Taclo ymlediad Llysiau'r Dial

15/09/2016

Categori: Amgylchedd

Bydd swyddogion o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn mynd ati i daclo ymlediad planhigyn o’r enw Llysiau’r Dial, yn ardal Dolgellau fel rhan o ymgais i reoli un o blanhigion mwyaf dinistriol y wlad.

Yn ystod canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg cyflwynwyd Llysiau’r Dial i Brydain fel planhigyn addurnol  i’r ardd ac ers hynny, mae wedi lledaenu’n gyflym, yn arbennig ar hyd cyrsiau dwr, llwybrau trafnidiaeth ac ardaloedd o dir gwastraff ac erbyn heddiw wedi profi’n broblem gynyddol mewn ardaloedd yng Nghymru yn enwedig Dolgellau  

 

Mae’r planhigyn yn amddifadu bywyd gwyllt o lwybrau mudo ac amddifadu afonydd, cloddiau, rheilffyrdd ac ymylon ffyrdd o blanhigion cynhenid. Gall hefyd niweidio adeiladau ac arwynebau caled ac unwaith iddo ymsefydlu o dan neu o gwmpas adeiladau, mae’n anodd iawn i gael gwared ag o. Gall hefyd ddifrodi strwythurau sy’n atal llifogydd ac oherwydd ei goesau tal gall greu problemau gwelededd i gerddwyr ar lwybrau cerdded.

 

Dywedodd Gethin Davies ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,“Mae hi’n waith anodd a llafurus i gael gwared â’r planhigyn ymledol a dinistriol hwn ac yn anffodus, dydy mynd ati gyda pheiriant torri gwair ddim yn ateb. Gwell fyddai ei adael fel ag y mae a’i drin â chwynladdwr, neu ei godi’n gyfangwbwl o’r ddaear, gan gynnwys y gwreiddiau, ac yna’i adael i sychu cyn ei losgi. Yn Nolgellau, ei chwistrellu â chwynladdwr fyddwn ni’n ei wneud a gyda chymorth ein partneriaid, ynghyd â’r wybodaeth gan bobl am leoliadau’r planhigyn a gofnodwyd ar ein gwefan ag ap, mae’n bosib i ni fwrw ymlaen â’r gwaith.”

 

Dileu’r rhywogaeth

 

Dywedodd Swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru, David Smith, 'Mae'r prosiect hwn yn rhoi cyfle gwirioneddol i ddileu'r rhywogaeth ymledol hwn o’r ddalgylch. Bydd hefyd yn gweithio gyda chymunedau lleol, tirfeddianwyr, pysgotwyr a grwpiau eraill"

 

Mae’r prosiect yn cydweithio gyda chymdeithasau pysgota lleol, sy’n weithgar yn gwaredu’r planhigyn ymledol hwn eisoes.

 

Dywedodd John Eardley o Gymdeithas Bysgota Prince Albert,"Rydym wedi bod yn trin Llysiau'r Dial ar lan y Fawddach a’r Wnion yn ardal Llanelltyd ers tair blynedd. Er inni fod yn llwyddiannus iawn o ran lleihau rhai clystyrau mawr, mae'n anodd iawn lladd y system wreiddiau yn gyfan gwbl ac mae triniaeth barhaus yn hanfodol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru