Tafwyl 2021 yn ffrydio’n fyw o Gastell Caerdydd

Bydd gŵyl Tafwyl eleni yn cael ei chynnal yn ddigidol ar ddydd Sadwrn y 15fed o Fai, 2021.

Bydd yr ŵyl rithiol yn gyfuniad cyffrous o gerddoriaeth fyw, llenyddiaeth, trafodaethau, ynghyd a gweithgareddau i blant, mewn rhaglen uchelgeisiol o ddigwyddiadau fydd yn cynnig dihangfa groesawgar o’r sefyllfa bresennol.  

 

Bydd y gerddoriaeth yn dod yn fyw unwaith eto o gartref yr ŵyl, Castell Caerdydd. Tafwyl digidol llynedd oedd y digwyddiad cyntaf ym Mhrydain ers cyflwyno cyfyngiadau iechyd a diogelwch covid-19 i gynnig llwyfan i artistiaid chwarae’n fyw o’r lleoliad lle cynhaliwyd yr ŵyl ddiwethaf.  
 
Wrth i Tafwyl ddathlu ei phen-blwydd yn bymtheg oed eleni, y bwriad, yn ôl y trefnwyr, yw adeiladu ar y profiadau newydd ddaeth yn sgîl yr ŵyl rithiol llynedd; parhau i gynnal ei hysbryd croesawgar a chynhwysol a throi’r her yn gyfle i ddenu cynulleidfaoedd newydd i brofi celfyddyd a diwylliant Cymreig. 

 

Dywedodd Manon Rees-O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd, trefnwyr yr ŵyl: “Wedi adborth mor gadarnhaol yn dilyn Tafwyl digidol y llynedd a ffrydiodd yn fyw o Gastell Caerdydd, rwyf yn falch o gyhoeddi y bydd Tafwyl digidol yn digwydd eto eleni - yn dod yn fyw o Gastell Caerdydd ar Fai y 15fed i godi calon ac ysbryd artistiaid a gwylwyr.  Bydd yn gyfle gwych i Menter Caerdydd barhau i godi proffil y Gymraeg mewn digwyddiad byw ac arloesol, a chyflwyno’r iaith a’r diwylliant i gynulleidfa ehangach.”  

 

Bydd gweithgareddau holl lwyfannau’r ŵyl yn cael eu ffrydio’n fyw o Gastell Caerdydd trwy gyfrwng platfform digidol AM trwy’r dydd Sadwrn y 15fed o Fai. Mae AM ar gael i’w fwynhau’n rhad ac am ddim ar ffurf gwefan ac ap - ar gael i’w lawrlwytho yma.  

 

Dywedodd Alun Llwyd, Prif Weithredwr a Chyd-sylfaenydd AM: “Yn dilyn llwyddiant arloesol Tafwyl ar AM llynedd, mi rydym ni’n edrych ymlaen at weithio yn agosach gyda Menter Caerdydd a thîm Tafwyl er mwyn sicrhau bod Tafwyl rhithiol eleni yn well fyth, yn parhau i dyfu, ac yn cyrraedd cynulleidfa ehangach nac erioed.” 
Bydd uchafbwyntiau’r Ŵyl ar gael i’w gwylio mewn rhaglen awr o hyd ar S4C, mewn cyd-gynhyrchiad rhwng Orchard Media a Tafwyl, gyda ambell set ecgliwsif ar blatfform digidol Lŵp yn ogystal.  

 

Meddai Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant S4C: “Mae S4C yn falch iawn o gefnogi Gŵyl Tafwyl eleni. Does dim amheuaeth fod 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol ac anodd i’r diwydiannau creadigol ac rydyn ni’n falch o allu rhoi platfform a llwyfan i lu o artistiaid dawnus fydd yn perfformio o’r digwyddiad ym mis Mai. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr!” 

 

Dywedodd Rob Light, Cyfarwyddwr Tîm Cynhyrchu Creadigol a Rhaglenni Teledu Orchard Media:  “Rydym yn falch o fod yn bartner ac yn cynhyrchu Tafwyl 2021. Mae darlledu'r digwyddiad wedi ein galluogi i gyrraedd cynulleidfa ehangach, gan gynnig cyfle gwych i arddangos ein diwylliant a'n talent i bobl ledled y byd. Yn absenoldeb cynulleidfaoedd byw, mae Tafwyl Digidol unwaith eto yn cynnig cyfle i artistiaid o Gymru berfformio ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol erbyn hyn!” 
 
Llwyddodd Tafwyl 2020 i ddenu cynulleidfa fyd-eang, gyda thros 25,000 yn mwynhau’r arlwy o ddiogelwch eu tai. Gyda chynulleidfa gref yng Nghaerdydd a led led Cymru, cafwyd nifer yn ffrydio’r ŵyl o’r UDA, Japan, Yr Iseldiroedd, Sbaen a Ffrainc, ymysg gwledydd eraill.  
Yn ôl y trefnwyr, mae Tafwyl yn hynod falch o allu darparu platfform diwylliannol a chefnogaeth i gelfyddyd ac artistiaid Cymreig wedi blwyddyn anodd arall i’r diwydiant. 
 
Clwb Ifor Bach sydd yng ngofal y gerddoriaeth eto eleni, gan guradu cymysgedd eclectig o artistiaid i berfformio’n fyw o Gastell Caerdydd. Meddai Guto Brychan, Prif Weithredwr Clwb Ifor Bach: 
“Mae Clwb yn edrych ymlaen at gydweithio gyda Tafwyl unwaith eto eleni, yn curadu lein-yp o artistiaid Cymraeg ardderchog ar gyfer y digwyddiad. Mae’r cyfle i ni fwynhau cerddoriaeth byw yn brin ar hyn o bryd felly mi fydd hi’n gyfle arbennig i ni fod gyda’n gilydd (yn rhithiol) unwaith eto.“ 
Yn ogystal â’r gerddoriaeth fyw, darperir nifer o elfennau arferol Tafwyl, gan gynnwys sgyrsiau, sesiynau llenyddol ac ymarferion lles. Bu dros 50 o fasnachwyr yn rhan o farchnad ddigidol llynedd, gyda gwariant o dros £15,000 mewn un prynhawn. Bydd y farchnad ddigidol yn ôl eleni, yn hwb i fasnachwyr Cymreig annibynnol wedi cyfnod anodd, ac yn arddangos y cynnyrch arbennig sydd ar gael wrth siopa’n lleol.  

 

Bydd gan ysgolion Caerdydd lwyfan digidol i arddangos eu talent hwythau, a rhaglen o weithgareddau a gweithdai amrywiol i blant dan frand gwasanaeth chwarae agored Menter Caerdydd - Bwrlwm. 
Rhan enfawr o apêl Tafwyl bob blwyddyn yw’r bwyd a diod, ac ni fydd gŵyl ddigidol yn newid hynny. Bydd yr ŵyl yn partneru gydag amrywiaeth o arlwywyr lleol gyda chynigion Tafwyl arbennig a gwasanaethau pryd ar glyd i helpu i ddod â blas o’r ‘ŵyl go-iawn’ i gartrefi’r gwylwyr. 

 

Mae Menter Caerdydd wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a Chyngor Caerdydd  i gynnal Tafwyl 2021. 

 

Adeiladu ar lwyddiant y llynedd

 

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg:  “Mae’n newyddion gwych ein bod unwaith eto yn gallu cyd-weithio i adeiladu ar lwyddiant Tafwyl Digidol llynedd. Mae’r ymateb arloesol wrth rannu, dathlu a dod a phobl o’r diwydiannau creadigol a digwyddiadau ynghyd, wedi bod yn llwyddiant aruthrol - ac mae wedi darparu gobaith ac adloniant yn ystod y cyfnod anodd hwn. Dwi’n hynod o falch bod llawer o’n digwyddiadau wedi gallu cael cefnogaeth o’n Cronfa Adferiad Diwylliannol i’w cynorthwyo trwy eu sialensiau. Bydd hwn yn gyfle arbennig i ddod ag ychydig mwy o’r Gymraeg i’n cartrefi trwy’r Ŵyl boblogaidd hon.”    

 

 

Dywedodd Y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd: “Mae darlledu’n fyw o Gastell Caerdydd yn creu gwefr wirioneddol o amgylch penwythnos Tafwyl ac rydym yn hynod falch o allu rhoi’r allweddi unwaith eto, am beth sy’n argoeli i fod yn ddathliad arbennig o’n diwylliant a’n hiaith.” 
“Dros y blynyddoedd, mae Tafwyl wedi tyfu i fod yn un o ŵyliau mwyaf cyffrous Caerdydd - mae wir yn unigryw, yn siaradwr Cymraeg neu beidio, mae’n gyfle gwych i drochi eich hun yn yr amrywiaeth o greadigrwydd, diwylliant, a thalent sydd gennym ni yma yng Nghymru.” 
“Mae wedi bod yn gyfnod eithriadol o anodd i’r diwydiant digwyddiadau ac mi fuasem wrth ein boddau yn croesawu cynulleidfaoedd o bobl yn ôl trwy byrth Castell Caerdydd i fwynhau’r ŵyl eleni - yn anffodus ni fydd hynny yn bosib ar hyn o bryd o ystyried y sefyllfa iechyd cyhoeddus parhaus yr ydym oll yn ei wynebu, ond mae llwyddiant yr ŵyl ddigidol arloesol llynedd yn dangos, arlein neu beidio, mae dal syched mawr am yr hyn sydd gan Tafwyl i’w gynnig.”

 

 Uchafbwynt y calendr Cymraeg

 

Dywedodd Antwn Owen-Hicks, Cyngor Celfyddydau Cymru: “Rydym yn falch iawn o gael cefnogi Tafwyl unwaith eto eleni, fel rhan o’n strategaeth tuag at y Gymraeg yn y byd rhithiol. Mae hon yn ŵyl sy’n un o uchafbwyntiau calendr y diwylliant Cymraeg. Bu gŵyl ddigidol y llynedd yn llwyddiant mawr, gan gyrraedd mwy o bobl nag erioed o’r blaen, yn ogystal â chynulleidfaoedd newydd led-led y byd. Yn ystod cyfnod mor heriol â hwn, mae’n wych bod yr ŵyl am gael ei chynnal ar ffurf digidol eto eleni, gan ddarparu rhaglen o safon uchel, sy’n cynnwys rhywbeth at ddant pawb – yn hen ac yn ifanc.” 

 

Am fwy o wybodaeth ac i gadw llygad am fwy o’r cyhoeddiadau cyffrous sydd i ddod, ewch i www.tafwyl.cymru a chyfryngau cymdeithasol Tafwyl @Tafwyl / #tafwyl21