Technoleg yn cynorthwyo dysgwyr Cymraeg

11/05/2020

Categori: Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Mae dysgwyr Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin yn parhau â'u gwersi a llawer mwy yn ystod y pandemig coronafeirws - diolch i'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf.

Mae cyrsiau Cymraeg i Oedolion yn cael eu cyflwyno ar-lein drwy amrywiol blatfformau gan gynnwys Zoom, Skype a Google Classroom a hynny'n llwyddiannus iawn.

 

Defnyddir Facebook Live i gynnal gwersi 10 munud dyddiol i ddechreuwyr, ac mae yna hefyd sesiynau 'clwb clecs' yn cael eu cynnal bob pythefnos a chyfarfodydd 'te prynhawn' trwy gyfrwng Zoom, fel y gall dysgwyr fwynhau sgwrs ac ymarfer eu Cymraeg dros baned o de.

 

Meddai Fiona Edwards sy'n dysgu Cymraeg: “Rwy'n gweithio gartref ar hyn o bryd ac ar wahân i'm gŵr sy'n hunanynysu, does gen i ddim unrhyw gyswllt gyda phobl eraill o gwbl, felly rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at y wers er mwyn gweld pobl eraill. Mae cael y gwersi Zoom yn fy ngalluogi i gysylltu ag eraill yr wyf wedi bod mewn dosbarthiadau gyda nhw ers mis Medi diwethaf.

 

“Rwyf wedi dioddef o iechyd meddwl gwael am y rhan fwyaf o'm bywyd fel oedolyn ac yn ystod y tair blynedd diwethaf rwyf wedi bod yn dysgu Cymraeg. Mae cael rhywbeth i ganolbwyntio arno o lawer o help i mi a byddwn yn gweld eisiau'r cymorth y mae'n ei gynnig.”

 

Meddai dysgwr arall, Amanda Leanne Thomas: “Mae'r gwersi Cymraeg trwy Zoom yn rhoi ymdeimlad o drefn i mi ac yn helpu i sefydlu arfer rheolaidd, nid yn unig trwy fynychu'r gwersi ond hefyd trwy neilltuo amser yn ystod yr wythnos i wneud y gwaith cartref Cymraeg. Mae hefyd yn braf gweld a siarad â'm cyd-ddysgwr eraill gan nad ydw i'n gweld llawer o bobl yn ystod y cyfnod hwn. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi'r symbyliad meddyliol y mae dysgu iaith newydd yn ei roi i chi.”
Gyda mwy o bobl gartref ac yn gweithio o bell oherwydd y cyfyngiadau symud, mae hefyd yn amser da i ddysgu Cymraeg. Mae cwrs ar-lein newydd i ddechreuwyr, sy'n gyfuniad o ddysgu o bell dan arweiniad tiwtor ac astudio ar-lein, yn dechrau'r mis hwn, ac mae'n rhad ac am ddim.

 

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae bron pob un o'n tiwtoriaid bellach wedi cael eu hyfforddi i addysgu ar-lein – a hyd yma, rydym wedi gallu dysgu pob gwers yn electronig.

 

“Mae tudalennau Facebook wedi'u sefydlu'n benodol ar gyfer dysgwyr ar lefel Mynediad, Sylfaen a Chanolradd fel y gall tiwtoriaid gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn a thynnu eu sylw at raglenni teledu a radio, ac adnoddau ac offer eraill i'w helpu wrth iddynt ddysgu Cymraeg.

“Hoffwn achub ar y cyfle hwn i longyfarch yr holl diwtoriaid a'r dysgwyr am eu holl waith caled, a'u hannog i ddal ati, da iawn chi i gyd!”

 

Mae yna hefyd nifer o gyrsiau addysg gymunedol eraill sy'n parhau ar-lein gan gynnwys TGAU Mathemateg a Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain, Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill a Dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol.

 

Cadw mewn cysylltiad

 

Meddai Lisa Gales o Frynaman, sy'n mynychu cwrs TGAU Mathemateg yn Rhydaman: “Hoffwn gyfleu fy niolch am yr amser a'r ymdrech a roddwyd i'm cadw i ac eraill ar y trywydd iawn wrth ddysgu yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud a chwarantin.

 

“Rwy'n dal i fynd i'r 'dosbarth' drwy ddefnyddio Google Classroom. Rwy'n dal i wylio'r fideos, rwyf yn cael papurau ymarfer ac yn derbyn adborth gwych ar gyfer y gwaith rwy'n ei gyflwyno. Mae fy nhiwtor Jane bob amser ar gael i roi cymorth os bydd angen hyn arna i a gweddill y dosbarth, ac mae'r trefniant hwn hefyd yn caniatáu i mi a gweddill fy nosbarth gadw mewn cysylltiad. Rwyf yn ddiolchgar iawn.”

 

I gael gwybod mwy am gyrsiau Cymraeg i Oedolion ewch i wefan dysgucymraeg.cymru a chlicio ar Sir Gaerfyrddin https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/darparwyr-cyrsiau/cyngor-sir-gar/
Am ragor o wybodaeth am yr holl gyrsiau eraill anfonwch e-bost i Dysgusirgar@sirgar.gov.uk