Tref Caergybi yn ehangu dathliadau Dydd Gŵyl Dewi eleni

22/01/2020

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd dathliadau Gŵyl Dewi ardal Caergybi yn mynd o nerth i nertheleni gyda’r nod o ddenu ymwelwyr o bell ac agos i fwynhau treftadaeth Gymreig y dref.

Eleni bydd y rhaglen a fydd yn dechrau ar Chwefror 28 yn cynnwys Gorymdaith y bobl ifanc ar fore Gwener, bore hwyl rygbi bach a chrefftau Cymreig i deuluoedd, yn ogystal â Chyngerdd Cymunedol Mawreddog Nos Iau yn yr ysgol uwchradd.

 

Esboniodd Alun Roberts, cadeirydd dydd  Gŵyl Dewi Caergybi, “Mae ymateb ag ysbryd Caergybi wedi bod yn wych ers sefydlu’r orymdaith pedair blynedd yn ôl. Mae’r galw yno i ehangu’r dathliadau, gan obeithio yn y pen draw y bydd y ddarpariaeth mor eang i ddenu ymwelwyr o bell yn ogystal â’n trigolion lleol i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol. Bu’r cyngerdd flwyddyn ddiwethaf yn llwyddiant ysgubol, felly mae galw mawr i barhau gyda’r Cyngerdd Cymunedol sydd yn denu holl ysgolion yr ardal i berfformio yng nghwmni perfformwyr mwy profiadol fel y Brodyr Magee a Chôr Meibion Caergybi. Byddwn yn cadarnhau leinyp eleni cyn bo hir. Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae’r ysgolion yn brysur yn paratoi eu caneuon ar gyfer y Parêd a’r Cyngerdd, yn ogystal â chysylltu â busnesau lleol, drwy gefnogaeth Cymraeg Byd Busnes, i sicrhau cefnogaeth liwgar Gymreig i’r orymdaith yng Nghaergybi. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn am y nawdd cymunedol rydym eisoes wedi ei dderbyn gan Gyngor Tref Caergybi a’r Bwrdd Crwn, mae’r arian yn gymorth i ni ddod â’r dathliadau bywiog i’r dref.”

 

Bydd y Parêd Gŵyl Dewi yn dechrau 10yb fore Gwener 28/2/20 gan ddisgyblion Caergybi a’r ardal ehangach yn cynnwys ysgolion Cybi, Llanfawr, Kingsland, Santes Fair, Morswyn, Y Fali, Rhosneigr, Y Tywyn, Rhoscolyn a Caergeiliog. I gefnogi busnesau lleol, mae llwybr yr orymdaith yn cynnwys prif stryd siopa Caergybi yn y gobaith bydd yn denu cefnogwyr i fwynhau a gwario yn y caffis a’r siopau croesawgar.

 

Cynhelir bore hwyl i deuluoedd gyda phlant 3-7 oed yn Neuadd y Dref ar fore Sadwrn 29/2/20, 10-11:30yb, gan gynnwys rygbi bach gyda’r Urdd a chrefft Gymreig gyda Menter Iaith Môn. Archebwch rhagflaen ar gyfer y gweithgaredd yma gyda carwynmilburn@urdd.org. Bydd tâl £3 y plentyn, gyda rhieni a gofalwyr yn ymuno’n ddi-dâl.

 

Uchafbwynt arall y dathliadau yw Cyngerdd Cymunedol Gŵyl Dewi, am 6yp 5/3/20, ble ceir gwledd o ganu a hwyl yng nghwmni pobl ifanc talentog yr ardal yn ogystal ag eitemau gwefreiddiol gan berfformwyr profiadol. Mae’r cyngerdd yn gorffen gyda finale poblogaidd o’r holl berfformwyr ar y llwyfan yn cyd-ganu, cyn mynd ati i gymysgu’n gymdeithasol dros fwyd blasus. Gan mai ysbryd y noson yw digwyddiad cymunedol i bawb, gwerthir tocynnau am bris gostyngol o £1, a byddant ar gael o 1/2/2020 ymlaen o’r Ysgol Uwchradd, yr ysgolion lleol a MônCF, neu drwy iaith@mentermon.com.

 

Canu Selog 2

 

Dywedodd Nia Thomas, Menter Iaith Môn, sy’n cefnogi cymunedau Môn gyda’u dyheadau i ddathlu Gŵyl Dewi, “Cyhoeddir mwy o fanylion am ddigwyddiadau Caergybi ac ardaloedd eraill Môn cyn bo hir ond yn y cyfamser, hoffwn dynnu sylw at adnodd arbennig iawn eleni. Mae ysgolion Môn yn gyson holi am eiriau a cherddoriaeth cân boblogaidd i blant gan Ceri Gwyn sef ‘Mis Mawrth Unwaith Eto’. Drwy garedigrwydd y gyfansoddwraig yma o Fôn, mae’r pennill cyntaf a’r gytgan bellach ar gael i wrando ac i ganu iddo ar ap di-dâl ‘Canu Selog 2’. Felly ar ran holl ysgolion Môn, a’u hamcanion drwy’r Siarter Iaith, hoffwn ddiolch yn fawr i Ceri Gwyn am ei haelioni yn rhannu ei chyfansoddiad ar yr ap gyda phlant ifanc a theuluoedd Môn a thu hwnt.”