Urdd Gobaith Cymru yn gohirio Eisteddfod Sir Ddinbych tan 2021

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021 ac yn cau eu gwersylloedd oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda feirws Corona.

Bydd yr Urdd hefyd yn cau ei dri gwersyll Llangrannog, Caerdydd a Glan-llyn i holl weithgareddau preswyl o ddydd Gwener 20 Mawrth 2020 hyd nes bydd rhybudd pellach.

 

Yn ogystal a hyn, byddant yn canslo holl Eisteddfodau lleol a rhanbarthol ac yn canslo pob cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol a phob gweithgaredd gymunedol nes bydd rhybudd pellach.

 

Mae’r Urdd yn trafod yn barhaus gyda’i bartneriaid darlledu, S4C a BBC Radio Cymru, o ran yr opsiynau i ddathlu doniau’r aelodau ar blatfform gwahanol yn 2020.Mae canslo digwyddiadau mawr a chau’r gwersylloedd yn naturiol yn cyflwyno heriau ariannol sylweddol i’r Urdd ac mae amcangyfrif cychwynnol yn awgrymu bydd  ergyd ariannol o bron i £4 miliwn yn dilyn cyhoeddiadau heddiw.

 

Mae’r Urdd yn trafod gyda'i holl bartneriaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yr effaith sylweddol y bydd y sefyllfa bresennol yn ei chael ar yr mudiad, ei weithlu o 320 ac ar bobl ifanc a phlant Cymru.

 

Diogelwch

 

Dywedodd Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis: “Mae’n siom enbyd i ni i gyd orfod cau ein gwersylloedd a chanslo ein digwyddiadau, ond mae diogelwch a lles ein staff, ein haelodau a’n cefnogwyr yn flaenoriaeth llwyr. Ein bwriad nawr yw mynd ati i ddiogelu’r mudiad trwy gynllunio dyfodol cynaliadwy a defnyddio ein hynni, ein hymrwymiad a'n gwerthoedd i helpu Cymru i ymdopi â’r argyfwng hwn.“Bydd y mudiad, a ffurfiwyd bron i ganrif yn ôl ar egwyddorion o ymrwymiad cadarn i Gymru a chyd-ddyn, yn trafod y sefyllfa bresennol gyda Gweinidogion y Llywodraeth a hefyd yn edrych ar sut y gellid defnyddio'r Urdd a’i staff i ymateb i’r heriau cynyddol sy’n wynebu’r henoed a’r bregus yng Nghymru yn nghysgod y feirws hwn.”Mae’r Urdd mewn cysylltiad uniongyrchol â’i holl randdeiliaid ynglŷn â’r sefyllfa a byddwn yn diweddaru’n syth a mor rheolaidd a phosib os oes unrhyw ddatblygiadau pellach.