Wythnos Caru Cig Oen yn profi'n boblogaidd

28/10/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae canlyniadau’r ymgyrch Wythnos Caru Cig Oen flynyddol wedi profi unwaith eto fod Cig Oen Cymru PGI yn boblogaidd dros ben gyda defnyddwyr.

Mae Wythnos Caru Cig Oen yn fenter llawr gwlad a ddechreuwyd gan ffermwyr defaid i dynnu sylw at eu cynnyrch rhagorol ac roedd ymgyrch Wythnos Caru Cig Oen 2020 yn canolbwyntio ar bwysleisio manteision maethol anhygoel cig oen, yn ogystal â’i gyfraniad wrth gynhyrchu cig yn gynaliadwy.

 

Am nad oedd modd darparu’r amrywiaeth arferol o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb i ddefnyddwyr oherwydd cyfyngiadau Covid-19, roedd ymgyrch Wythnos Caru Cig Oen 2020 HCC yn dibynnu’n llwyr ar gynnwys digidol.
Er gwaethaf sawl her yn 2020, mae gwerthiant Cig Oen Cymru PGI wedi cynyddu eleni wrth i lawer droi at goginio yn ystod y cyfnodau clo.  Roedd y rhain yn cynnwys defnyddwyr ifanc a theuluoedd a oedd yn chwilio am ryseitiau newydd a chyffrous i’w defnyddio gartref. Mae gwerth y cig oen a brynwyd ledled Prydain yn 2020 yn 17.4% yn uwch nag oedd yn y cyfnod cyfatebol y llynedd, gyda chynnydd o 8.4% yn nifer y bobl a fu’n ei brynu.

 

Yn ôl y canlyniadau cynnar, bu gweithgareddau digidol Wythnos Caru Cig Oen yn llwyddiannus dros ben, gyda chynnydd o 172% mewn argraffiadau a chynnydd syfrdanol o 1,025% o'r naill flwyddyn i'r llall yn nifer y bobl a fu’n gwylio fideos.
Gwelwyd cynnydd mawr hefyd yn nifer yr ymweliadau â gwefan Eatwelshlambandbeef.com.   Cafwyd 36% yn fwy o ymweliadau yn ystod cyfnod yr ymgyrch a threuliodd ymwelwyr fwy o amser ar y wefan ar gyfartaledd.

 

Yn ystod ymgyrch Wythnos Caru Cig Oen 2020 cafwyd cyfoeth o gynnwys digidol i ddenu teuluoedd a phobl sy’n caru bwyd i brynu, coginio a bwyta Cig Oen Cymru. Yn ogystal â darparu amrywiaeth o ryseitiau ar Facebook ac Instagram i bobl ifanc sy’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol wrth chwilio am fwyd da a diddorol, defnyddiodd yr ymgyrch bobl ddylanwadol hefyd - gan gynnwys cydweithrediad rhwng y cogydd Chris Roberts a thŷ bwyta Black Axe Mangal yn Llundain.
Ymhlith y bobl ddylanwadol eraill a fu’n cymryd rhan yn ymgyrch 2020 roedd y cogydd Dean Edwards a greodd salad Kachumber gyda ffolen sbeislyd o Gig Oen Cymru; John Gregory Smith a greodd bedwar rysáit a oedd yn cynnwys bowlenni o bast Cig Oen Kofta; Pippa Payne a goginiodd goes Cig Oen Cymru’n araf yn y dull Groegaidd;  a’r cogydd a chyflwynydd teledu John Torode a  gynhigiodd rysáit yn cynnwys cytled cig oen wedi’i falu.

 

Dathlu cynnyrch nodedig

 

Yn ôl Rhys Llywelyn, Rheolwr Marchnata HCC: “Mae Wythnos Caru Cig Oen yn gyfle i ddathlu cynnyrch nodedig Cymru, sef Cig Oen Cymru PGI. Mae’n gyfle gwych i atgoffa pobl y DG am ansawdd, hyblygrwydd a tharddiad Cig Oen Cymru.
“Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol i’r tîm marchnata yn HCC ond mae canlyniadau fel canlyniadau’r Wythnos Caru Cig Oen yn dangos ein bod yn delio â’r heriau hynny’n uniongyrchol ac yn gwneud yn well na’r disgwyl.  Rydyn ni'n mawr obeithio y bydd y bobl hynny, yn enwedig teuluoedd, a brynodd Gig Oen Cymru yn ystod y cyfnod clo yn dal i arbrofi gyda ryseitiau newydd.  Mae’r wefan Eatwelshlambandbeef yn ffordd wych o gael hyd i ysbrydoliaeth am ryseitiau.”