Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi pedwar darlithydd newydd i Brifysgol Abertawe

08/10/2014

Categori: Addysg, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi helpu penodi pedwar unigolyn newydd i weithio mewn gwahanol feysydd ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol

 

Bydd Rhian Meara yn darlithio mewn Daearyddiaeth wedi dwy flynedd yn gweithio yn yr adran Gwyddorau Daearegol ym Mhrifysgol Glasgow. Bwriad Rhian yw datblygu cyrsiau cyfrwng Cymraeg newydd gan gynnwys modiwl o’r enw ‘Cyfathrebu Gwyddoniaeth’ trwy gydweithio â chynrychiolwyr o gyrff allanol megis Cwmni Telesgôp a BBC Cymru

 

Rachel Williams

Bydd Amanda Jones yn gweithio fel Uwch Ddarlithydd Nyrsio yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd y Brifysgol, gan chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cynnal a datblygu addysg cyfrwng Cymraeg ym maes nyrsio yn y Brifysgol.

 

 

Dr Aled Issac sydd wedi’i benodi i ddarlithyddiaeth Ffiseg, a’i nod yw datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ffurfiol yn yr adran am y tro cyntaf. Gwrthfater yw arbenigedd Aled ac wedi cyfnodau o weithio yn CERN, mae’n awyddus i barhau gyda’r gwaith ymchwil a chyhoeddi ffrwyth y gwaith hwnnw trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Gwaith Rachel Williams o Rydaman fydd cynyddu’r niferoedd sy’n dewis astudio gradd mewn Bydwreigiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd y Brifysgol. Ochr yn ochr â’r dysgu, gobaith Rachel yw cynnal ymchwil ar faterion ieithyddol a’u heffaith ar y maes bydwreigiaeth.

 

Yn ôl Rachel (chwith): “Braint oedd cael fy mhenodi fel Tiwtor Bydwreigiaeth o dan nawdd y Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Fy ngobaith yw darparu ac asesu agweddau o rai modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg, cynnig tiwtor personol i’r myfyrwyr sydd yn medru’r iaith Gymraeg a chefnogi mentoriaid Cymry Cymraeg yn y gweithle. Yn fwy hir dymor, fy uchelgais yw cynyddu niferoedd y myfyrwyr sy’n dymuno astudio bydwreigiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg”.

 

Meddai’r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: ‘‘Rydym yn falch iawn o groesawu’n aelodau newydd i’w swyddi ym Mhrifysgol Abertawe, ac edrychwn ymlaen at weld y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael ei chyfoethogi ar draws sawl disgyblaeth. Mae gan yr unigolion hyn brofiad helaeth yn eu priod feysydd, a bydd ein myfyrwyr yn sicr o elwa’n fawr o’u harbenigedd dros y blynyddoedd nesaf. Dymunwn y gorau iddynt yn eu swyddi newydd”.

 

Dilynwch y ddolen hon am wybodaeth bellach am Gangen Prifysgol Abertawe o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net