Y drafodaeth yn dechrau ar gynllun adfywio cymunedau gwledig Sir Gâr

Bydd trafodaethau ynglŷn â chynllun Sir Gaerfyrddin ar gyfer adfywio ei chymunedau gwledig yn dechrau yn y Sioe Fawr eleni.

Bwriad y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gwledig yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, yw achub ar gyfle yn y digwyddiad amaethyddol blynyddol yn Llanfair-ym-Muallt i siarad â phobl leol, busnesau, undebau amaeth, a rhanddeiliaid am ddyheadau'r awdurdod. 

 

Mae cynllun 'Symud Sir Gaerfyrddin Wledig Ymlaen' yn strategaeth eang a ddatblygwyd gan y Cyngor i ganolbwyntio'n benodol ar ei ardaloedd gwledig. Nod y cynllun yw cryfhau economïau lleol, creu swyddi a chyfleoedd busnes, a diogelu'r Gymraeg mewn ardaloedd gwledig, sy'n gartref i fwy na 60 y cant o boblogaeth Sir Gaerfyrddin. 

 

Y Cynghorydd Campbell sy'n arwain y gwaith o ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithredu'r strategaeth, sydd wedi'i llunio yn dilyn adolygiad trawsbleidiol i ymchwilio, deall a chynllunio beth sydd ei angen er mwyn creu cymunedau ac economïau gwledig mwy cynaliadwy. Bydd yn siarad â chynifer o bobl â phosibl ledled Maes y Sioe dros yr wythnos nesaf, a dyma fydd cychwyn y trafodaethau a'r cynllunio er mwyn gwireddu dyheadau'r Cyngor. 

 

Bydd y Cyngor yn cynnal digwyddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid yn Sir Gaerfyrddin yn ystod mis Hydref i fwrw ymlaen â'r gwaith hwn. “Mae hwn yn gyfle gwych i ddechrau cael sgyrsiau go iawn gyda phobl a dechrau symud ein cynllun yn ei flaen," meddai'r Cynghorydd Campbell. 

 

Gwneud gwahaniaeth

 

“Rhaid i ni edrych ar bob cyfle sydd ar gael i wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau gwledig – rydym am sicrhau bod tai, swyddi a chyfleoedd busnes o safon, masnachu ffyniannus, cysylltedd da o ran rhwydweithiau digidol a thrafnidiaeth, a ffocws allweddol ar ddiogelu a datblygu'r iaith Gymraeg. “Mae hwn yn gynllun pellgyrhaeddol a thymor hir, ond nid ydym yn gwastraffu dim amser cyn dechrau arni. Rwy'n edrych ymlaen at siarad â chynifer o bobl â phosib i sicrhau eu bod yn cael cyfle i fynegi'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw."

 

Cyflwynodd y Cynghorydd Campbell ei adroddiad 'Symud Sir Gaerfyrddin Wledig Ymlaen' i'r Bwrdd Gweithredol ddechrau mis Gorffennaf. Cafodd gefnogaeth lawn ei gyd-aelodau ar y Bwrdd o ran cyflwyno'r adroddiad i'r Cyngor Llawn, i'w gymeradwyo'n derfynol.