Ymgyrch Hybu Cig Cymru ar dri cyfandir ym mis Mai

23/04/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd pythefnos cyntaf mis Mai yn brysur eithriadol i Fwrdd Ardoll Cig Coch Cymru wrth iddo hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI ar dri cyfandir.

Bydd tîm marchnata Hybu Cig Cymru yn chwifio’r faner ar gyfer cig coch Cymru mewn digwyddiadau masnach yn Toronto, Milan a Hong Kong, sef tair marchnad bell a gwahanol sy'n cynnig cyfleoedd i'r sector cig coch yng Nghymru. 

 

Mae SIAL Canada, a gynhelir yn Toronto 30 Ebrill - 2 Mai 2019, yn sioe fasnach ryngwladol bwysig sy'n denu dros fil o arddangoswyr cenedlaethol a rhyngwladol ac sy’n croesawu dros 15,000 o brynwyr. Mae Canada wedi bod yn farchnad darged bwysig i HCC oddi ar 2010, ac mae'r galw am Gigoedd  Oen ac Eidion Cymru wedi tyfu yn ystod y cyfnod hwnnw.  

 

Yn y digwyddiad, bydd HCC yn rhannu stondin â chymheiriaid o’r Alban a Lloegr, gyda’r cyllid yn dod o gronfa £2 miliwn o ardoll cig coch AHDB sydd wedi ei neilltuo ar gyfer prosiectau ar y cyd gan y tri bwrdd ardoll Prydeinig – AHDB, HCC a QMS.

 

Dywedodd Pearse Dolan, Llywydd y cwmni cyfanwerthu Dolan Foods: “Mae cigyddion a chogyddion yng Nghanada wedi bod yn gyflym i adnabod y safon sy’n amlwg yng Nghig Oen Cymru. Mae’r stori o ffermio defaid mewn ffordd draddodiadol yng Nghymru yn un sy’n taro tant o fewn ein marchnad; mae’n frand yr ydym yn falch o’i chefnogi.”

 

Mae Cig Oen Cymru wedi hen ennill ei blwyf yn yr Eidal. Mae’r Eidalwyr hefyd yn prynu mwy a mwy o Gig Eidion Cymru. Felly, bydd presenoldeb HCC yn TuttoFood ym Milan 6 - 9 Mai yn canolbwyntio ar gynnal perthynas â chwsmeriaid cyfredol yn ogystal â chyflwyno'r cynnyrch i ddarpar brynwyr. 

 

Dywedodd asiant allforio HCC yn yr Eidal, Jeff Martin; “Mae Tuttofood wedi ymsefydlu fel ffair bwysig ar gyfer cig coch. Er ei fod yn gynnar yn y flwyddyn mae’n ddefnyddiol fel man cychwyn ar gyfer trafodaethau ar gyfer y tymor sydd i ddod ac mae’n holl bartneriaid yn bresennol – boed yn fanwerthwyr neu’n ddosbarthwyr. Bydd yn blatfform da hefyd i dawelu unrhyw ofnau ynghylch Brexit.”

 

Hofex, sy'n cael ei chynnal yn Hong Kong 7 - 10 Mai, yw’r brif sioe fasnach fwyd a lletygarwch yn Asia.  Mae'n gyfle i arddangoswyr gwrdd â masnachwyr bwyd a lletygarwch o bob cwr o'r byd. Bydd HCC yn gweithio ochr yn ochr â byrddau ardoll eraill y DG yn y digwyddiad hwn hefyd, ond bydd yn rhoi pwyslais ar negesau a chymwysterau'r brandiau Cymreig. 

 

Cyrraedd cwsmeriaid yn Asia

 

Yn ôl Romeo Alfonso, arbenigwr mewn dosbarthu a mewnforio, “Mae’r platfform a gynigiwyd gan HOFEX wedi helpu Cig Oen Cymru i gyrraedd cwsmeriaid ar draws Asia am dros 10 mlynedd. Gyda chymorth HCC ym marchnadoedd Hong Kong a Macau, mae Cig Oen Cymru yn cael ei adnabod fel cig oen blasus o safon uchel, sy’n cael croeso mawr ymhlith tai bwyta a manwerthwyr.”

 

Dywedodd Rheolwr Datblygu'r Farchnad yn HCC, Rhys Llywelyn: “Mae paratoadau ar y gweill ar gyfer yr amser prysur sydd o'n blaenau Ym mhob un o’r tair farchnad darged, rydym yn edrych ymlaen at dynnu sylw at gyfnod y cig oen tymor newydd sydd ar fin dechrau, wrth i ni geisio cynyddu ein hallforion o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

 

“Mae'r marchnadoedd yng Nghanada a Hong Kong yn addawol iawn o ran cyfle i farchnata cig coch Cymru y tu hwnt i'r Undeb Ewropeaidd a Brexit. Mae’n hollbwysig ein bod yn manteisio ar hyn ac yn tynnu sylw at ragoriaethau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, sy'n cael eu cynhyrchu i safon eithriadol o uchel gan ein ffermwyr. 

 

“Er gwaethaf yr ansicrwydd y mae Brexit yn ei achosi i’n sector cig coch, rhaid i ni beidio ag anwybyddu pwysigrwydd ein marchnadoedd oddi mewn i’r Undeb Ewropeaidd, sydd ar hyn o bryd yn prynu traean o gyfanswm cynnyrch cig oen Cymru. Bydd ymwelwyr â TuttoFood yn cael blas ar gynnyrch eiconig ein gwlad ac yn cael eu hatgoffa o'i statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) sy'n uchel ei barch yn yr Eidal ac sy'n gwarantu ansawdd a dilysrwydd brand Cig Oen Cymru.”