Ymgyrch fawr i daclo’r gwiddonyn pinwydd

08/09/2017

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynd ati i daclo pla sy’n byw ar gonwydd mewn ffordd ecogyfeillgar.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwistrellu pryfed genwair microsgopig, a elwir yn nematodau, ar fonion conwydd ac o’u hamgylch er mwyn ceisio taclo’r gwiddonyn pinwydd.

 

Fe fydd y gwaith yn cychwyn yng Nghoedwig Tywi, ger Llanymddyfri ym Mhowys, cyn symud tua’r gogledd i Goedwig Hafren, a dod i ben yng Nghoedwig Clocaenog yn Sir Ddinbych.

Bydd cyfanswm yr arwynebedd a gaiff ei drin bron yn 500 acer – ardal yr un maint â 276 o gaeau pêl-droed.

 

Disgwylir i’r rhaglen gael ei chwblhau erbyn diwedd Awst 2017.

 

Dywedodd Neil Muir, Rheolwr Coedwigoedd yn CNC: “Gall gwiddon pinwydd gael effaith andwyol ar goed ifanc. Rydym yn ceisio symud mwyfwy tuag at y dull rheoli biolegol hwn o’u taclo, a chreu coedwigoedd cryfach. Mae’r nematodau’n bwyta lindys y gwiddon, gan ddelio â’r broblem yn llygad y ffynnon fel petai."

 

“Bydd lleihau poblogaeth gyffredinol y gwiddon yn y bloc coedwig yn lleihau’r niwed i goed ifanc ac yn creu coedwig gryfach.

“Byddwn yn monitro’r gwaith yn ofalus i weld a ellir defnyddio’r dull yn ehangach yn y dyfodol, gan ddefnyddio llai fyth o gemegau.”

Fe fydd yr ardaloedd sydd wedi’u trin yn cael eu gadael am chwe wythnos er mwyn gweld a yw’r nematodau wedi llwyddo i ladd lindys y gwiddon cyn i’r ailblannu ddechrau.

 

Mae CNC yn rheoli 126,000 hectar o goedwigoedd a choetiroedd ledled Cymru ar ran Llywodraeth Cymru – mae hyn yn cyfateb i chwech y cant o gyfanswm arwynebedd y wlad ac oddeutu 40 y cant o goedwigoedd Cymru.

 

Buddiannau

 

Daw coedwigoedd ag amrywiaeth o fuddiannau, yn ogystal â dull cynaliadwy o gynhyrchu pren. Maent yn helpu i reoli dŵr ac yn darparu cynefin i fywyd gwyllt.

Ac mae gan goedwigoedd ran hollbwysig i’w chwarae wrth reoli effeithiau newid hinsawdd trwy leihau lefelau carbon deuocsid yn yr atmosffer.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cym