Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn lansio adnoddau addysgol newydd

06/09/2021

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd platfform a phecyn newydd sbon o adnoddau addysgol ar gyfer athrawon a gweithwyr iechyd yng Nghymru ei lansio heddiw.

I gyd-fynd â dechrau’r flwyddyn academaidd, mae Hybu Cig Cymru wedi creu cronfa ddefnyddiol o adnoddau i ddangos y ‘Ffordd Gymreig’ o gynhyrchu cig coch. Ei nod yw cynorthwyo athrawon o bob Cyfnod Allweddol i gyflwyno pynciau sy'n amrywio o fywyd fferm, cynhyrchu bwyd a tharddiad cig coch – ei gymwysterau gwyrdd a sut mae’n dda i’r iechyd.
 
Mae’r adnoddau dwyieithog yn cynnwys cyflwyniadau PowerPoint a thaflenni gwaith, ryseitiau hwylus ar gyfer yr ystafell ddosbarth, fideos, posteri a llyfrynnau – ac mae modd lawrlwytho’r cyfan am ddim o hwbcigcoch.cymru / redmeathub.wales.     
 
Bu Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer y Defnyddwyr, Elwen Roberts, yn cydweithio ag arbenigwyr addysgol ac athrawon profiadol i wneud yn siŵr fod y cynnwys yn cydymffurfio â gofynion presennol y cwricwlwm, o’r Cyfnod Sylfaen hyd at Gyfnod Allweddol 4.
 
Dywedodd: “Mae’n bwysig fod pobl ifanc yn deall o ble mae eu bwyd yn dod a sut mae’n cael ei gynhyrchu. Mae bwyd sy’n cael ei gynhyrchu’n lleol trwy ddulliau cynaliadwy yn uchel ar y rhestr flaenoriaethau'r dyddiau hyn, ac mae cig coch Cymru’n ateb yr holl ofynion.
 
“Mewn gwirionedd, Cymru yw un o’r mannau mwyaf cynaliadwy ar y ddaear o ran cynhyrchu cig coch. Mae'r ystadegau byd-eang, sy'n seiliedig ar gynhyrchu ar raddfa fawr ac allyriadau uchel, yn cael eu cam-ddyfynnu mor aml. Mae'r darlun sy’n cael ei roi yn hollol wahanol i’r realiti o gynhyrchu cig coch yng Nghymru.
 
“Mae’r athrawon sy’n bwriadu cyflwyno’r themâu allweddol hyn i’w disgyblion yn cael eu hannog i ymweld â’n gwefan newydd i gael syniadau ac ysbrydoliaeth wrth iddyn nhw baratoi eu gwersi. Mae’n ategu’r llyfryn Cyfnod Allweddol 4 newydd, ‘Canllaw Cyflawn i Gig Coch’, a gynhyrchwyd yn gynharach eleni gan HCC a’i anfon i bob ysgol uwchradd ledled Cymru.” 
 
Roedd yr athro bwyd yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, Lloyd Henry, yn ymwneud â chynhyrchu'r llyfryn ac mae eisoes wedi dechrau defnyddio'r wefan newydd gyda'i ddisgyblion. Dywedodd:  “Yn bendant, mae’r wefan yn ddefnyddiol iawn i’r disgyblion. Mae’n lliwgar ac yn hawdd ei defnyddio. Mae’r disgyblion yn hoff iawn o’r PowerPoint ar ffermio, y gwahanol ddarnau o gig a sut i'w coginio, ac mae’r wybodaeth yn fuddiol ar gyfer eu gwaith cwrs. Maen nhw wedi dysgu llawer iawn am y diwydiant ei hun a hefyd am ffermio yn gyffredinol.”

 

Potensial mawr


 
Mae'r athrawes gynradd brofiadol Mared Llwyd bellach yn gweithio fel Athrawes Cefnogi’r Gymraeg i Awdurdod Addysg Ceredigion. Dywedodd: “O edrych ar yr adnoddau ar wefan addysgol HCC, rwy’n sicr fod yna weithgareddau ac adnoddau diddorol, deniadol a hynod werthfawr i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i hyrwyddo dysgu ac addysgu ac i fodloni gofynion y cwricwlwm newydd yng Nghymru. Wrth ystyried y Meysydd Dysgu a Phrofiad, mae yna dasgau a gweithgareddau sydd yn sicr â photensial mawr i addysgu mewn perthynas ag Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu.”
 
Dywedodd Allison Candy, Swyddog Pynciau Bwyd a Maeth yn CBAC: “Mae’r adnoddau newydd yn wych! Maen nhw’n hawdd eu defnyddio, yn lliwgar ac yn cynnwys gwybodaeth gadarn. Bydd y deunyddiau’n ddefnyddiol i ddisgyblion TGAU ar gyfer eu harholiadau ysgrifenedig, ac mae'r dolenni i waith arbrofol yn bendant yn rhywbeth y bydd athrawon yn ei groesawu. Mae'r ryseitiau’n edrych yn ddeniadol iawn, yn hawdd eu dilyn ac yn amlinellu lefelau sgiliau sy'n ddefnyddiol.”
 
Mae gweithwyr iechyd hefyd yn cael eu hannog i ddefnyddio’r wefan oherwydd mae’n cynnwys adnoddau a gwybodaeth i gefnogi dysgu am ddiet ac iechyd. Mae yna ganllawiau hwylus i'r maetholion mewn cig coch a ryseitiau iach ar gyfer cleifion.
 
Ychwanegodd Elwen Roberts: “Byddwn yn ychwanegu at gynnwys y wefan drwy’r amser ac yn gwneud yn siŵr fod yr holl ganllawiau a gofynion diweddaraf o ran iechyd ac addysg ar gael. Rydyn ni'n gobeithio y bydd athrawon a gweithwyr iechyd yn mwynhau defnyddio'r adnoddau newydd ac yn eu cael yn ddefnyddiol a diddorol.”