Ymgyrchwyr yn gwrthwynebu Wylfa B ar fin teithio i Japan

17/05/2018

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Fe fydd dirprwyaeth yn cynrychioli mudiad yn gwrthwynebu codi Wylfa B - PAWB yn teithio i Japan am wythnos o ymgyrchu gyda Chyfeillion y Ddaear Japan rhwng Mai 24 a Mehefin 1.

Mae’n gyfnod arwyddocaol yn y ddadl ynglŷn ag uchelgais Hitachi i adeiladu dau Uwch Adweithydd Dŵr Berwedig yn y Wylfa, ac yn dilyn yr ymweliad diweddar gan gadeirydd Hitachi, Mr Hiroaki Nakanishi â Llundain am drafodaethau gyda Theresa May am y prosiect.

 

Ym mis Chwefror mynegodd Mr Nakanishi ei farn na fyddai’r prosiect yn digwydd heb ymrwymiad llywodraethau a dywedodd “Mae llywodraethau y DU a Siapan yn deall na fydd y prosiect yn mynd yn ei flaen heb ymrwymiad gan y llywodraethau”. Er mwyn lleihau’r risg dywedir fod y prosiect wedi ei yswirio gan y Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), asiantaeth gredyd allforio a berchnogir yn gyfangwbl gan lywodraeth Siapan.

 

 

Yn ôl llefarydd ar an PAWB, ‘Mae Cyfeillion y Ddaear Japan wedi cyfrannu  at gyfran o gostau dirprwyaeth PAWB, ac mae PAWB wedi codi arian i wneud yr wythnos hon yn un mor effeithiol â phosibl. Hoffem gydnabod y swm sylweddol o arian a dderbyniwyd er cof am yr actores Iola Gregory a oedd yn gefnogwraig selog i’r ymgyrch. Mae ein diolch i’w merched Angharad a Rhian yn fawr am eu caredigrwydd. Mae’r arian hwnnw wedi ein galluogi i gymryd y cam uchelgeisiol hwn yn ein hymgyrch.’

 

 

Rhaglen

 

Bydd PAWB yn cael eu cynrychioli gan Robat Idris, Linda Rogers a Meilyr Tomos, gyda’r rhaglen yn cynnwys y canlynol:-

Mai 26 – Seminar cyhoeddus yn Fukushima gydag ymgyrchwyr, dioddefwyr ffrwydriadau a thoddiadau triphlyg Fukushima Daiichi , y cyhoedd a’r wasg

Mai 28 – Cyfarfod â Gweinyddiaethau Materion Tramor, Economi, Masnach a Diwydiant a Chyllid Llywodraeth Japan. Bydd cynhadledd i’r wasg yn dilyn.

Mai 29 – Cyfarfod gyda Phlaid Gyfansoddiadol Ddemocrataidd Japan a gyflwynodd Fil Nuclear Zero yn ddiweddar.

Mai 30 – Cyfarfod gyda chyn Brif Weidog Japan, Naoto Kan oedd mewn grym pan ddigwyddodd ffrwydiadau a thoddiadau Fukushima Daichi. Cawsom gyfle i groesawu Mr. Kan i Gymru yn Chwefror 2015 i glywed ei rybuddion yn erbyn peryglon amlwg ynni niwclear. Bydd seminar cyhoeddus arall yn cael ei gynnal yn Tokyo yn ddiweddarach ar yr un diwrnod.

Mai 31 – Cyfarfod â‘r pwyllgor dwyblaid ar Nuclear Zero fydd yn cynnwys aelodau o’r blaid lywodraethol. (bore) Bydd seminar cyhoeddus arall yn cael ei gynnal yn Osaka gyda’r nos ar yr un dyddiad.

Cyflwynwyd ceisiadau hefyd am gyfarfodydd gyda Hitachi, NEXI a’r JBIC, Japanese Bank for International Co-operation.

 

Ar ran dirprwyaeth PAWB, dywedodd Robat Idris; “Rydym yn ddiolchgar iawn am yr ymdrech fawr mae Cyfeillion y Ddaear Japan yn ei roi i’r ymgyrch i atal allforio technoleg niwclear Hitachi i Gymru. Bydd ein neges ar y cyd i wleidyddion a bancwyr Japan yn glir iawn. Peidiwch a thywallt arian da i bwll diwaelod ynni niwclear. Dyma dechnoleg hen ffasiwn, budr, peryglus a rhaid talu crocbris amdani. Mae’r tair ffrwydriad a thoddiadau yng nghalon adweithyddion Fukushima wedi, ac mi fyddant, yn costio’n ddrud i bobl Japan. ‘Does dim golwg o bendraw i’r drasiedi barhaol hon, sy’n golygu na chaiff adweithyddion niwclear newydd mo’u hadeiladu yn Japan. Mae’n annerbyniol fod Japan yn dymuno allforio’r dechnoleg farwol yma i wladwriaeth arall er mwyn cadw’i hun yn y clwb niwclear. Ein braint fawr ni fydd dod i Japan a sefyll mewn undod gyda phawb sy’n gwrthwynebu allforio adweithyddion niwclear o Japan.”

 

Annerbyniol

 

Ar ran Cyfeillion y Ddaear Japan, ychwanegodd Ayumi Fukakusa:“Dydi damwain niwclear Fukushima Daiichi TEPCO ddim drosodd. Ledled y byd mae cost ynni adnewyddadwy yn disgyn yn rhyfeddol a mae effeithlonrwydd ynni yn gwella. Mae allforio ynni niwclear yn mynd yn groes i’r symudiad hwn. Yn foesol ac yn economaidd, mae hyn yn mynd â ni i’r cyfeiriad anghywir. Ar ben hynny, mae tywallt arian cyhoeddus i goffrau llond dwrn o gwmnïau preifat heb drafod efo’r cyhoedd na chael trafodaeth seneddol yn annerbyniol."

 

Ychwanegodd Ayumi Fukakusa, ‘Dylai llywodraeth a chwmnïau Siapan roi’r gorau i niwclear ac yn ei le hyrwyddo sustemau ynni cynaliadwy a democrataidd, a hynny wedi ei seilio ar fyfyrio’n ddwys ar y gwersi a ddysgwyd yn dilyn y ddamwain niwclear. Gwrthwynebwn yn ddigyfaddawd brosiect Wylfa Newydd Hitachi. Ddylai yr un ddimai goch gan drethdalwyr Siapan na Llywodraeth Prydain gael ei wario er mwyn achub y prosiect hwn, sy’n hollol hen ffasiwn a pheryglus o wastraffus.”