Yr Eisteddfod yn cyhoeddi manylion safle diwygiedig Prifwyl Conwy

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion safle diwygiedig y Brifwyl yn 2019 - gan gadarnhau y bydd hi'n cael ei chynnal yn Llanrwst.

Yn sgil newidiadau dros yr wythnosau diwethaf, fe fydd y safle yn cynnwys rhai o'r tiroedd oedd yn rhan o'r cynlluniau gwreiddiol a nifer o diroedd cyfagos ychwanegol. 

 

·        Mi fydd Maes yr Eisteddfod ryw filltir i'r de o dref Llanrwst ar ochr ddwyreiniol yr A470, ar gaeau Plas Tirion a Cilcennus. 

·        Bydd maes carafanau'r Eisteddfod rhwng y Maes a'r dref ar ochr orllewinol yr A470. 

·        Bydd Maes B wedi'i leoli wrth ochr Ffordd Nebo i gyfeiriad y de-ddwyrain o ganol Llanrwst. 

·        Bydd tri phrif faes parcio swyddogol:

o   Traffig o gyfeiriad y de - safle ar ochr orllewinol yr A470 i'r de o Lanrwst;

o   Traffig o'r gogledd-orllewin (A55 ac A470) - safle i'r gogledd o Lanrwst ar ochr ddwyreiniol yr A470;

o   Traffig o gyfeiriad Abergele (A548) - safle sy'n cynnwys Ysgol Dyffryn Conwy a thir cyfagos ar Ffordd Nebo ar ochr ddwyreiniol y dref;

o   Ar gyfer ymwelwyr anabl sy'n â bathodyn glas, mae parcio ar gael ger prif fynedfa Maes yr Eisteddfod.

 

Mae'r cynllun wedi'i lunio mewn cydweithrediad agos ag asiantaethau allweddol fel Heddlu'r Gogledd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

 

Cyhoeddodd yr Eisteddfod ym mis Mawrth y byddai'n rhaid addasu cynlluniau ar gyfer y brifwyl ar ôl iddi ddod i'r amlwg na fyddai modd ei hyswirio ar sail y cynlluniau gwreiddiol yn sgil pryderon iechyd a diogelwch.  Yn dilyn hynny, fe fu'n rhaid i dîm yr Eisteddfod archwilio i amryw o opsiynau amgen ar gyfer y safle, gyda'r nod o gadw'r digwyddiad mor agos â phosib i dref Llanrwst.

 

Bellach, gyda chynllun newydd yn ei le, mae modd rhoi cynlluniau cyffrous y bobl leol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 ar waith.

 

Cadw’r Eisteddfod yn Llanrwst

 

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses:"Roedden ni'n benderfynol o wneud pob ymdrech i gadw'r Eisteddfod yn Llanrwst, ac rydym wrth ein boddau bod ymdrechion pawb wedi dwyn ffrwyth.   Roedd dod o hyd i gynllun a oedd yn ei chadw mor agos â phosib i'r dref yn bwysig i ni o ystyried yr holl waith caled a wnaed gan bobl leol wrth drefnu'r Eisteddfod, ac roedden ni hefyd eisiau dangos ffydd yn Llanrwst.

 

"Mae llawer o bartneriaid pwysig wedi bod yn allweddol yn ein hymdrechion i ddod o hyd i ddatrysiad buan i ddiwygio'n cynlluniau.  Hoffwn ddiolch i Heddlu'r Gogledd, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Asiantaeth Cefnffyrdd yn y gogledd a Chyngor Conwy am eu holl gymorth parod.  Hefyd, mae'n bwysig cydnabod agwedd wych holl berchnogion tir yr ardal sydd wedi cynorthwyo gyda'r cynlluniau diwygiedig hyn.  Mae hi wedi golygu newidiadau hwyr i ni ac iddyn nhw, a fyddai'r Eisteddfod ddim wedi aros yn Llanrwst heb eu hyblygrwydd a'u hawydd nhw i'w chadw yma."