Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eisteddfod T 2021

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.

Yn giamstar ar ganu neu ddweud jôc, yn feistr lip-sync neu’n hoff o ddynwared enwogion? O’r traddodiadol i TikTok, mae’r Urdd am gynnal gŵyl ddigidol yn ystod hanner tymor y Sulgwyn am yr ail flwyddyn yn olynol, ac mae Eisteddfod T am fod yn “fwy arbrofol, blaengar a chyffrous nac erioed o’r blaen!”

 

Denwyd 6,000 o blant a phobl ifanc i gystadlu yn Eisteddfod T y llynedd. Ond eleni, mae’r Urdd yn anelu at gynnal Eisteddfod T fwy arloesol fyth drwy gynnwys mwy o gystadlaethau ac elfennau newydd er mwyn cynnig profiadau unigryw i holl blant a phobl ifanc Cymru, eu hathrawon a’u teuluoedd. O wrando ar gigs o’r gegin, dysgu sut i goginio bwyd stryd a gwylio perfformiadau gwreiddiol gan rai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw’r sîn – bydd rhywbeth i bawb yn Eisteddfod T.

 

Mae Rhestr Testunau 2021 a chyfarwyddiadau ar sut i gystadlu bellach ar gael yma, a chofrestru i gystadlu yn agor ar Fawrth y 1af. Bydd disgwyl i gystadleuwyr gyflwyno gwaith cyfansoddi, fideos o berfformiadau a lluniau o’u gweithiau creadigol o flaen llaw, cyn i’r rowndiau terfynol gael eu darlledu mewn cyfres o raglenni arbennig ar S4C a BBC Radio Cymru dros bum niwrnod, rhwng dydd Llun, 31 Mai a Gwener, 4 Mehefin 2021.

 

Wrth groesawu’r cyhoeddiad, meddai Eluned Morgan, Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg: “Yn amlwg mae’n siom na all Eisteddfod yr Urdd ddigwydd fel arfer unwaith eto eleni. Ond mae’n rhaid llongyfarch yr Urdd ar fod yn arloesol a threfnu Eisteddfod T arall yn lle’r ŵyl arferol – mae’r mudiad yn sicrhau fod ein plant a phobl ifanc yn parhau i ddathlu ein hiaith a’n diwylliant byw, a hynny er gwaethaf cyfyngiadau Covid-19.
“Bu i Eisteddfod T lwyddo i ddenu nifer o gystadleuwyr newydd llynedd, ac edrychwn ymlaen at weld rhai o’r cystadlaethau newydd a hwyliog hyn yn cael eu hymgorffori o fewn yr Eisteddfod draddodiadol yn y dyfodol.”
“Mi ydan ni’n benderfynol o gynnal Eisteddfod T fwy arbrofol, arloesol a chyffrous nac erioed o’r blaen,” meddai Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Siân Eirian. “Dyma gyfle i feithrin ac arddangos talent o bob math, o gantorion a llenorion i sêr TikTok y dyfodol.
“Yn ogystal â’r cystadlaethau mwy traddodiadol fel llefaru neu’r alaw werin, mae modd i unigolion, grwpiau mewn ‘swigod’ a theuluoedd gymryd rhan mewn cystadlaethau mwy anffurfiol. Mae yna hyd yn oed cystadlaethau i athrawon ac aelodau hŷn o’r Urdd!
“Rydan ni’n gobeithio bydd yr arlwy amrywiol yn plesio ein Heisteddfodwyr arferol, ond yn denu llawer o’r newydd, hefyd. Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth i Eisteddfod T, i’n partneriaid darlledu - S4C a BBC Radio Cymru - am eu parodrwydd i ddarlledu’r ŵyl unwaith eto eleni, ac i gwmni teledu AVANTI am eu creadigrwydd.”

 

Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys S4C: “Does dim amheuaeth fod Eisteddfod T wedi codi calonnau a dod â hwyl i gannoedd o deuluoedd yn ystod cyfnod anodd a thywyll y llynedd. Mae S4C yn falch iawn o gydweithio gydag Urdd Gobaith Cymru eto, gan ddarlledu mwy o oriau eleni yn llinol ac ar draws ein platfformau digidol drwy gydol yr wythnos. Ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr at arddangos talentau plant a phobl ifanc Cymru yn ogystal â mamau a thadau, a neiniau a theidiau! Mae’n bleser bod yn rhan o gyffro Eisteddfod T eto eleni gan ddarlledu holl fwrlwm yr ŵyl yn fyw o gartrefi teuluoedd ledled Cymru.”

 

Llwyfan cenedlaethol

 

Dywedodd Rhuanedd Richards, Golygydd BBC Radio Cymru a Cymru Fyw: “Mae hi mor bwysig fod ein plant a’n pobl ifanc yn parhau i gael llwyfan cenedlaethol er mwyn dangos eu doniau a’u sgiliau ac rydym yn falch iawn o bartneru unwaith eto gyda’r Urdd ac agor y tonfeddi a’n gwasanaethau i gystadleuwyr Eisteddfod T. Edrychwn ymlaen at wledd o leisiau dros wyliau’r Sulgwyn ar Radio Cymru a Radio Cymru 2 fydd yn sicr o ddod â gwefr a mwynhad i’n gwrandawyr. Mae BBC Cymru Fyw hefyd yn falch i fod yn gynnig cartref ar gyfer nifer o’r cystadlaethau a gwybodaeth am yr ŵyl.”