Yr Urdd yn lansio partneriaeth gydag elusen digartrefedd

18/12/2019

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Eleni, bydd mwy na 240 o bobl ifanc a menywod bregus a’u plant sydd wedi eu heffeithio gan ddigartrefedd yn mwynhau cinio Nadolig tri chwrs, parti, gwobrau ac anrhegion a hyn o ganlyniad i bartneriaeth newydd rhwng Urdd Gobaith Cymru, sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru, a'r elusen ddigartrefedd Llamau.

Yn ymuno yn y dathliadau, a gynhelir yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, bydd dau o sêr mwyaf Cymru, y chwaraewr rygbi rhyngwladol Rhys Patchell a’r DJ Huw Stephens, yn gweini’r sbrowts, galw rhifau bingo a rhannu gwobrau ac anrhegion.

Cyhoeddwyd y bartneriaeth newydd yn y gwersyll heddiw (18 Rhagfyr 2019). Siaradodd y Prif Weinidog Mark Drakeford AC, Prif Weithredwyr yr Urdd a Llamau, Siân Lewis a Frances Beecher, Huw Stephens a Rhys Patchell am eu brwdfrydedd dros y bartneriaeth a’i photensial i roi profiadau gwerthfawr i bobl ifanc, cynyddu eu hyder a’u helpu i gyflawni eu huchelgeisiau.

 

Yn 2020, bydd y bartneriaeth rhwng yr Urdd a Llamau yn:
- Darparu 75 o lefydd am ddim i bobl ifanc Llamau ar dri chwrs penwythnos gwahanol yng ngwersylloedd yr Urdd yn Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd.
- Cynnig penwythnos am ddim i deuluoedd ifanc Llamau yng ngwersyll Llangrannog, gyda chyfleusterau creche yn cael eu darparu gan staff yr Urdd.
- Cynnig cyfanswm o bum cwrs gweithgaredd awyr agored undydd gyda Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd a fydd yn meithrin hunanhyder unigolion Llamau yn ogystal â dysgu sgiliau newydd.

 

Digartrefedd 

 

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford AC: “I’r mwyafrif ohonom, mae’r Nadolig yn amser i fod gyda ffrindiau a theulu, ond ‘dyw hyn ddim yn wir am bawb. Yn anffodus, mae gormod o bobl yn wynebu Nadolig heb le i’w alw yn gartref, a rhai hyd yn oed yn wynebu cysgu ar y stryd. Dyna pam ein bod yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i ddod â digartrefedd o bob math i ben.
“Hoffwn ddiolch i Urdd Gobaith Cymru a Llamau, a’n holl sefydliadau ieuenctid a digartrefedd anhygoel, am y gwaith hanfodol a wnânt i gefnogi rhai o bobl mwyaf bregus Cymry. Rwy’n gwerthfawrogi bod ymroi i helpu yn aml yn golygu aberth bersonol, ond rwy’n siŵr y bydd y bobl ifanc a fydd yn ymuno â chi ar gyfer cinio Nadolig eleni yn llawn gwerthfawrogiad. Da iawn bawb.”

 

Meddai Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis: “Rydyn ni’n hynod falch o allu cynnal y digwyddiad yma heddiw, sef y cyntaf mewn llawer o gydweithio sydd ar waith rhwng yr Urdd a Llamau. Yr Urdd yw prif sefydliad ieuenctid Cymru, gyda mwy na 56,000 o aelodau. Rydym yn gynyddol annog ein haelodau i edrych y tu hwnt i’w milltir sgwâr, i ddatblygu teimlad o ddinasyddiaeth a sylweddoli’r potensial sydd gan bobl ifanc i amlygu materion llosg ac ysgogi newid. Mae digartrefedd yn sicr yn un o’r materion sy’n eu poeni.”

 

Dywedodd Frances Beecher, Prif Swyddog Gweithredol Llamau: “Rydyn ni wrth ein bodd o greu partneriaeth gyda’r Urdd. Maen nhw’n sefydliad gwych gyda llawer o werthoedd yn gyffredin â rhai Llamau, felly mae’n bartneriaeth addas. Gall y Nadolig fod yn gyfnod hynod boenus ac anodd i’r bobl ifanc a’r menywod rydyn ni’n eu cefnogi. Gall mwynhau prynhawn o ginio a dathliadau wneud byd o wahaniaeth. Rydyn ni yn Llamau yn ddiolchgar iawn i’r Urdd am drefnu’r digwyddiadau Nadoligaidd yma, a gall gwybod bod eraill yn poeni amdanynt fod yr anrheg Nadolig gorau. Bydd y ddau ddiwrnod yma yn llawn bwyd a hwyl ac yn gyfnod o gyd-dynnu a dathlu. Rwy’n gwybod y bydd yn wych. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gyd-weithio â’r Urdd ar gyfer digwyddiadau’r dyfodol yn 2020. ”
Ar ddydd Sadwrn 21 Rhagfyr, bydd aelod o staff yr Urdd, Rhys Pinner yn gobeithio cyflawni her i godi arian i Llamau, sef rhedeg i fyny ac i lawr mynydd Pen y Fan am 36 awr.