Aelodau o Gyngor yr Eisteddfod

Trosolwg

Etholir hyd at 6 aelod i’r Cyngor yn flynyddol gan aelodau Llys yr Eisteddfod. Bydd yr unigolion a etholir yn cyfrannu tuag at ddatblygiad strategol yr Eisteddfod, yr iaith Gymraeg a diwylliant...

Cyflogwr: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cyflog: Ddi-dâl ond telir cyfraniad tuag at gostau +

Dyddiad Cau: 14/06/2019 (5 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Betsan Moses

Ffôn: 0845 4090 300

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cefndir

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg ac fe’i chynhelir yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn.

Mae'r ŵyl yn teithio o le i le, gan ymweld â gogledd a de Cymru bob yn ail, a denu tua 150,000 o ymwelwyr a thros 250 o stondinau.

Mae'r ŵyl wedi datblygu ac esblygu dros y blynyddoedd diwethaf, ac er bod y cystadlaethau yn parhau i fod yn ganolbwynt yr wythnos, gan ddenu dros 6,000 o gystadleuwyr bob blwyddyn, mae'r Maes wedi tyfu i fod yn ŵyl fywiog gyda channoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.

Yr Eisteddfod yw’r ffenest siop berffaith i gerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a llawer mwy. Gan gwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae'n ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy'n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg a'r rhai nad ydynt yn siarad yr iaith, yn ogystal â siaradwyr Cymraeg.

Disgrifiwyd yr Eisteddfod fel prosiect adfywio teithiol blaenaf Cymru, ac wythnos yr Eisteddfod yw uchafbwynt prosiect cymunedol sy’n para dwy flynedd, gan ddod â phobl o bob oedran a chefndir o gymunedau mewn rhan wahanol o Gymru ynghyd.

Gyda chymysgedd o waith all-ymestyn, prosiectau addysg gydol oes a chyfleoedd gwirfoddoli, mae'r prosiect cymunedol yn llywio’r paratoadau ar gyfer yr ŵyl, gan roi cyfle i bobl leol wneud eu marc ar ein gŵyl genedlaethol.

Strwythur yr Eisteddfod

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru wedi’i chofrestru fel Sefydliad Corfforedig Elusennol gyda’r Comisiwn Elusennau (rhif: 1155539). Mae system reoli barhaol yn cynnwys y Bwrdd Rheoli (Ymddiriedolwyr), y Llys, y Cyngor a'r Orsedd.

Mae Cyngor yr Eisteddfod yn gweithredu fel bwrdd goruchwylio a chorff ymgynghorol, ac mae ei gyfrifoldebau yn cynnwys edrych tua’r dyfodol a chymryd golwg strategol ar waith a datblygiad yr Eisteddfod, yr iaith
Gymraeg a diwylliant Cymru.

Mae’r Cyngor yn cwrdd deirgwaith y flwyddyn ar ddydd Sadwrn ym mis Tachwedd, Ebrill a Mehefin/Gorffennaf. Cynhelir cyfarfodydd yr hydref a gwanwyn yn Aberystwyth a chyfarfod yr haf yn ystod Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod y flwyddyn ganlynol.

Y Rôl

Etholir hyd at 6 aelod i’r Cyngor yn flynyddol gan aelodau Llys yr Eisteddfod. Bydd yr unigolion a etholir yn cyfrannu tuag at ddatblygiad strategol yr Eisteddfod, yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, a sicrhau bod llais a dyheadau aelodau’r Llys yn cael eu hystyried yn llawn gan Ymddiriedolwyr a Thîm Gweithredol yr Eisteddfod.

Gwahoddir enwebiadau gan unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys profiad ariannol, archwilio, busnes, codi arian, cyfreithiol, diwylliannol, marchnata, rheolaeth, rheoli digwyddiadau, technegol ac ymgysylltiad cymunedol a chymdeithasol – ac unigolion sy'n teimlo'n angerddol dros waith yr Eisteddfod.

Os credwch mai chi yw'r person â’r sgiliau hynny, a'ch bod yn rhannu ein gwerthoedd, ein delfrydau a'n dyheadau, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Manylion

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr fod yn Aelod o Lys yr Eisteddfod a medru cyfathrebu’n rhugl drwy’r iaith Gymraeg. Ceir manylion ynglŷn â sut i ymaelodi â Llys yr Eisteddfod yma: https://eisteddfod.cymru/aelodaeth

Mae’r rôl hon yn ddi-dâl ond telir cyfraniad tuag at gostau teithio. Caiff aelodau’r Cyngor eu hethol am gyfnod o hyd at 3 blynedd, ond maent yn gymwys i’w hail-ethol am ddau gyfnod ychwanegol.

Os am gael eich enwebu, anfonwch grynodeb hyd at 250 gair i gefnogi eich enwebiad trwy e-bost at betsan@eisteddfod.org.uk erbyn dydd Gwener 14 Mehefin 2019 gan nodi Enwebiad Cyngor yn y llinell pwnc.

Bydd yr enwebiadau a’r crynodebau yn cael eu cylchredeg i Aelodau Llys yr Eisteddfod ym mis Mehefin, a bydd etholiad yn cael ei gynnal drwy’r post/e-bost. Bydd enwau yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi yng nghyfarfod y Llys ar 9 Awst.

Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir a chymuned, yn enwedig ceisiadau gan unigolion o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.

Am drafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Betsan Moses, e-bost - betsan@eisteddfod.org.uk, Ffôn – 0845 4090 300.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*