Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) - Gogledd a Chanolbarth Cymru (4 x Swydd)

Trosolwg

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn dymuno llenwi swyddi Swyddog Gweithredol Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) yn y Gyfarwyddiaeth Gwaith ac Iechyd sy'n gyfrifol am ddarparu...

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Cyflog: £27,565 - £27,565

Dyddiad Cau: 31/01/2022 (10 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Treffynnon, Llandrindod, Llandudno, Machynlleth- Efallai y bydd lleoliadau pellach ar gael.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn dymuno llenwi swyddi Swyddog Gweithredol Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) yn y Gyfarwyddiaeth Gwaith ac Iechyd sy'n gyfrifol am ddarparu Credyd Cynhwysol. Mae'r rhain yn rolau allweddol sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rolau hyn.

Maent yn cefnogi ystod eang o hawlwyr sydd â gofynion amrywiol i ddod o hyd i waith, cynyddu eu hincwm neu baratoi ar gyfer gwaith pan fyddant yn gallu. Yn y pen draw trwy cefnogaeth wedi ei deilwra yn eu cefnogi i annibyniaeth ariannol.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, sydd â'r sgiliau, yr ymrwymiad a'r gallu cywir i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus eithriadol â thosturi ac empathi, sydd â'r grym i ddefnyddio eu barn i wneud y peth iawn i'n cwsmeriaid ar yr adeg allweddol hon.

Os oes gennych ymroddiad gwirioneddol i adran gwasanaeth cyhoeddus sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau eraill, cewch foddhad mawr wrth weithio â ni. Mae'r rolau hyn yn cynnig cyfle cyffrous i chi lunio a bod wrth wraidd agenda arloesol Diwygio Lles y Llywodraeth, yn benodol, Credyd Cynhwysol.

Er mwyn darparu gwasanaeth cyfannol mae Anogwyr Gwaith yn sicrhau eu bod yn gwneud Un DWP yn realiti trwy weithio ar y cyd ac adeiladu perthnasoedd gwaith cryf a rhagweithiol â chydweithwyr ym mhob rhan o DWP a'u cymuned leol.

Taliad sengl yw Credyd Cynhwysol i bobl sy'n chwilio am waith neu ar incwm isel. Bydd Credyd Cynhwysol yn helpu hawlwyr a'u teuluoedd i ddod yn fwy annibynnol ac yn symleiddio'r system fudd-daliadau trwy ddod ag ystod o fudd-daliadau oedran gweithio ynghyd mewn un taliad.

Mae gwasanaeth digidol Credyd Cynhwysol yn rhoi un cyfrif ar-lein i hawlwyr am bopeth, gan gynnwys gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, derbyn eu hymrwymiad hawlydd, gwirio taliadau, rhoi gwybod am newidiadau a chadw mewn cysylltiad â'u Anogwr Gwaith. Mae'r Anogwr Gwaith yn gyfrifol am helpu hawlwyr i mewn i waith, symud ymlaen yn y gwaith ac aros mewn gwaith a chefnogi ein hawlwyr mwyaf bregus.

Mae swydd yr Anogwr Gwaith yn gofyn am ymyriadau wyneb yn wyneb, digidol a ffôn gyda hawlwyr yn ddyddiol, yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac yn nodweddiadol mae'n cynnwys:

• Bod â llwyth achosion penodol o hawlwyr Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Chymhorthdal Incwm y byddant yn gyfrifol amdanynt, gan ddarparu cysondeb a pharhad gwasanaeth.
• Chwilio am ffordd i wasanaethu cwsmeriaid sy'n rhoi eu hanghenion wrth galon yr hyn a wnawn yn barhaus.
• Cynnig cyngor a chefnogaeth o ansawdd, deinamig, hyblyg, i danategu ymrwymiad personol hawlwyr i gamau chwilio am swydd, a’u cefnogi i ddatblygu’r sgiliau a’r gweithgareddau sydd eu hangen arnynt i chwilio am waith a chael gwaith mewn amgylchedd digidol.
• Meithrin perthnasoedd cadarnhaol â hawlwyr sy'n annog, yn cymell, ac yn magu ymddiriedaeth trwy gydnabod, canmol ac atgyfnerthu ymddygiadau cadarnhaol, symleiddio cymhlethdodau ac addasu cyfathrebiadau fel y gall eraill ddeall, cwblhau tasgau, annog cyflawni nodau pellach mwy estynedig.

• Datblygu gwybodaeth fanwl am y farchnad lafur a darpariaeth leol yn rhagweithiol, gan gydnabod y rolau sydd gan ein Partneriaid a'n Cyflogwyr wrth helpu ein cwsmeriaid i sicrhau cyflogaeth.
• Y gallu i ddefnyddio gwasanaethau Digidol yn hyderus, llywio a hyfforddi eraill i ddefnyddio dulliau chwilio am waith digidol h.y. gwefannau chwilio am swyddi, ebyst, uwchlwytho dogfennau, cyfryngau cymdeithasol.
• Hyrwyddo buddion hawlwyr sy'n cynllunio eu Gweithgareddau Chwilio am Waith neu Baratoi am Waith eu hunain.
• Cynnal egwyddorion Cyfiawnder Cymdeithasol bob amser; trwy gefnogi hawlwyr trwy gyfnodau anodd, cynnig cyngor cadarn iddynt a darparu'r offer perthnasol iddynt y byddwch yn eu galluogi i drawsnewid eu bywydau er gwell.
• Cefnogi cwsmeriaid Credyd Cynhwysol i wneud y gorau o'u potensial gwaith ac enillion a dod yn annibynnol yn ariannol.
• Bod yn atebol am lefel, amlder a dwyster y cyswllt sydd ganddynt â phob hawlydd trwy reoli eu dyddiadur eu hunain.
• Gwneud penderfyniadau amserol, yn seiliedig ar anghenion yr hawlydd, i'w cyfeirio at gefnogaeth briodol.
• Bod yn atebol am y penderfyniadau a wnaed yn ystod cyfweliadau gyda hawlwyr i'w helpu i'w symud yn ôl i gyflogaeth barhaus neu baratoi ar gyfer gwaith.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swyddi gwag hyn.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*