Anogwyr Cyflogadwyedd X3

Trosolwg

Mae gennym 3 swydd barhaol, yn ardaloedd Caerdydd a Llandudno. O ran un o’r swyddi, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â holl agweddau’r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cyfleoedd...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Cyflog: £19506 - £22109

Dyddiad Cau: 21/09/2018 (305 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Ardaloedd Caerdydd a Llandudno

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 1233833

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ydych chi’n edrych am swydd lle rydych yn ysbrydoli a chynorthwyo pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol?

A oes gennych sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol?

Os felly, rydym yn edrych am gyfathrebwyr hyblyg ac effeithiol sydd yr un mor gartrefol yn darparu gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg, gan ddefnyddio dulliau cyfathrebu digidol (ffôn, sgwrsio ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol) i ddarparu gwybodaeth a chyngor.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd annibynnol, di-duedd a dwyieithog i bobl o bob oedran yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw Cymru lle mae unigolion yn cael eu hysbrydoli i gymryd rheolaeth o’u gyrfaoedd.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Gyrfa Cymru “Newid Bywydau” https://www.careerswales.com/cy/cysylltu-a-ni/amdanom-ni/gweledigaeth-strategol/, ein gweledigaeth strategol, sy’n nodi sut y bydd ein gwasanaethau’n cael eu datblygu dros y tair blynedd nesaf. Mae’n darparu’r manylion ynghylch sut rydym yn darparu gwasanaethau i gleientiaid a phartneriaid gan wneud defnydd llawn o dechnoleg a gwasanaethau digidol arloesol.

Anogwyr Cyflogadwyedd

Cyflog £19506 - £22109

Mae gennym 3 swydd barhaol, yn ardaloedd Caerdydd a Llandudno. O ran un o’r swyddi, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â holl agweddau’r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cyfleoedd llawn amser a rhan amser ar gael.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda grŵp amrywiol o gleientiaid yn amrywio o bobl ifanc mewn addysg a’r rhai ar gyfnodau pontio, oedolion di-waith sy’n dymuno dychwelyd i waith neu hyfforddiant, rhieni neu bobl sy’n awyddus i newid eu gyrfa.

Mae Anogwyr Cyflogadwyedd
• yn cefnogi ac ysbrydoli eu cleientiaid i sicrhau’r yrfa orau bosibl sydd ar gael iddynt;
• yn darparu gwybodaeth a chyngor i gefnogi cleientiaid i reoli eu gyrfaoedd;
• yn darparu cymorth cyflogadwyedd i’r rhai sy’n dymuno dychwelyd i’r gwaith neu newid swyddi;
• yn helpu cleientiaid i gyflawni eu canlyniadau cadarnhaol cynaliadwy (addysg, hyfforddiant, cyflogaeth).

Dylai Anogwyr Cyflogadwyedd fod wedi’u haddysgu i safon NVQ 3 neu gymhwyster cyfatebol, yn ddelfrydol mewn maes cysylltiedig e.e. cyngor a chyfarwyddyd, neu fod â phrofiad o weithio ar y lefel hon. Os nad oes gennych NVQ 3 eisoes, byddwn yn darparu’r
hyfforddiant a’r cymorth sydd ei angen arnoch i ennill y cymhwyster gwerthfawr hwn.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r disgrifiad swydd lawn, y ffurflen gais, a ffurflen Asesu’r Gymraeg (os ydych yn siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni eich dyletswyddau drwy gyfrwng y Gymraeg) ar gael drwy ddilyn y ddolen wefan uchod.

Dylid dychwelyd unrhyw geisiadau at ad@gyrfacymru.com erbyn 4pm ddydd Gwener 21 Medi 2018. Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 3 a 4 Hydref 2018.

Er gwybodaeth, nid ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV bellach.

Ymysg y buddiannau deniadol mae oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau (pro rata ar gyfer cyflogeion rhan amser), cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Mae’n bosibl y bydd y swydd hon yn cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*