Arweinydd Tîm IDVA

Trosolwg

Cyfle i arwain/rheoli tîm o weithwyr IDVA/YATC

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Cyflog: £25,514 - £27,881 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/08/2020 (37 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Blaenau Ffestiniog

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300111 2122

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

ARWEINYDD TÎM IDVA

Cytundeb: Parhaol

Cyflog: £25,514 - £27,881 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Gwynedd ac Ynys Môn

Dyddiad Cau: 12pm 19.08.20

Mae cynnig y swydd hon yn ddibynnol ar ymateb ffafriol i wiriad yr Heddlu (MV Management Vetting)

Pwrpas y Swydd:

• Rheoli ac arwain gweithrediadau o ddydd i ddydd gwasanaeth YATC ar draws Gwynedd ac Ynys Mon gan oruchwylio ac arfarnu’r tîm o staff fel bo Gorwel yn rhagori. (Darpariaeth lefel risg uchel)

• Arwain a gweithredu fel prif gyswllt ar gyfer y gwasanaethau gan gynnal perthynas weithredol ragorol gyda chynrychiolwyr o gyrff statudol a mudiadau gwirfoddol neu drydydd sector.

• Bod yn arweinydd mewn sefyllfaoedd o argyfwng gan sicrhau bod gwasanaeth cyson yn cael ei gyflwyno i ddioddefwyr, gan gynnwys cyfeiriadau i asiantaethau eraill a MARAC trwy ddyrannu a monitro gwaith ar draws y tîm.

• Sicrhau bod Gorwel yn cyflawni ei dyletswyddau fel darparwr Cefnogaeth Achredig yn effeithiol. (Canllawiau SafeLives)

• Ymateb i drefniadau a gweithdrefnau arianwyr yn ogystal â deddfwriaethau lleol a chenedlaethol yn ymwneud â thrais yn y cartref.

*Mae’r term ‘defnyddwyr gwasanaeth’ yn cyfeirio at ddynion, merched, plant, pobl ifanc, oedolion, pobl hŷn a theuluoedd.

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

1. Sicrhau dealltwriaeth glir o ddarpariaeth cefnogaeth yn y maes trais gan ymateb i anghenion staff a defnyddwyr gwasanaeth fel bo Gorwel yn ffynnu.
2. Gweithio i sicrhau fod rôl a thîm YATC yn ganolog i waith aml-asiantaeth ac ymatebion i gamdriniaeth yn y cartref

3. Trefnu rotas (gan gynnwys rota “ar-alwad”) i sicrhau fod y prosiectau yn darparu cymorth uniongyrchol i ddefnyddwyr y gwasanaeth yn ôl galw’r cytundeb gwasanaeth.

4. Yn annibynnol, goruchwylio gan gymryd cyfrifoldeb o drefnu cyfarfodydd tîm ac adolygiadau blynyddol ar gyfer gweithiwyr cefnogi a mentoriaid y gwasanaeth.

5. Adnabod a chynllunio rhaglen hyfforddiant ar gyfer gweithwyr cefnogi yn ogystal â bod yn rhan o broses recriwtio, medrusrwydd a disgyblu.

6. Gweithredu’n annibynnol o fewn ffiniau’r swydd gan benderfynu pryd mae’n briodol cyfeirio materion at Reolwr Gorwel am arweiniad.

7. Cyfrifoldeb i sicrhau bod trefniadau priodol i reoli a monitro a rheoli risg gan wneud penderfyniadau er mwyn ymateb i risg yn hyderus ac yn effeithiol (gan roi blaenoriaeth i’r rhai hynny sy’n agored i’r risg uchaf).

8. Bod yn arweinydd proffesiynol o safbwynt amddiffyn plant ac oedolion bregus a rhannu gwybodaeth gan sicrhau bod staff yn deall ac yn cydymffurfio â fframwaith diogelu’r gwasanaeth.

9. Rhoi arweiniad clir i weithwyr cefnogi trwy ddarparu cyngor a chymorth ymarferol ar reoli cynlluniau cefnogi risg uchel

10. Arwain ar faterion deddfwriaeth budd-daliadau lles / diwygio lles er mwyn cynghori’r tîm yn hyderus.

11. Yn gyfrifol am weinyddu gweithdrefnau priodol er mwyn monitro’r drefn gefnogi yn unol â gofynion statudol, deddf gwarchod data a chytundeb gwasanaeth arianwyr.

12. Cynorthwyo Rheolwr Gorwel er mwyn llunio a chyflawni cynllun gweithredol blynyddol ar gyfer y cynlluniau sydd yn ymateb i ddeilliannau, ystadegau a gofynion arianwyr.

13. Paratoi adroddiadau o safon uchel yn chwarterol ar gyfer adolygiadau monitro arianwyr gan gynnwys mynychu cyfarfodydd monitro.

14. Cynorthwyo Rheolwr Gorwel i ddatblygu’r gwasanaethau ac unrhyw gynlluniau newydd.


15. Rheoli llwyth achosion sy’n canolbwyntio ar ddioddefwyr i ddarparu gwasanaeth rhagweithiol, tymor byr/hir sydd wedi ei sylfaenu ar gynllunio diogelwch trylwyr a chefnogaeth bersonol sy’n ymgorffori asesiad risg.

16. Yn rhan o baratoi a chyflawni adolygiadau gwasanaeth, megis Leading Lights gan weithredu ar argymhellion.

17. Cyfrannu tuag at adolygiadau blynyddol y gwasanaeth sy’n cynnwys monitro data, arfarniadau, polisi ac arferion derbyn ac allbwn ynghyd ag adolygiadau llwyth gwaith ar gyfer yr holl wasanaeth.

18. Mynychu cyfarfodydd a chynadleddau ar gais Rheolwr Gorwel a bod yn ymwybodol bob amser o dueddiadau a phynciau trafod cyfredol o fewn y maes cefnogaeth a thrais yn y cartref.

19. Arwain wrth hyrwyddo a datblygu cyfleoedd cyfranogiad ar gyfer y cynlluniau.

20. Cydymffurfio gyda’r holl ddeddfwriaethau perthnasol sy’n gysylltiedig â’r gwaith gan gynnwys gweithdrefnau cyfundrefnol, polisïau a chodau ymarfer proffesiynol a’r Siarter YATC er mwyn cynnal safonau arfer gorau.

21. Bod â gweledigaeth i ddatblygu gwasanaethau sydd yn cynnig “cefnogaeth a mwy”

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*