Athro Ymgynghorol Dechrau'n Deg

Trosolwg

Rydym am benodi athro rhagorol, llawn cymhelliant a chydwybodol i ymuno â Thîm Ymgynghorol Dechrau’n Deg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu weithio ar y cyd yn rhan o dîm, yn gallu...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £23,720 - £39,406

Dyddiad Cau: 19/08/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Neuadd y Sir Glanfa'r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Athro Ymgynghorol Dechrau'n Deg

CS50118601

Categori Swydd: Addysg - Proffesiynol / Cymorth

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Housing & Communities

Graddfa:PRG + Lwfans Recriwtio a Chadw

Cyflog: £23,720 - £39,406

Dyddiad Cau: 19/08/2019

Rydym am benodi athro rhagorol, llawn cymhelliant a chydwybodol i ymuno â Thîm Ymgynghorol Dechrau’n Deg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu weithio ar y cyd yn rhan o dîm, yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn ysgrifenedig ac ar lafar yn Gymraeg a bod â phrofiad o weithio yn y maes Blynyddoedd Cynnar.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus frwdfrydedd, egni a’r gallu i ysgogi, herio a chefnogi Lleoliadau Gofal Plant Dechrau'n Deg.

Rhaid i ddeiliad y swydd gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg at Lefel 5 – Hyfedredd.

Mae’r swydd hon yn addas ar gyfer ei rhannu.

Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi llesiant economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
25 oed ac iau
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, yn benodol y rhai o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd
sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*