Cadeirydd - Bwrdd Rheoli / Llywydd y Llys

Trosolwg

Mae arnom angen unigolion a all ddarparu arweinyddiaeth ysbrydoledig a medrus ar gyfer yr Eisteddfod, gan ddatblygu a hyrwyddo ei huchelgeisiau strategol, a sicrhau bod yr Elusen yn cael ei...

Cyflogwr: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cyflog: Ddi-dâl ond telir cyfraniad tuag at gostau +

Dyddiad Cau: 14/06/2019 (11 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Betsan Moses

Ffôn: 0845 4090 300

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cefndir

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg ac fe’i chynhelir yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn.

Mae'r ŵyl yn teithio o le i le, gan ymweld â gogledd a de Cymru bob yn ail, a denu tua 150,000 o ymwelwyr a thros 250 o stondinau.

Mae'r ŵyl wedi datblygu ac esblygu dros y blynyddoedd diwethaf, ac er bod y cystadlaethau yn parhau i fod yn ganolbwynt yr wythnos, gan ddenu dros 6,000 o gystadleuwyr bob blwyddyn, mae'r Maes wedi tyfu i fod yn ŵyl fywiog gyda channoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.

Yr Eisteddfod yw’r ffenest siop berffaith i gerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a llawer mwy. Gan gwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae'n ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy'n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg a'r rhai nad ydynt yn siarad yr iaith, yn ogystal â siaradwyr Cymraeg.

Disgrifiwyd yr Eisteddfod fel prosiect adfywio teithiol blaenaf Cymru, ac wythnos yr Eisteddfod yw uchafbwynt prosiect cymunedol sy’n para dwy flynedd, gan ddod â phobl o bob oedran a chefndir o gymunedau mewn rhan wahanol o Gymru ynghyd.

Gyda chymysgedd o waith all-ymestyn, prosiectau addysg gydol oes a chyfleoedd gwirfoddoli, mae'r prosiect cymunedol yn llywio’r paratoadau ar gyfer yr ŵyl, gan roi cyfle i bobl leol wneud eu marc ar ein gŵyl genedlaethol.

Strwythur yr Eisteddfod
Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru wedi’i chofrestru fel Sefydliad Corfforedig Elusennol gyda’r Comisiwn Elusennau (rhif: 1155539). Mae system reoli barhaol yn cynnwys y Bwrdd Rheoli (Ymddiriedolwyr), y Llys, y Cyngor a'r Orsedd.

Mae’r Bwrdd Rheoli yn goruchwylio pob rhan o’r sefydliad drwy gynnal cyfarfod rheolaidd o leiaf 8 gwaith y flwyddyn i drafod meysydd a datblygiadau pwysig.

Mae Llys yr Eisteddfod yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Awst i sicrhau bo amcanion ac ymrwymiadau yr Elusen yn cael eu gweithredu yn briodol. Gall unrhyw unigolyn sydd â diddordeb mewn hyrwyddo dibenion yr Eisteddfod ymuno â'r Llys.

Y Rôl
Ar gyfer cam nesaf ein taith yr ydym yn gwahodd enwebiadau am rôl Cadeirydd Bwrdd Rheoli yr Eisteddfod. Bydd yr unigolyn a benodir hefyd yn gweithredu fel Llywydd y Llys.

Mae arnom angen unigolion a all ddarparu arweinyddiaeth ysbrydoledig a medrus ar gyfer yr Eisteddfod, gan ddatblygu a hyrwyddo ei huchelgeisiau strategol, a sicrhau bod yr Elusen yn cael ei rheoli’n gadarn ac effeithiol.

Fel Cadeirydd y Bwrdd (Ymddiriedolwyr) byddwch yn cadeirio cyfarfodydd rheolaidd y Bwrdd Rheoli ac yn gweithio yn effeithiol gyda’r Ymddiriedolwyr, y Tîm Gweithredol ac amrywiol bartneriaid i'n helpu i wireddu ein gweledigaeth strategol. Byddwch hefyd yn cydweithio’n agos gyda’r Prif Weithredwr i ddatblygu a chynnal perthnasau strategol, hwyluso llywodraethu effeithiol, a chynllunio strategaeth clir i’r dyfodol.

Fel Llywydd y Llys byddwch yn cadeirio cyfarfod blynyddol y Llys ac yn sicrhau bod gan Aelodau’r Elusen lais clir yng ngwaith a chyfeiriad strategol yr Eisteddfod. Byddwch hefyd yn cynrychioli’r Elusen i’r cyhoedd mewn cyfarfodydd a seremonïau yn ystod wythnos yr Eisteddfod ac yn achlysurol trwy gydol y flwyddyn.

Profiad a Sgiliau
* Profiad o lunio a datblygu strategaethau a pholisïau yn llwyddiannus
* Profiad llwyddiannus o ddatblygu busnes, partneriaethau, a gwerthuso cyllidebau
* Profiad o lywodraethu a'r gallu i gyd-weithio’n adeiladol gydag Ymddiriedolwyr, Tîm Rheoli ac Aelodau Llys yr Eisteddfod
* Sgiliau cadeirio a chyfathrebu o safon uchel yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg a'r Saesneg
* Dealltwriaeth drylwyr o waith yr Eisteddfod Genedlaethol, diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg
* Y gallu i arwain, ysgogi, cymell ac ysbrydoli unigolion a thimau i gyflawni lefelau perfformiad uchel a chyrraedd eu potensial
* Y gallu i gymryd rhan mewn digwyddiadau er mwyn hyrwyddo gwaith yr Eisteddfod
* Profiad o ddatblygu perthnasau adeiladol ac effeithiol, ac o ddylanwadu ar rai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol
* Parodrwydd i fynychu cyfarfodydd gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol

Manylion Pellach
Mae’r rôl hon yn ddi-dâl ond telir cyfraniad tuag at gostau llety a theithio. Bydd y penodiad am gyfnod o hyd at 3 blynedd.

Cynhelir o leiaf 8 cyfarfod o’r Bwrdd Rheoli y flwyddyn wedi’u lleoli’n arferol unai’n Aberystwyth neu dros fideo gynhadledd.

Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir a chymuned.

Bydd yr holl geisiadau yn cael eu hystyried gan Banel Enwebu yr Eisteddfod sy’n cynnwys cynrychiolaeth o Fwrdd Rheoli, Cyngor a Thîm Rheoli’r Eisteddfod. Bydd yr enwebiad yn cael ei gyflwyno i gyfarfod Llys yr Eisteddfod ar 9 Awst.

Am drafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Betsan Moses, e-bost - betsan@eisteddfod.org.uk, Ffôn – 0845 4090 300.

I wneud cais, anfonwch e-bost at betsan@eisteddfod.org.uk gan nodi Cais Cadeirydd y Bwrdd yn y llinell pwnc, ac atodwch gopi o'ch CV a llythyr eglurhaol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:12 hanner dydd, dydd Gwener, 14 o Fehefin, 2019.

Caiff pob cais ei gydnabod.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*