Ceidwad Parc Bute

Trosolwg

Mae gweithio fel Ceidwad Parc Bute ymroddedig yn gyfle gwych i unigolyn talentog sy'n angerddol am natur a'r awyr agored. Byddwch yn bresenoldeb gweladwy yn y parc ac yn darparu gwasanaeth rheng...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £19,698 - £21,748

Dyddiad Cau: 08/02/2021 (23 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Addysg Parc Bute Parc Bute Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3DX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Meriel Jones

Ffôn: 02920 788403 / 07814 220845

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manylyn Swydd

Cyfeirnod: ECO00089

Dyddiad cau: 08/02/2021

Lleoliad: Caerdydd/Cardiff

Ystod Cyflog: Gradd 4 - £19,698 - £21,748

Patrwm Gweithio/Math y Gontract: Amser Llawn - Parhaol

Am Y Gwasanaeth

Ynglŷn â’r Gwasanaeth

Mae Parc Bute yn gyrchfan fawr i ymwelwyr ac yn barc poblogaidd yng nghanol y ddinas. Mae'r parc yn cael dros 2.5 miliwn o ymweliadau y flwyddyn ac mae'n cynnal calendr prysur o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. Mae'r parc yn uchel ei barch ac mae ganddo Wobr Baner Werdd. Mae cyfle wedi codi i wneud cais am rôl Ceidwad Parc Bute. Mae'r swydd hon yn rhan o Dîm Rheoli Parc Bute penodedig, sydd fel arfer wedi'u lleoli yn y parc yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Bute*

*Yn ystod y pandemig Covid-19 mae trefniadau gweithio amgen ar waith a fydd yn cael eu disgrifio yn ystod y cam cyfweliad.

Ynglŷn â’r swydd

Mae gweithio fel Ceidwad Parc Bute ymroddedig yn gyfle gwych i unigolyn talentog sy'n angerddol am natur a'r awyr agored.

Byddwch yn bresenoldeb gweladwy yn y parc ac yn darparu gwasanaeth rheng flaen i ddefnyddwyr y parc er mwyn sicrhau bod eu hymweliad yn ddiogel ac yn bleserus.

Eich prif amcanion yw:

- Sicrhau bod y parc yn cael ei batrolio'n systematig a bod materion yn cael eu hadrodd a'u datrys.
- Sicrhau bod safonau uchel o ran cynnal a chadw a chyflwyno safleoedd yn cael eu darparu gyda chymorth y tîm ehangach.
- Trosglwyddo gwybodaeth am y safle, a fydd yn gwella mwynhad pobl o'u hymweliad.

Byddwch yn cael dealltwriaeth unigryw o'r parc a gwybodaeth am sut mae'n newid drwy'r tymhorau. Byddwch yn defnyddio hwn i addysgu a hysbysu eraill. Byddwch yn arwain y gwaith o nodi cyfleoedd ar gyfer gwella cadwraeth a chynefinoedd a gweithio ochr yn ochr ag eraill i wneud gwaith ymarferol. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda gwirfoddolwyr o amrywiaeth o gefndiroedd ac mae hyder a'r gallu i weithio gyda'r cyhoedd yn hanfodol.

Byddwch hefyd yn helpu i hyrwyddo cod ymddygiad y parc ac yn cefnogi ymwelwyr i ddefnyddio'r parc mewn ffordd ystyriol a diogel. Byddwch yn gorfodi rheolau safle mewn modd cadarn ond cyfeillgar ac yn defnyddio addysg a gwybodaeth i helpu i newid ymddygiad pobl lle bo angen. Byddwch yn hwyluso gweithgareddau gan eraill ar y safle (e.e. contractwyr a threfnwyr digwyddiadau) a byddwch yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr o fewn y Gwasanaeth Parciau a sefydliadau partner i gyflawni amcanion cyffredin.

Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi

Rydym yn chwilio am berson sydd â set amrywiol o sgiliau ac sy’n frwd dros y rôl a'r cyfleoedd y mae'n ei chynnig. Mae gallu blaenoriaethu a rheoli eich amser a'ch llwyth gwaith yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y disgrifiad swydd cyfan yn cael ei fodloni. Bydd angen i chi weithio'n effeithiol gydag eraill i gyflawni pethau felly mae ffurfio perthynas adeiladol ag eraill yn hanfodol i lwyddo.

Mae gweithio mewn parc trefol yng nghanol y ddinas yn golygu y byddwch yn delio ag ystod eang o unigolion. Byddwch yn dod ar draws defnyddwyr rheolaidd mewn parciau, ymwelwyr achlysurol, teuluoedd, grwpiau ysgol, twristiaid rhyngwladol, yn ogystal â phobl sy'n agored i niwed ac sydd ag anghenion cymhleth. Chi yw "llygaid a chlustiau" y parc ac yn rhan o’r swydd mae llawer o gyfathrebu a chydgysylltu ag eraill.

Cytunir ar y patrwm ar ôl gwaith ymlaen llaw gyda'r ymgeisydd llwyddiannus. Rhoddir rhywfaint o ystyriaeth i'w hamgylchiadau unigol, ond bydd angen gweithio ar benwythnosau, gwyliau banc ac yn ystod gwyliau'r ysgol gan mai dyma'r amseroedd prysuraf ar gyfer defnyddio parciau cyhoeddus a gweithgareddau wedi'u trefnu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Byddwch yn cael gwisg benodol, ffôn clyfar a radio.

Bydd cyfoeth o hyfforddiant ar gael i chi drwy Academi Cyngor Caerdydd a hefyd darparwyr allanol lle ceir achos busnes.

Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Fodd bynnag, er mwyn bodloni'r meini prawf hanfodol rhaid i chi naill ai allu siarad Cymraeg ar lefel 'mynediad' 1, neu ddangos tystiolaeth o botensial i ddysgu Cymraeg ac ymrwymiad i ymgymryd â hyfforddiant i gyrraedd y lefel cymhwysedd hon o fewn 12 mis. Gweler y ddogfen Disgrifiad o Allu Sgiliau Cymraeg sydd wedi’i hatodi gyda’r hysbyseb hwn.

Mae trwydded yrru ddilys lawn yn un o ofynion hanfodol y swydd hon.

O ganlyniad i’r amgylchiadau COVID-19 presennol, bydd y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon yn cael ei chynnal ar sail rithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir, neu os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl hon cyn gwneud cais, cysylltwch â Meriel Jones 02920 788403 / 07814 220845.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*