Clerc

Trosolwg

Ymgymryd â rôl Clerc i’r Panel Apeliadau Cofrestru a Phaneli Addasrwydd i Ymarfer, yn unol â Rheolau Gofal Cymdeithasol Cymru. Cyfrannu at ddatblygiad parhaus swyddogaeth gwrandawiadau Gofal...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £24,165 - £26,745

Dyddiad Cau: 24/02/2020 (45 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cymru gyfan, gyda swyddfa yng Nghaerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0290 780573

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Diben y swydd:

Ymgymryd â rôl Clerc i’r Panel Apeliadau Cofrestru a Phaneli Addasrwydd i Ymarfer, yn unol â Rheolau Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cyfrannu at ddatblygiad parhaus swyddogaeth gwrandawiadau Gofal Cymdeithasol Cymru.

Prif ddyletswyddau:

1. Eistedd fel Clerc ar wrandawiadau a chyfarfodydd

2. Cydlynu gwrandawiadau drwy gytuno ar ddyddiadau, llunio ac anfon llythyrau hysbysu a bwndeli at unigolion yn brydlon, sicrhau bod trefniadau ar gyfer gwrandawiadau yn gywir ac yn gyflawn, gan gynnwys gosodiad ystafelloedd y gwrandawiad, lluniaeth i’r panel ac y caiff mesurau penodol eu trefnu yn ôl y gofyn.

3. Cadw nodiadau cywir o benderfyniadau’r panel, rhesymau, a chyngor cyfreithiol a meddygol.

4. Gwneud yn siŵr y caiff penderfyniadau’r panel a gwaith papur eu mewnbynnu’n gywir ar system rheoli achosion (CRM) y tîm.

5. Sicrhau y caiff unigolion a sefydliadau perthnasol eu hysbysu’n ffurfiol am benderfyniadau’r panel, yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol a pholisïau a gweithdrefnau’r tîm.

6. Cydweithio’n agos â’r tîm Addasrwydd i Ymarfer a’r tîm Cofrestru mewn perthynas ag atgyfeiriadau, er mwyn sicrhau y caiff dyddiad gwrandawiad ei ddyrannu i achosion o fewn amserlen resymol, er mwyn sicrhau y caiff gwrandawiadau eu cynnal yn brydlon ac, yn ôl yr angen, cydweithio â’r Swyddog Addasrwydd i Ymarfer i gynnal asesiadau risg, er mwyn trafod a chytuno ar unrhyw fesurau arbennig a all fod yn ofynnol.

7. Cysylltu ag aelodau’r panel, Cynghorwyr Cyfreithiol, Cyflwynwyr, ymgeiswyr/unigolion cofrestredig a’u cynrychiolwyr, cyflogwyr, tystion ac aelodau’r cyhoedd, gan gynnwys y wasg a’r cyfryngau, a staff yn ôl yr angen, a rhoi cyngor gweithdrefnol iddynt yn ymwneud â’r ddeddfwriaeth berthnasol a gweithdrefnau mewnol a gweithdrefnau gwrandawiadau, a sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gyfredol ac yn gywir.

8. Llunio briffiau ynglyn â gwrandawiadau a gwaith y tim i’r aelodau paneli, staff a rhanddeiliaid.

9. Cyfrannu at lunio adroddiadau ystadegol, yn ôl y gofyn.

10. Trefnu gweinyddiaeth aelodau’r panel, gan gynnwys:

• hyfforddiant
• ailbenodi
• recriwtio

11. Cyfrannu at adolygu gweithdrefnau gweithredol y tîm yn barhaus, gan gynnwys adolygu templedi llythyrau, dogfennau arweiniad, polisïau a gweithdrefnau, y system rheoli achosion (CRM), tudalennau’r wefan a’r fewnrwyd, a gwneud argymhellion ar gyfer newid, lle bo hynny’n briodol.

12. Gweithio’n unigol a gweithio’n hwyr ambell waith mewn gwrandawiadau, a theithio, yng Nghymru, gan aros dros nos yn ôl y gofyn.

13. Hybu integreiddio gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru, cyfle cyfartal a Safonau’r Gymraeg yn effeithiol drwy bob agwedd ar waith y tîm, a rhoi unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau wrth wraidd y gwaith.

14. Ymgymryd â hyfforddiant perthnasol a helpu â hyfforddiant a datblygiad pobl eraill, yn ôl y gofyn.

15. Ymgymryd â dyletswyddau eraill y gellir gofyn amdanynt yn rhesymol, sy’n briodol i lefel y swydd.

Sut i wneud cais
Dychwelwch eich ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb at TimAD@gofalcymdeithasol.cymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag Amy Locke, Swyddog Adnoddau Dynol a Lles, ar 0290 780573.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad / Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cydraddoldeb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)