Cwnselydd Myfyrwyr

Trosolwg

Mae'r swydd newydd hon wedi'i llunio i ganiatáu i ddeiliad y swydd weithio'n strategol ar draws y brifysgol, a lle bo'n briodol, gyda rhanddeiliaid allanol, i hyrwyddo'r ffaith bod cwnsela ar gael...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £33,199 - £39,610 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18/01/2019 (185 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

GWASANAETHAU MYFYRWYR
GWASANAETH CWNSELA

Cwnselydd Myfyrwyr

(Cyf: BU01744)

Graddfa 7: £33,199 - £39,610 y flwyddyn

Mae'r swydd newydd hon wedi'i llunio i ganiatáu i ddeiliad y swydd weithio'n strategol ar draws y brifysgol, a lle bo'n briodol, gyda rhanddeiliaid allanol, i hyrwyddo'r ffaith bod cwnsela ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr, yn unol â'r Ddeddf Iaith Gymraeg 2018 newydd. Mae hyn yn ychwanegol at gyfrifoldebau clinigol y swydd.

Rhoi cefnogaeth a chymorth arbenigol i fyfyrwyr sy'n wynebu problemau emosiynol, seicolegol, ymddygiadol neu ryngbersonol. Cyfrannu at ddarparu ystod o wasanaethau, yn cynnwys gwaith gydag unigolion a grwpiau, cyfeiriadau mewnol neu allanol ac adnoddau seico-addysgol neu hunangymorth. Cynorthwyo a chefnogi pennaeth y gwasanaeth i hyrwyddo, datblygu a chynnal gwasanaeth cwnsela diogel a moesegol yn y brifysgol. Cyfrannu at ddatblygu a chynnal trefn gefnogol a chydlynol o weithio o fewn y tîm cwnsela. Mae'r gallu i gwnsela trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Dylai ymgeiswyr feddu ar radd gyntaf neu gymhwyster cyfwerth, a chymhwyster proffesiynol cydnabyddedig mewn cwnsela/seicotherapi.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd mor fuan â phosib.

Derbynnir ceisiadau trwy ein gwefan recriwtio ar-lein. Gwelwch y ddolen uchod. Fodd bynnag, mewn achosion lle na ellir defnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ceisiadau: 18 Ionawr, 2019.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*