Cydgysylltydd Gwasanaethau Busnes

Trosolwg

Yn adnabyddus am eich sgiliau trefnu rhagorol a'ch brwdfrydedd dros gynnig cymorth o'r radd flaenaf, byddwch yn darparu gwasanaeth gweinyddol cynhwysfawr i'ch eiddo neu dîm ymgynghori. Yn ogystal...

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cyflog: £20,721 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/10/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tŷ a Gardd Plas Newydd Llanfairpwll, Ynys Môn, Cymru LL61 6DQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

IRC108754 – Cydgysylltydd Gwasanaethau Busnes

Crynodeb

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn sefydliad prysur ac mae gweithgareddau lu yn cael eu cynnal yno drwy'r amser - nid oes yr un diwrnod yr un fath, felly mae'n rhaid i chi fod yn hoff o amrywiaeth. Yn ogystal â chefnogi gweithrediadau dydd i ddydd, cewch gyfle i gefnogi amrywiaeth o brosiectau a chynnig eich cyngor y tu hwnt i'ch tîm. Byddwch yn hyrwyddo arfer dda bob amser o ran cymorth busnes, ac yn hyderus wrth herio'r arferol pan ydych yn credu bod ffordd well o wneud rhywbeth.

Oriau: 37.5 yr wythnos

Contract: Parhaol

Cyflog: £20,721 y flwyddyn

Mae portffolio Ynys Môn a Llŷn yn cynnwys rhai o'r safleoedd arfordirol mwyaf deinamig, pwysig a phoblogaidd sydd o dan ofal Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, megis Bae Cemlyn, Porthdinllaen, Porthor a Llanbedrog lle rydym yn rheoli galw mawr gan ymwelwyr, ond hefyd yn gweld newid a risg sylweddol yn sgil newid yn yr hinsawdd, a gydag angen am ymgysylltu â'r gymuned wrth i ni weld sut olwg fydd ar y dyfodol yn y lleoedd hyn. Mae hefyd yn cynnwys y tai a'r gerddi ym Mhlas Newydd, sy'n croesawu dros 150,000 o ymwelwyr y flwyddyn, Plas yn Rhiw yn ogystal â straeon hynod ddiddorol Porth y Swnt yn Aberdaron. Ar ben hyn, mae yna fusnes gwyliau prysur, a chymysgedd amrywiol o ffermydd a thyddynnod sy’n cael eu gosod, sydd â photensial mawr i gefnogi ein huchelgeisiau ar gyfer y tir a natur.

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn weithrediad dwyieithog, sydd wedi ymrwymo i sicrhau effaith a budd i Gymru, yn uniongyrchol ac mewn partneriaeth â llawer o sefydliadau eraill trwy lens Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Ar gyfer y swydd benodol hon, mae sgiliau Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn hanfodol. Byddwn yn cefnogi datblygiad parhaus eich sgiliau Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn frwd os dymunwch wneud hynny.

Yn adnabyddus am eich sgiliau trefnu rhagorol a'ch brwdfrydedd dros gynnig cymorth o'r radd flaenaf, byddwch yn darparu gwasanaeth gweinyddol cynhwysfawr i'ch eiddo neu dîm ymgynghori. Yn ogystal â gofalu am ddyddiaduron a symudiadau pobl, byddwch yn hyderus wrth ddefnyddio amrywiaeth o becynnau TG i greu adroddiadau, cadw cofnodion cywir, ac ysgrifennu gohebiaeth fewnol/allanol yn brydlon a chywir. Byddwch wrth y llyw o fewn tîm clòs, ac yn fuan chi fydd y cyswllt cyntaf i'ch tîm.
Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil rôl llawn ynghlwm â'r hysbyseb hon.

Am bwy ydym yn chwilio?

Mae ein tîm wrth eu bodd â phrysurdeb, yn yr un modd ag y byddwch chithau. Felly, i fod yn barod i roi tân arni, bydd angen i chi:
• Fod yn barod i helpu ac yn gyfeillgar
• Meddu ar sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig clir
• Gallu adnabod anghenion pobl yn rhwydd
• Meddu ar brofiad o ddyletswyddau gweinyddol, gan gynnwys gwybodaeth gyfredol ynghylch Microsoft Office
• Ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth cwsmer a gweinyddol rhagorol
• Mwynhau gweithio fel rhan o dîm ac addasu'ch amser a ffocws i gynorthwyo eraill
• Meddu ar brofiad o adeg pan oedd rhaid i chi flaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun
• Meddu ar Sgiliau TG uwch (Microsoft Office) ac yn gallu defnyddio cyfrwng digidol/cymdeithasol a sianelau marchnata eraill
• Meddu ar lygad craff am fanylder

Yr arwyddair sydd wrth wraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw 'I bawb, am byth'. Rydym yn gweithio'n galed i greu diwylliant cynhwysol, lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn iddo. Mae'n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu ac yn cynrychioli amrywiaeth y cymunedau a'r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ydym yn dweud ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb deimlo'n gartrefol yn ein timau hefyd.

O le bynnag y dowch, a beth bynnag yw eich cefndir, hoffem glywed gennych chi - ac nid oes gwahaniaeth pa un ai a ydych yn rhoi'r jam yn gyntaf, neu'r hufen yn gyntaf, neu hyd yn oed os nad ydych yn un am sgonsen o gwbl. Mae croeso i bawb.

Buddion gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol:
• Oriau gweithio hyblyg pryd bynnag sy'n bosibl
• Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
• Mynediad am ddim i'n heiddo i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
• Cynllun pensiwn sylweddol o hyd at 10% o gyflog sylfaenol

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*