Cydlynydd Adnoddau Dynol

Trosolwg

Darparu gwasanaeth adnoddau dynol effeithiol ar draws Grŵp Cynefin drwy roi cyngor a chefnogaeth i’r rheolwyr a’r staff.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Cyflog: £28,236 - £31,780

Dyddiad Cau: 03/12/2019 (291 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grwp Cynefin Dinbych Sir Ddinbych, Cymru LL16 3BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 0300 111 2122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

1. Rhoi cyngor a chymorth i reolwyr a chydweithio gyda hwynt (gan gynnwys gweithredu ar adegau) i hwyluso gwneud penderfyniadau ar faterion adnoddau dynol megis:

• Polisïau a gweithdrefnau
• Cynlluniau datblygu unigol staff
• Materion cytundebol a deddfwriaeth
• Gwerthuso swyddi
• Proses recriwtio
• Termau ac amodau cyflogaeth
• Rheoli perfformiad unigolion
• Rheoli absenoldebau
• Ad-drefnu
• Ymddygiad staff
• Achosion disgyblu a chwynion

2. Arwain ar lunio, gweithredu a gwreiddio cynllun hyfforddiant a datblygiad ar draws y Grŵp a sicrhau bod dadansoddiadau bylchau sgiliau yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

3. Darparu gwybodaeth a chynghori’r staff am eu hawliau cyflogaeth a’r prosesau sydd wedi eu cytuno.

4. Cynorthwyo'r Rheolwr i roi cyngor ac arweiniad perthnasol i’r Tîm Arweinyddiaeth a rheolwyr eraill ar strategaethau megis:

• Tâl a Gwobrwyo
• Rheoli Perfformiad
• Cynllunio Olyniaeth
• Hyrwyddo delwedd y grŵp fel cyflogwyr rhagorol

5. Cynorthwyo'r Rheolwr i sicrhau fod gan y grŵp bolisïau cyflogaeth cyfredol sydd yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac sydd yn annog ymarferion da. Hyn i gynnwys cynorthwyo’r Cyfarwyddwr i ddrafftio polisïau priodol cyn ymgynghori efo’r Tîm Arweinyddiaeth a’r staff, a’r Bwrdd Rheoli os yn berthnasol.

6. Cynorthwyo i fonitro a rheoli cyllidebau perthnasol (ar y cyd efo’r rheolwyr llinell) gan adrodd i’r Cyfarwyddwr yn rheolaidd. Cymeradwyo archebion yn unol â’r atodlen awdurdodi gwariant. Cyllidebau i gynnwys:

• Recriwtio
• Hyfforddiant
• Cynadleddau

7. Arwain ar ddatblygiad pellach y basdata AD a hyfforddi aelodau staff sut i’w defnyddio.

8. Bod yn gyfrifol am y weinyddu’r broses arfarnu blynyddol a choladu a monitro'r dychweliadau

9. Rheoli, cefnogi a datblygu'r Swyddogion a Swyddogion Gweinyddol Adnoddau Dynol.

10. Parchu a sicrhau cyfrinachedd ym mhob agwedd o’r swyddogaethau.

11. Cynorthwyo'r Rheolwr i sicrhau darpariaeth gwasanaeth adnoddau dynol effeithiol, cyson a phroffesiynol (i’r cwsmer mewnol ac allanol) drwy gydweithio, dirprwyo a rhannu’r llwyth gwaith yn briodol.

12. Dirprwyo yn absenoldeb y Rheolwr Adnoddau Dynol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Word  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)