Cydlynydd Adnoddau Dynol

Trosolwg

Cynorthwyo’r Rheolwr Adnoddau Dynol i roi cyngor ac arweiniad i’r Tîm Arweinyddiaeth a rheolwyr eraill ar strategaethau a materion adnoddau dynol, fel y gall y grŵp gyflawni ei nodau a’i amcanion.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Cyflog: £33,289 - £37,467 per annum

Dyddiad Cau: 29/10/2020 (7 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfeydd Grŵp Cynefin

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol / Human Resources department

Ffôn: 0300111 2122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

DIBEN Y SWYDD:

• Cynorthwyo’r Rheolwr Adnoddau Dynol i roi cyngor ac arweiniad i’r Tîm Arweinyddiaeth a rheolwyr eraill ar strategaethau a materion adnoddau dynol, fel y gall y grŵp gyflawni ei nodau a’i amcanion.
• Cefnogi’r Rheolwr Adnoddau Dynol i sicrhau bod y grŵp yn cydymffurfio a deddfau cyflogaeth ac annog ymarfer da.
• Dirprwyo yn absenoldeb y Rheolwr Adnoddau Dynol.
• Yn gyfrifol am ddatblygu cynllun datblygu gweithlu corfforaethol Grŵp Cynefin.
• Yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal bas data Adnoddau Dynol effeithiol.

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDD:

1. Yn gyfrifol, ar y cyd â’r Rheolwr Adnoddau Dynol, i roi cyngor a chymorth i reolwyr a chydweithio gyda hwynt (gan gynnwys gweithredu ar adegau) i hwyluso gwneud penderfyniadau ar faterion adnoddau dynol megis:
• Polisïau a gweithdrefnau
• Cynlluniau datblygu unigol staff
• Materion cytundebol a deddfwriaeth
• Gwerthuso swyddi
• Proses recriwtio
• Termau ac amodau cyflogaeth
• Rheoli perfformiad unigolion
• Rheoli absenoldebau
• Ad-drefnu
• Ymddygiad staff
• Achosion disgyblu a chwynion

2. Arwain ar lunio, gweithredu a gwreiddio cynllun datblygu pobl ar draws y Grŵp a sicrhau bod dadansoddiadau bylchau sgiliau yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

3. Cynorthwyo’r Rheolwr Adnoddau Dynol i reoli y broses recriwtio a dewis mewn modd cyson a theg yn unol a gofynion y Ddeddf Gydraddoldeb 2010.

4. Cynorthwyo'r Rheolwr Adnoddau Dynol i roi cyngor ac arweiniad perthnasol i’r Tîm Arweinyddiaeth a rheolwyr eraill ar strategaethau megis:
• Tâl a Gwobrwyo
• Hyfforddiant a Datblygiad
• Rheoli Perfformiad
• Cynllunio Olyniaeth
• Hyrwyddo delwedd y grŵp fel cyflogwyr rhagorol

5. Cynorthwyo'r Rheolwr Adnoddau Dynol i sicrhau fod gan y grŵp bolisïau cyflogaeth cyfredol sydd yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac sydd yn annog ymarferion da. Hyn i gynnwys cynorthwyo’r Cyfarwyddwr i ddrafftio polisïau priodol cyn ymgynghori efo’r Tîm Arweinyddiaeth a’r staff, a’r Bwrdd Rheoli os yn berthnasol.

6. Cynorthwyo i fonitro a rheoli cyllidebau perthnasol( ar y cyd efo’r rheolwyr llinell) gan adrodd i’r Cyfarwyddwr yn rheolaidd. Cymeradwyo archebion yn unol â’r atodlen awdurdodi gwariant. Cyllidebau i gynnwys:
• Recriwtio
• Hyfforddiant
• Cynadleddau
7. Arwain ar ddatblygiad pellach y bas data adnoddau dynol a hyfforddi aelodau staff sut i’w defnyddio.

8. Bod yn gyfrifol am y weinyddu prosesau datblygu staff a choladu a monitro'r dychweliadau.

9. Rheoli, cefnogi a datblygu'r Uwch Swyddog/ion, Swyddogion a Swyddogion Gweinyddol Adnoddau Dynol

10. Parchu a sicrhau cyfrinachedd ym mhob agwedd o’r swyddogaethau.

11. Cynorthwyo'r Rheolwr i sicrhau darpariaeth gwasanaeth adnoddau dynol effeithiol, cyson a phroffesiynol (i’r cwsmer mewnol ac allanol) drwy gydweithio, dirprwyo a rhannu’r llwyth gwaith yn briodol.

12. Sicrhau cydymffurfiaeth cyfreithiol

13. Dirprwyo yn absenoldeb y Rheolwr Adnoddau Dynol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd / Applicant Information Pack  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (pdf) / Application Form (pdf)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (word) / Application Form (word)   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)