Cydlynydd Barddas

Trosolwg

Swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson trefnus a brwdfrydig chwarae rhan sylweddol yn datblygu’r cyfraniad a wna’r Gymdeithas ym myd barddoniaeth Gymraeg.

Cyflogwr: Cymdeithas Gerdd Dafod

Cyflog: £29,600 pro rata am 20 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 12/08/2020 (44 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ffion Lewis-Hughes

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Chwiliwn am unigolyn egnïol sy’n meddu ar sgiliau gweinyddol o’r radd flaenaf, ynghyd â meistrolaeth o’r cyfryngau cymdeithasol at ddiben hyrwyddo a marchnata yn greadigol. Byddai’n hynod o fanteisiol petai’r unigolyn yn gyfarwydd â byd barddoniaeth a llenyddiaeth yng Nghymru heddiw, gan amlygu brwdfrydedd tuag at amcanion a gweithgaredd Barddas.

Bydd y dyletswyddau yn cyffwrdd â phob agwedd ar waith Barddas: Y Gymdeithas Gerdd Dafod.

TELERAU
Pecyn yn cynnwys:
Cyflog: £29,600 pro rata am 20 awr yr wythnos
• Cyfraniad cyflogwr at bensiwn o 5%
• Gweithio oriau hyblyg ac o gartref
• Ad-daliad o 45c y filltir am gostau teithio achlysurol
• Darperir cyfrifiadur a thrafodir trefniant ffôn

Prif Ddyletswyddau
• Cyfrifoldeb am holl waith gweinyddol Barddas: Y Gymdeithas Gerdd Dafod gan barhau i foderneiddio ein prosesau
• Paratoi ar gyfer, gweinyddu, mynychu ac adrodd i 3 chyfarfod Pwyllgor Gwaith y flwyddyn (a’r Is-bwyllgor Cyhoeddiadau)
• Gweinyddu gwefan Barddas a chyfrannu’n gyson i’r cyfryngau cymdeithasol
• Cynorthwyo gyda cheisiadau grant a gweinyddu grantiau
• Gweinyddu’r drefn aelodaeth a thanysgrifiadau
• Trefnu digwyddiadau lansio llyfrau a hyrwyddo
• Cynorthwyo Golygydd Cyhoeddiadau Barddas a Golygydd Cylchgrawn Barddas
• Gweinyddu prosesau dosbarthu llyfrau
• Cadw cyfrif manwl a chywir o werthiant llyfrau (trefniadau cadw stoc i’w hadolygu gyda deiliad y swydd)
• Hwyluso gwaith y Gymdeithas wrth iddi ymdrechu i gynyddu ei gweithgaredd yn y gymuned ac mewn ysgolion
• Gweithio ar stondin Barddas yn yr Eisteddfod Genedlaethol
• Ymwneud a threfniadau Gŵyl Gerallt yn flynyddol
• Unrhyw waith arall addas sy’n hwyluso gwaith y Gymdeithas

Atebolrwydd
Bydd y Cydlynydd yn atebol i’r Pwyllgor Gwaith, gyda’r Cadeirydd yn reolwr llinell.

Anfonwch lythyr cais a CV at swyddi@barddas.cymru
Dyddiad cau: dydd Mercher, 12 Awst
Cyfweliadau: dydd Iau, 20 Awst (trwy Zoom)

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Gwybodaeth - pdf  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)