Cydlynydd Cymorthfeydd

Trosolwg

Cyfle gwych i ymuno â thîm marchnata Cyswllt Ffermio i gefnogi'r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth i gydlynu a threfnu rhaglen o gymorthfeydd o safon uchel ar amrywiaeth o bynciau

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £21,072 - £22,768

Dyddiad Cau: 12/07/2019 (4 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Aberystwyth/Bangor

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Helen Lewis

Ffôn: 01970 631425

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl y Swydd: Cydlynydd Cymorthfeydd
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Adran: Gwledig
Lleoliad: Aberystwyth/Bangor
Rheolwr Atebol: Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth
Graddfa: 3
Cyflog: £21,072 - £22,768
Cytundeb: Parhaol
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

• Cefnogi’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth i gydlynu a threfnu rhaglen o gymorthfeydd o safon uchel ar amrywiaeth o bynciau
• Meithrin perthynas gyda gwahanol siaradwyr ac ymgynghorwyr, yn ogystal â Swyddogion Datblygu Cyswllt Ffermio er mwyn denu unigolion a busnesau i gymryd rhan â manteisio ar ddarpariaeth cymorthfeydd Cyswllt Ffermio.
• Ymdrin ag ymholiadau cyson gan ffermwyr a choedwigwyr fydd am fynychu cymorthfeydd.
• Cyfrannu at weithgareddau eraill ac amcanion cyffredinol Menter a Busnes

Prif Gyfrifoldebau

Cymorthfeydd
• Cydlynu rhaglen o gymorthfeydd / ymgyrchoedd o safon uchel ar amrywiaeth o bynciau mewn cydweithrediad â’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth
• Cyfrifoldeb am drefniadaeth a rheolaeth y cymorthfeydd o ddydd i ddydd gan sicrhau eu bod yn rhedeg yn esmwyth ac yn darparu gwerth i’r cwsmer
• Trefnu lleoliadau, siaradwyr ac amserlen o apwyntiadau ar y cyd â’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth a Swyddogion Datblygu lleol
• Sicrhau cyswllt cyson gyda’r Swyddog Datblygu lleol i sicrhau llwyddiant cymorthfeydd a chadarnhau eu presenoldeb yn y gymhorthfa lle bo modd
• Sicrhau bod cynghorwyr perthnasol wedi eu trefnu yn ôl pwnc ar y cyd â’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth
• Sicrhau wrth drefnu cymorthfeydd fod pob cymhorthfa yn cael ei chadw o fewn cyllideb fesul cymhorthfa
• Gweithio’n agos gyda’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod y cymorthfeydd yn cael eu hyrwyddo’n ddigonol i sicrhau amserlen lawn o apwyntiadau trwy
• Sicrhau bod pob cymhorthfa yn cael eu cynnwys ar y CMS yn amserol
• Sicrhau cywirdeb y gwahoddiadau i gymorthfeydd drwy roi’r manylion cywir trwy’r CMS i’r tîm gohebu ar gyfer eu paratoi
• Gwirio bod manylion y cymorthfeydd wedi eu cynnwys ar y wefan
• Adnabod yr angen a thrafod gyda’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth ynglyn ag unrhyw anghenion marchnata pellach
• Ymdrin ag ymholiadau cyn y gymhorthfa a chanfod anghenion y cwsmeriaid er mwyn sicrhau eu bod wedi eu cofrestru ar gyfer cymhorthfa sy’n ateb eu gofynion
• Cyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau ynglŷn â chynnal / addasu cymorthfeydd pan fo angen e.e. pan fydd diffyg diddordeb / mynychwyr
• Sicrhau bod y gwaith papur angenrheidiol wedi’i gwblhau ac yn cwrdd â gofynion y prosiect a gofynion Llywodraeth Cymru
• Mynd i’r cymorthfeydd fel y bo’r gofyn a chofnodi presenoldeb y cwsmeriaid
• Sicrhau bod mynychwyr cymorthfeydd yn cael eu cofnodi’n gywir drwy gyflwyno cronfeydd data mynychwyr i’r Ganolfan Gwasanaethau’n brydlon a’u mewnbynnu i BAS
• Cyfathrebu gyda’r asiantaethau allanol perthnasol ac adeiladu perthnasau gyda phartneriaid allweddol
• Darparu cymorth a chefnogaeth swyddfa sy’n ddibynadwy ac effeithiol
• Monitro niferoedd sydd yn mynychu’r cymorthfeydd yn wythnosol ac adrodd yn ôl i’r Swyddog Cymorthfeydd
• Cynorthwyo’r tîm marchnata yn ôl y galw

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch, a/neu brofiad dangosadwy mewn maes perthnasol
• Profiad o drefnu digwyddiadau proffil uchel ar lefel leol a chenedlaethol
• Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol
• Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol rhagorol
• Gallu asesu a delio gydag ymholiadau’n gyflym a phrydlon
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
• Sgiliau gwasanaeth y cwsmer rhagorol
• Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaeth a choedwigaeth yng Nghymru
• Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data’n gyfatebol gyda deddfau diogelu data perthnasol
• Gallu ysgogi ei hun i weithio gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni ei amcanion a’i waith ei hun, gan ystyried anghenion y cwsmer
• Rhagweithiol a brwdfrydig am waith yr Adran Wledig
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
• Gallu bwrw ymlaen gyda’ch gwaith eich hun yn ogystal â bod yn rhan o dîm
• Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
• Ar gael i weithio gyda’r nos pan fo angen hynny

Manteisiol
• Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Helen Lewis 01970 631425

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 18 Gorffennaf 2019. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 yb, dydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)