Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS

Trosolwg

Rydym yn penodi ar gyfer rôl Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS - gellir ystyried ceisiadau llawn neu ran amser.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £19,376 - £21,072 pro rata

Dyddiad Cau: 21/10/2019 (119 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cymru gyfan SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Jones

Ffôn: +441970 600181

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS
Prosiect: Gwasanaeth Cefnogi Cynllun Rheoli Cynaliadwy
Adran: Gwledig
Lleoliad: Cymru gyfan
Rheolwr Llinell: Cydlynydd Prosiect SMS
Gradd: 3
Cyflog: £19,376 - £21,072
Cytundeb: Ystyrier ceisiadau am swydd llawn neu rhan amser
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS)
Mae Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig wedi’i lunio i gefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i reoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. Mae’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) yn darparu cefnogaeth ariannol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ar raddfa ardal gyfan gan gynnwys gweithgareddau traddodiadol a mwy arloesol yn ogystal â datblygu partneriaethau.

Mae’r Cynllun yn anelu at wella ein hadnoddau naturiol a’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt, ac wrth wneud hynny, i gyfrannu tuag at les ein cymunedau gwledig. Daw’r cynllun SMS yn uniongyrchol o’r dull a amlinellir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ac yn llywio prosiectau i fynd i’r afael â blaenoriaethau’r Polisi Adnoddau Naturiol yn ogystal â chyfleoedd a heriau ar lefel leol i ddarparu buddion cymdeithasol ac economaidd hirdymor i gymunedau gwledig.

Mae’r Cynllun yn annog canfod atebion sy’n seiliedig ar natur ac yn cefnogi agwedd gydweithredol yn hytrach nac ymgeiswyr unigol. Mae angen i’r prosiectau cydweithredol yma gymryd camau i wella gwytnwch yr ecosystemau yn eu hardaloedd fel eu bod yn gallu parhau i ddarparu ystod o fuddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol nawr ac yn y dyfodol.
Nod y Rôl

Prif nod y Gwasanaeth Cefnogi yw galluogi ac annog partneriaethau a grwpiau cydweithredol newydd i ddatblygu syniadau prosiect a chyflwyno ceisiadau yn ystod y cyfnodau ymgeisio sy’n weddill ar gyfer yr SMS.

Bydd Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS yn gyfrifol am weithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer grŵp o hwyluswyr hunangyflogedig gan sicrhau bod yr holl waith papur a thystiolaeth gefnogol yn cael eu cyflwyno’n gywir ac yn brydlon.

Bydd y swydd hefyd yn cynnwys darparu cefnogaeth weinyddol ac ariannol ar ran Cyswllt Ffermio yn unol â chyfarwyddyd y rheolwr llinell.

Prif Gyfrifoldebau

• Cydlynu’r prosiect SMS gyda chefnogaeth Rheolwr Gweithrediadau Cyswllt Ffermio
• Gweithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer tîm o hwyluswyr hunangyflogedig, gan greu perthynas weithio gynhyrchiol
• Prosesu taliadau hwyluswyr, gan sicrhau nad yw unrhyw grŵp yn gwario mwy na’r gyllideb a neilltuwyd iddyn nhw
• Sicrhau bod gwybodaeth am bob grŵp yn cael ei fewnbynnu’n gywir ar y systemau TG perthnasol
• Casglu gwybodaeth ar gyfer adroddiadau misol
• Goruchwylio’r broses werthuso ar gyfer y gwasanaeth
• Cadw cofnodion manwl o’r holl weithgareddau a’r gwaith papur er mwyn hwyluso’r gwaith o fonitro a chyflawni targedau’r prosiect, yn unol â systemau adrodd a monitro Llywodraeth Cymru
• Paratoi ystadegau ac adroddiadau yn ôl y galw
• Trefnu digwyddiadau hyfforddiant / cyfarfodydd yn ôl y galw
• Adrodd ar unrhyw broblemau sy’n codi wrth ddarparu’r gwasanaeth a chymryd rhan yng ngwerthusiad y prosiect
• Cynrychioli Gwasanaeth Cefnogi SMS, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru a’r Rheolwr Cytundeb, dwy fynychu cyfarfodydd grŵp/pwyllgorau perthnasol
• Darparu cefnogaeth swyddfa ddibynadwy ac effeithiol
• Cyfeirio at wasanaethau eraill sydd ar gael
• Ymdrin ag ymholiadau ad-hoc can ffermwyr / aelodau o’r cyhoedd
• Mynychu hyfforddiant yn ôl y galw
• Darparu cefnogaeth weinyddol ac ariannol i Cyswllt Ffermio

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw
• Gallu gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd at NVQ Lefel 3 neu uwch neu brofiad o weithio mewn maes perthnasol
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) ardderchog
• Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog
• Gallu ymdrin ac ymateb yn effeithiol ac yn effeithlon i ymholiadau
• Sgiliau trefnu ardderchog
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithiol, fel unigolyn ac fel rhan o dîm
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

Dymunol
• Sgiliau ariannol ardderchog

Gwneud Cais
Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal (ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Rhian Jones ar 01970 600181.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn ein swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 23 Hydref 2019. Os nad yw’r dyddiad hwn yn gyfleus, nodwch hyn ar eich ffurflen gais.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw: 10am, dydd Llun, 21 Hydref 2019.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)