Cydlynydd Gwobrau a Pherthynas Sector

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am unigolyn profiadol i ymuno â'r adran Gynnwys. Ymhlith dyletswyddau'r Cydlynydd Gwobrau a Pherthynas Sector bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am holl geisiadau....

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £23,000 i £28,500 y flwyddyn. Mi fyddwch yn cael eich penodi o fewn yr ystod yma, yn unol â’ch profiad.

Dyddiad Cau: 20/10/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cydlynydd Gwobrau a Pherthynas Sector

Mae S4C yn chwilio am unigolyn profiadol i ymuno â'r adran Gynnwys. Ymhlith dyletswyddau'r Cydlynydd Gwobrau a Pherthynas Sector bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am holl geisiadau gwobrau S4C. Bydd gofyn i chi ymchwilio pa wobrau newydd fyddai'n addas i ni geisio amdanynt, ymchwilio, cynllunio ac arwain ymgyrch gwobrau gynhwysfawr, a gweithio gyda'r adran gyfathrebu i gydlynu ymdrechion i hysbysu unrhyw lwyddiant sy'n dod o'r cynllun gwobrau. Byddwch hefyd yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol i'r adran Gynnwys. Bydd hyn yn cynnwys cadw trefn ar ddyddiaduron, treuliau, trefniadau teithio ag ati ar ran aelodau'r adran a threfnu a gweinyddu cyfarfodydd mewnol ac allanol gan gydlynu lleoliadau addas.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog o safon uchel, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o waith gweinyddol mewn unrhyw faes. Mae'r gallu i weithio ar nifer o brosiectau ac i flaenoriaethu gwaith, yn ogystal â gwybodaeth drylwyr ar draws y ffrydiau cyfathrebu diweddaraf yn hanfodol.

Manylion Eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Os hoffech drafod gweithio hyblyg, gallwch nodi eich dewis a ffafrir yn eich cais. Fodd bynnag, nid oes unrhyw rwymedigaeth i godi hyn yn ystod y cam ymgeisio. Bydd gweithio hyblyg yn rhan o'r drafodaeth yn ystod y cam a gynigir.

Oherwydd coronafeirws mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff sydd ddim ynghlwm a darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Mae'n bosibl felly y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal ar waith.

Cyflog: £23,000 i £28,500 y flwyddyn. Mi fyddwch yn cael eich penodi o fewn yr ystod yma, yn unol â'ch profiad.

Cytundeb: Parhaol

Oriau Gwaith: 35 ¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 5.00 ar ddydd Mercher 20 Hydref 2021 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)