Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith

Trosolwg

Rydym yn awyddus i benodi Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith i gynorthwyo ysgolion a cholegau i wella’r broses o gyflwyno rhaglenni Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith. Cyflawnir hyn drwy gynnig cymorth...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Cyflog: Graddfa 5 £31,215 - £34,856

Dyddiad Cau: 25/09/2018 (301 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Gorllewin Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 1233833

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd dwyieithog, annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Gyrfa Cymru "Newid Bywydau" https://www.careerswales.com/cy/cysylltu-a-ni/amdanom-ni/gweledigaeth-strategol/, ein gweledigaeth strategol sy'n nodi sut y bydd gwasanaethau'n cael eu datblygu a hon yw ail flwyddyn y cynllun tair blynedd hwn. Mae'n rhoi manylion am sut y byddwn yn darparu gwasanaethau i gleientiaid, a phartneriaid drwy wneud defnydd llawn o'r dechnoleg ddiweddaraf a gwasanaethau digidol.

Rydym yn awyddus i benodi Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith i gynorthwyo ysgolion a cholegau i wella’r broses o gyflwyno rhaglenni Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith. Cyflawnir hyn drwy gynnig cymorth hyfforddi ac ymgynghori ar ystod o bynciau sy’n gysylltiedig â darparu’r cwricwlwm Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith yn effeithiol ac i safon uchel, gan gynnwys cynorthwyo sefydliadau i gynnal archwiliad o raglenni a’u datblygu yn unol â dull gwella’r cwricwlwm, sef ‘Marc’ Gyrfa Cymru, a hyrwyddo’r defnydd a wneir o’n gwefan a gwasanaethau digidol. Bydd y rôl hefyd yn ymwneud â chynghori ysgolion ar gyflwyno’r Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith fel rhan o’r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Swydd: Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith - Mae’r gallu i gyfathrebu’n Gymraeg yn hanfodol

Contract: Parhaol
Oriau: Llawn (37 awr)
Lleoliad: Gorllewin Cymru
Cyflog: Graddfa 5 £31,215 - £34,856

Buddiannau deniadol gan gynnwys oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, pensiwn cyfrannol a chynllun arian-yn-ôl yn gysylltiedig ag iechyd.

Dyddiad cau: Ceisiadau i AD@gyrfacymru.com erbyn 4pm ar 25/09/18

Mae’n rhaid i’r Cydlynwyr Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith fod wedi cymhwyso hyd at lefel Gradd neu feddu ar gymhwyster cyfwerth neu brofiad perthnasol e.e. Athro, Rheolwr Prosiect, Cynghorydd Gyrfa, Cydlynydd Cwricwlwm etc.

Mae'r swydd-ddisgrifiad llawn, y ffurflen gais a’r Ffurflen Asesu Iaith Gymraeg ar gael yn http://ymgeisio.gyrfacymru.com/

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau at AD@gyrfacymru.com erbyn 4pm ar 25/09/18. Mi fydd yn broses penodi ar ffurf gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gyfweliad.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Mae’r swydd hon wedi ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*