Cydlynydd Prosiect: Prosiect Canolfan Tir Glas

Trosolwg

Bydd deilydd y swydd hon yn chwarae rôl allweddol wrth gydlynu gweithgarwch cynnar prosiect Canolfan Tir Glas. Bydd disgwyl i’r sawl a benodir ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid yn nhref Llambed...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £26,715 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/02/2021 (1 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Llanbedr Pont Steffan Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru SA48 7ED

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 481277

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 50024

Cydlynydd Prosiect: Prosiect Canolfan Tir Glas

Amser Llawn (37 awr, 1.0 CALI), Cyfnod Penodol am 6 mis (yn y man cyntaf)

Cyflog: £26,715 y flwyddyn

- Y RÔL -
Mae’r Brifysgol yn y broses o sefydlu Cynlluniau Datblygu Campws ar gyfer ei champysau ar gyfer y cyfnod 2020-2035 a fydd yn gosod cyfeiriad penodol i’r campysau unigol gan sicrhau eu bod yn gweddu i gynnig academaidd y Brifysgol ar y campysau hynny dros gyfnod o bymtheg mlynedd.

Yng nghyd-destun Llambed, mae cynlluniau ar droed i sefydlu canolfan a fydd yn hyrwyddo bwyd, cynaliadwyedd a busnes gwledig ar y campws. Bydd y ganolfan hon – sydd wedi ei henwi’n ‘Ganolfan Tir Glas’ – yn canolbwyntio ar gryfhau seilwaith economaidd Llambed a’i chefnwlad gan roi ffocws pendant i’r dref a’r ardal o ran hunaniaeth a brand.

Gydag amser, gellid gweld Canolfan Tir Glas yn gweithredu fel canolfan hyfforddi ôl-16 ddwyieithog a fyddai’n ymateb i anghenion dysgwyr a chyflogwyr y rhanbarth mewn meysydd blaenoriaeth megis busnes, mentergarwch, twristiaeth a hamdden, amaethyddiaeth, bwyd a lletygarwch.

Bydd deilydd y swydd hon yn chwarae rôl allweddol wrth gydlynu gweithgarwch cynnar prosiect Canolfan Tir Glas. Bydd disgwyl i’r sawl a benodir ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid yn nhref Llambed a’r ardal gyfagos gan ddatblygu partneriaethau ystyrlon a fydd o werth i’r datblygiad. Bydd sefydlu cyfres o rwydweithiau hefyd yn flaenoriaeth amlwg i’r deilydd a, thrwy hynny, godi ymwybyddiaeth cymuned eang o’r datblygiad cyffrous hwn.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain holl weinyddiaeth y prosiect. Golyga hyn reoli swyddfa’r prosiect gan sefydlu systemau ffeilio o’r newydd ynghyd â gweithdrefnau cadw data a phrosesu cyllid fel y bydd modd adrodd yn rheolaidd i’r Cyngor Sir ar gynnydd.

Bydd yn ofynnol hefyd i ddeiliad y swydd ymgymryd â rôl didoli a gallu ymdrin yn effeithlon ag ymholiadau. Golyga hyn weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer galwadau ffôn, cynnal dyddiaduron electronig a thasgau gweinyddol cyffredinol. Yn ogystal, bydd angen i ddeiliad y swydd ymgymryd â swyddogaethau ariannol penodol gan roi sylw effeithiol i brosesu taliadau a chadw gorolwg ar incwm a gwariant ar ran y Profost.

Bydd disgwyl i‘r ymgeisydd llwyddiannus weithio mewn cyd-destun cwbl ddwyieithog gan feddu ar sgiliau uchel yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Disgwylir i’r deiliad gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ynghyd â rheoliadau’r Brifysgol yng nghyd-destun Covid-19 bob amser. Byddwch yn gweithio o bell tra bydd yn ofynnol gweithio gartref yn sgil sefyllfa gyfredol COVID-19, ond eich prif leoliad fydd Llambed.

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod â:
• Profiad blaenorol o reoli, gweithredu a monitro prosiectau cymunedol
• Profiad blaenorol o gydlynu ac adrodd ar faterion ariannol
• Profiad blaenorol o drefnu a goruchwylio digwyddiadau
• Profiad o gynllunio asesiadau risg a pharatoi gweithdrefnau iechyd a diogelwch addas
• Profiad o arwain cyfarfodydd a datblygu prosiectau gyda phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol

- GWYBODAETH BELLACH -
• Ariennir y swydd hon yn rhannol drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.
• Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
• Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon
• Am ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Gwilym Dyfri Jones, Profost Campws Llambed, trwy ebost g.d.jones@pcydds.ac.uk

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 26 Chwefror 2021, 11:59 yp

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*