Cydlynydd Ymchwilio i Gasgliadau

Trosolwg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £19,612 - £22,417 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/09/2020 (3 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 628555

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cydlynydd Ymchwilio i Gasgliadau

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

(Prosiect yr Hen Goleg)

36.5 awr yr wythnos

Cyfnod penodol am 2 flynedd

Gradd 4: £19,612 - £22,417 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Gwahoddir ceisiadau am swydd Cydlynydd Ymchwilio i Gasgliadau yn yr Adran Llywodraethu, yn rhan o Brosiect yr Hen Goleg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae swydd y Cydlynydd Ymchwilio i Gasgliadau yn rhan o brosiect "yr Hen Goleg", sydd wedi cael nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Swydd am ddwy flynedd yw hon yn y lle cyntaf, wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, a'r bwriad wedyn yw iddi ddod yn swydd barhaol fel aelod allweddol o dîm rheoli'r Hen Goleg, ac yn cael ei hariannu gan y ffrydiau refeniw parhaus.

Bydd deiliad y swydd newydd hon yn cydlynu'r gwaith ymchwil i ganfod arteffactau a storïau allweddol o 80 casgliad y Brifysgol, er mwyn cefnogi a galluogi darparu arddangosfeydd a deongliadau o'r casgliadau ar gyfer prosiect Bywyd Newydd i'r Hen Goleg. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gydlynu'r ymchwil, gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr, staff a myfyrwyr, gan weithio'n agos â thîm prosiect yr Hen Goleg a chydag ymgynghorwyr arbenigol a fydd yn dylunio, dehongli a gosod arddangosfeydd yn y 6 gofod oriel.

Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth am, a phrofiad o, weithio gyda chasgliadau a gwirfoddolwyr, ac yn ddelfrydol hefyd o ymchwilio i gasgliadau neu archifau, a'u dehongli. Bwriedir i'r cyfnod ymchwil barhau o Hydref 2020 hyd Fedi 2022, a bydd yn cael ei gefnogi a'i lywio gan ymgynghorydd rheoli profiadol ym maes amgueddfeydd a chasgliadau, a Grŵp Casgliadau'r Brifysgol a fydd yn cynrychioli "ceidwaid" yr amrywiol gasgliadau ledled adrannau'r Brifysgol.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Jim O Rourke.
Cyf: DARO.20.3288

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr Duon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig (BAME), ymgeiswyr sydd ag anableddau ac ymgeiswyr benywaidd.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Dyddiad Cau: 21.09.2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*