Cydlynydd Yr Atom (Canolfan Gymraeg Caerfyrddin)

Trosolwg

Prif nod y swydd hon fydd cydlynu gweithgaredd Yr Atom o ddydd i ddydd gan sicrhau ei bod yn datblygu’n Ganolfan arloesol, fywiog, a llwyddiannus er hyrwyddo’r Gymraeg yn nhref Caerfyrddin.

Cyflogwr: Yr Atom, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £26,715 - £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10/10/2019 (130 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Yr Atom, Stryd y Brenin, Caerfyrddin a Chanolfan S4C Yr Egin

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 481277

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 01009

Cydlynydd Yr Atom (Canolfan Gymraeg Caerfyrddin)

Llawn Amser, Parhaol

Cyflog: £26,715 - £30,046 y flwyddyn

LLeoliad: Yr Atom, Stryd y Brenin, Caerfyrddin a Chanolfan S4C Yr Egin

Prif nod y swydd hon fydd cydlynu gweithgaredd Yr Atom o ddydd i ddydd gan sicrhau ei bod yn datblygu’n Ganolfan arloesol, fywiog, a llwyddiannus er hyrwyddo’r Gymraeg yn nhref Caerfyrddin. Mae’r Atom yn gartref i nifer o fudiadau cymunedol yn ogystal â thenantiaid parhaol ac ystod o weithgareddau amrywiol yn digwydd yno. Y nod bellach yw adeiladu ar y sylfeini gan arwain at gynnydd arwyddocaol yn y defnydd o’r Gymraeg ar draws y dref gydag amser. Bydd deiliad y swydd yn atebol i Gyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin a bydd gofyn iddynt hefyd weithio’n agos â Chyfarwyddydd Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol yng nghyd-destun darparu ystod o raglenni iaith yn y Ganolfan.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd:
• ddatblygu cynllun gweithredol Yr Atom yn unol â’r targedau y cytunwyd arnynt yn y Cynllun Strategol;
• cydlynu canolfan Yr Atom yn effeithiol o ddydd i ddydd gan gynnwys digwyddiadau cyhoeddus;
• bod yn lladmerydd cadarn sy’n meddu ar hygrededd wrth drafod sefyllfa’r Gymraeg;
• codi ymwybyddiaeth o’r Atom ymysg siaradwyr y Gymraeg, dysgwyr y Gymraeg a’r boblogaeth ddi-Gymraeg yng Nghaerfyrddin a’r cyffiniau;
• hyrwyddo Yr Atom mewn digwyddiadau ar draws Caerfyrddin a thu hwnt;
• awduro adroddiadau misol ar gyflawniadau’r Atom
• ymdrin â chyllidebau a gweithio gyda ffigyrau gan gynnwys cynnal taenlenni cyllideb adrannol yn fisol a monitro am gywirdeb

Mae mwy o fanylion, gan gynnwys y Fanyleb Person llawn ar gyfer y rôl, i'w gweld yn y Disgrifiad Swydd ar wefan y Brifysgol.

Dyddiad cau: 10 Hydref 2019, 5yp

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*