Cydymaith Ymchwil (TAR Cymru – Ysgol Addysg, Plentyndod, Ieuenctid a Chwaraeon)

Trosolwg

Rydym yn recriwtio Cydymaith Ymchwil ar hyn o bryd i gefnogi'r Rhaglen TAR yng Nghymru yn ogystal â gwaith yr Ysgol Addysg, Ieuenctid, Plentyndod a Chwaraeon.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Cyflog: £33,797 i £40,322

Dyddiad Cau: 28/02/2020 (157 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Y Brifysgol Agored Custom House Street Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1AP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uned: Cyfadran Llesiant, Addysg ac Astudiaethau Ieithoedd (WELS)

Cyflog: £33,797 i £40,322

Lleoliad: Caerdydd

Dyfynnwch y rhif cyfeirnod:

VRF 17004

Cytundeb Cyfnod Penodol – 2 blynedd

Dyddiad Cau: 28 Chwefror, 2020 - 12:00

Mae Llywodraeth Cymru wedi caffael Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) sy'n seiliedig ar ddysgu o bell yn yr ysgol ac mewn partneriaeth â'r brifysgol, gan Y Brifysgol Agored, a fydd yn ymgorffori darpariaeth bresennol ar sail cyflogaeth yng Nghymru (y llwybr cyflogaeth) a llwybr rhan amser newydd.

Rydym yn recriwtio Cydymaith Ymchwil ar hyn o bryd i gefnogi'r Rhaglen TAR yng Nghymru yn ogystal â gwaith yr Ysgol Addysg, Ieuenctid, Plentyndod a Chwaraeon.

Bydd deiliad y rôl yn rhoi cymorth ymchwil i'r Ysgol Addysg, Ieuenctid, Plentyndod a Chwaraeon, gan ganolbwyntio'n benodol ar Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE), ac mae'n cyd-fynd â rhaglenni Llwybrau Amgen Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) yng Nghymru.

Cofnod cadarn o gyfnewid gwaith ymchwil a/neu wybodaeth sy'n berthnasol i'r swydd.

Cwblhau PhD mewn maes addysg perthnasol, megis y cyd-destun addysgol a diwygio yng Nghymru, addysg i athrawon neu addysg gychwynnol i athrawon.

Bydd gennych wybodaeth helaeth am addysg yng Nghymru yn ogystal â gwybodaeth gadarn am addysg athrawon ac addysg gychwynnol i athrawon. Byddwch yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y broses o ddatblygu gwaith ymchwil i gefnogi cyd-destun y diwygiadau addysgol yng Nghymru, ac yn ymwybodol ohoni. Byddwch yn cydweithio'n agos â Chyfarwyddwyr y cwrs TAR a thîm Tiwtoriaid y Cwricwlwm i gefnogi'r broses o wella'r gwaith ymchwil ac ysgolheigaidd yng Nghymru yn strategol gan gefnogi gwaith cysoni a lledaenu a chynigion, yn ogystal â hwyluso gwaith ymgysylltu â chymunedau ymchwil eraill yng Nghymru.

Cewch gyflwyno'ch cais yn Gymraeg, ac ni chaiff ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ewch i wefan y Brifysgol Agored i gael disgrifiad swydd a manyleb person llawn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o wneud cais, cysylltwch â resourcing-hub@open.ac.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod 17004

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i,

http://www.open.ac.uk/wales/cy/newyddion/llywodraeth-cymru-yn-cyhoeddi-cytundeb-newydd-ar-brifysgol-agored-ar-gyfer-hyfforddiant

Am ragor o wybodaeth am y Gyfadran a'r Ysgol gweler y dolenni cyswllt isod,

http://www.open.ac.uk/wales/en

http://wels.open.ac.uk/

http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport

http://www.open.ac.uk/wales/en

http://www.open.ac.uk/wales/cy

Sut i wneud cais

Dylech gyflwyno ffurflen gais ynghyd â'ch CV a llythyr eglurhaol, (hyd at bedair ochr o A4). Gwnewch yn siŵr bod eich llythyr eglurhaol yn mynd i'r afael yn glir â'r meini prawf hanfodol a dymunol a restrir yn nisgrifiad y swydd. Dewiswch enghreifftiau penodol o'ch profiad sy'n dangos yn glir fod gennych y wybodaeth a'r galluoedd penodol gofynnol a nodir yn y disgrifiad swydd a manyleb y person.

Dylech gyflwyno'ch cais i resourcing-hub@open.ac.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod 17004

Dyddiad cau: 28 Chwefror, 2020 - 12:00

Dyddiad y cyfweliad: I'w gadarnhau

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i ddyddiad cau'r cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

E-bost: Resourcing-Hub@open.ac.uk

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned

Mae'r Brifysgol yn dilyn polisi Cyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*