Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Trosolwg

Cyfle unigryw i unigolyn deinamig a chreadigol ymuno â'n cwmni llwyddiannus a blaengar fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau, gan arwain a datblygur timau AD, TG ac Iechyd, Diogelwch a Lles

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £47,741 - £55,424 + tâl cyrhaeddiad

Dyddiad Cau: 28/07/2021 (5 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Unrhyw un o swyddfeydd y cwmni

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Alun Jones

Ffôn: 01970 631417

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Menter a Busnes

Menter a Busnes yw'r prif gwmni datblygu economaidd yng Nghymru. Rydym yn gwmni annibynnol, nid er elw, sy’n arwain y ffordd er mwyn sicrhau datblygiad economaidd parhaus yng Nghymru trwy gefnogi unigolion, grwpiau a busnesau bach a chanolig ledled y wlad a thu hwnt i ddechrau a thyfu, trwy ein rhaglenni cefnogi busnes wedi’u teilwra.

Yn ogystal â darparu rhaglenni a gwasanaethau cefnogi busnes ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, trwy adain Mabis rydym yn darparu gwasanaethau masnachol arbenigol hanfodol i fusnesau. Mae gennym dîm o 130 o staff ymroddgar sydd â dealltwriaeth eang o sawl sector a maes ym myd busnes a’n blaenoriaeth yw mynd y cam ychwanegol i ddarparu gwasanaethau o’r safon uchaf posibl.

Mae gennym ni swyddfeydd yn y lleoliadau canlynol, ond mae’r cwmni yn gweithio dan amodau cyfyngedig oherwydd covid-19 ar hyn o bryd, felly mae mwyafrif ein staff yn gweithio o adref dros dro:

• Aberystwyth (prif swyddfa)
• Meifod
• Bangor
• Llanelwy
• Caerdydd
• Caerfyrddin

Ers sefydlu’r cwmni ym 1989, mae Menter a Busnes wedi mynd o nerth i nerth, gyda chyfnod cyffrous o dwf sylweddol dros y 5 mlynedd diwethaf.

Y Rôl

Mae tîm cyfarwyddwyr y cwmni yn cynnwys y Prif Weithredwr, dau Gyfarwyddwr Datblygu, Cyfarwyddwr Cyllid, a Chyfarwyddwr Gweithrediadau. Yn ogystal, mae gennym Fwrdd o gyfarwyddwyr anweithredol talentog sy'n darparu cefnogaeth strategol gref i'r tîm o gyfarwyddwyr. Er mwyn cefnogi twf parhaus cwmni, rydym ar hyn o bryd yn adolygu ein hadnoddau ar lefel

Cyfarwyddwr, gyda'r bwriad o gryfhau'r tîm yn unol â'n blaenoriaethau strategol. Gan ddibynnu ar ganlyniad y broses hon, gall cyfrifoldebau’r rôl hon fod yn destun newidiadau bach.

Mae hwn yn gyfle unigryw i unigolyn deinamig a chreadigol ymuno â'n cwmni llwyddiannus a blaengar fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau, sy'n gyfrifol am arwain a datblygu ein timoedd AD, TG ac Iechyd, Diogelwch a Lles, ynghyd â chyfrifoldebau corfforaethol eraill yn unol â meysydd arbenigol proffesiynol.

Yn unol â'n gwerthoedd, ym Menter a Busnes ein nod yw creu amgylchedd gwaith cyfeillgar sy'n onest, yn gyfrifol ac yn iach, ac sy'n dangos y parch mwyaf at staff a chwsmeriaid. Rydym yn cymryd camau i ddatblygu gweithlu mwy amrywiol ac yn annog ymgeiswyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl o'r gymuned LGBTQ+ o dan y rheolau gweithredu cadarnhaol fel yr amlinellir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Rydym yn dilyn egwyddorion cystadleuaeth agored a phenodir staff yn seiliedig ar eu rhinweddau.

Rydym yn cefnogi iechyd a lles ein staff drwy gynnig nifer o ymyriadau a gwasanaethau. Er mwyn annog cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith, rydym hefyd yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg sy'n cynnwys ystod o wahanol batrymau gwaith.

Nod y Rôl

Darparu arweinyddiaeth weledigaethol ac arloesol ar gyfer gweithgareddau AD, TG ac Iechyd, Diogelwch a Lles, yn ogystal â chwarae rhan allweddol yn natblygiad Menter a Busnes yn ei gyfanrwydd.

Prif Gyfrifoldebau

• Gweithio gyda'r tîm o gyfarwyddwyr i sicrhau bod Menter a Busnes yn cael ei reoli'n effeithiol o ddydd i ddydd o fewn strwythur llywodraethu'r cwmni
• Datblygu a gweithredu strategaethau a chynlluniau gweithredol integredig sy'n cefnogi gwerthoedd craidd ac amcanion tymor hir y cwmni
• Darparu arweinyddiaeth ymgysylltiol a chyd-gysylltiedig i’r timoedd AD, TG, Iechyd, Diogelwch a Lles, gan gynnwys sicrhau bod cynlluniau rheoli a datblygu pobl effeithiol ar waith er mwyn datblygu diwylliant tîm cadarnhaol ac annog perfformiad rhagorol
• Cefnogi cydweithwyr ar bob lefel i hwyluso gwella perfformiad personol, cynhyrchiant tîm, gwytnwch emosiynol a newid sefydliadol
• Goruchwylio systemau a gweithdrefnau technegol y cwmni’n cael eu datblygu a’u gweithredu’n effeithiol ac yn effeithlon, gan ganolbwyntio ar berfformiad dibynadwy a diogel, a gwasanaeth a chefnogaeth o ansawdd uchel i staff, yn unol â safon Cyber Essentials Plus
• Sicrhau datblygiad a gweithrediad polisïau a gweithdrefnau TG ac Iechyd, Diogelwch a Lles effeithiol a greddfol yn unol â deddfwriaeth, safonau ac arfer da perthnasol, a monitro eu heffeithiolrwydd
• Cyd-greu rhaglenni a mentrau i wella Iechyd, Diogelwch a Lles, gan gynnwys galluogi rheolwyr i ddatblygu sgiliau hwyluso lles i wella ymddygiadau lles ar draws eu timoedd
• Arwain ar brosiectau newid sefydliadol, gan gynghori ar oblygiadau i leihau risgiau cyfreithiol a gweithredol i'r cwmni, gan hefyd hyrwyddo ymgysylltiad cadarnhaol gan staff, gan gynnwys TUPE (trosglwyddo i mewn/allan) a phrosesau diswyddo/adleoli sy’n deillio o ennill neu derfynu cytundebau busnes
• Darparu cyfeiriad ac arbenigedd addasol a chredadwy mewn perthynas â datblygu polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth, a chefnogaeth ragweithiol ac adweithiol ar gyfer rheoli achosion mewn sefyllfaoedd cyflogaeth cymhleth ac anodd
• Gweithio mewn partneriaeth gyda rheolwyr i gynllunio’r gwaith o reoli a datblygu talent a sicrhau bod y bobl iawn gyda’r sgiliau iawn yn y lle iawn
• Dylunio a chomisiynu rhaglenni dysgu a datblygu sy'n diwallu anghenion staff ac yn cyd-fynd ag amcanion y cwmni
• Cydweithio â’r tîm marchnata corfforaethol i ddylunio ymgyrchoedd brandio fel cyflogwr gyda'r nod o ddenu'r ymgeiswyr gorau am swyddi
• Darparu cyfeiriad clir ar bob agwedd ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant gyda’r nod o ganfod a gwaredu anghydraddoldeb o safbwynt cyflogaeth a’r gwasanaethau a gynigir gan y cwmni, yn unol â C2E (Committed to Equality)
• Gweithio mewn partneriaeth gyda’r Cyfarwyddwr Cyllid i osod a monitro cyllidebau’n effeithiol, gan sicrhau bod cyllidebau’n cael eu gwario’n effeithiol, a sicrhau gwerth am arian
• Darparu elfennau o wasanaeth ymgynghori busnes proffesiynol y cwmni (dan frand ‘Mabis’) i bortffolio amrywiol o gleientiaid ar draws pob sector, mewn maes/meysydd arbenigol megis AD, TG a/neu Iechyd, Diogelwch a Lles
• Tyfu, cynnal a sbarduno rhwydweithiau proffesiynol gydag ystod o sefydliadau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol priodol i adnabod cyfleoedd busnes newydd posib
• Ymateb yn brydlon i geisiadau am dendrau, cynigion a dyfynbrisiau gan gleientiaid allanol newydd neu bresennol, gan gydlynu gyda chydweithwyr mewnol i gasglu data a thystiolaeth i lunio ymatebion yn ôl yr angen
• Defnyddio systemau gwybodaeth yn effeithiol i ddadansoddi data er mwyn hwyluso’r broses o wneud penderfyniadau, darparu adroddiadau dwyieithog cywir ac amserol i’r Bwrdd, y tîm rheoli a’r staff yn ôl yr angen
• Hwyluso'r cwmni i gynnal safonau rhagorol o ran rheoli ansawdd, cynaliadwyedd amgylcheddol, diogelwch data a chydraddoldeb ac amrywiaeth, gan gynnwys rheoli'r achrediadau a'r fframweithiau ansawdd canlynol:
o System Rheoli Ansawdd UKAS ISO 9001
o BS 8555 Rheolaeth Amgylcheddol
o Cyber Essentials Plus
o C2E (Committed to Equality)
• Gweithio'n agos gyda'r Swyddog Diogelu Data i fonitro cydymffurfiad y cwmni â GDPR a gweithdrefnau diogelu data mewnol
• Gweithredu fel llysgennad rhagweithiol ar ran Menter a Busnes a derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl yr angen

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Gradd, neu gyfwerth, mewn pwnc sy'n gysylltiedig â busnes
• Cymhwyster proffesiynol mewn pwnc sy'n gysylltiedig â busnes, ar lefel 5 neu'n uwch, neu gyfwerth
• Profiad o ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar lefel uwch mewn sefydliad sy'n darparu gwasanaethau cymhleth
• Profiad o ddarparu cyngor a chefnogaeth broffesiynol AD a/neu TG ar lefel uwch, gan gynnwys rheoli prosiectau newid sefydliadol
• Profiad helaeth o reoli a datblygu pobl, gan gynnwys arwain timoedd ar draws ardal ddaearyddol eang
• Profiad sylweddol o ddatblygu, trafod a darparu polisïau a gweithdrefnau sefydliadol
• Ymrwymiad i weithredu'n unol â gwerthoedd y cwmni
• Arbenigedd mewn AD
• Gwybodaeth a dealltwriaeth gref o Ddeddfwriaeth Cyflogaeth, gyda'r gallu i ddarparu cyngor pragmatig mewn sefyllfaoedd cyflogaeth cymhleth ac anodd
• Dealltwriaeth gadarn o seiberddiogelwch, Iechyd a Diogelwch, materion rheoli ariannol a chaffael, egwyddorion rheoli risg a diogelu data
• Sgiliau arwain profedig, gosod safonau perfformiad uchel, a grymuso cydweithwyr
• Sgiliau meddwl arloesol a strategol amlwg, gyda'r gallu i ddatrys problemau cymhleth a gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y cwmni a/neu'r gwasanaeth
• Person hunanysgogol a hyblyg, sy'n gallu addasu ac ymateb yn gadarnhaol i newid a gweithio'n effeithiol ac yn gyflym o dan bwysau
• Sgiliau cyfathrebu, negodi a dylanwadu o'r safon uchaf yn Gymraeg a Saesneg, gyda'r gallu i gyflwyno cyflwyniadau a siarad yn hyderus ac yn fedrus o flaen amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan gynnwys staff, yn y ddwy iaith
• Sgiliau cynhwysfawr o ran paratoi adroddiadau ystadegol a gwybodaeth at ddibenion monitro perfformiad
• Ymrwymiad cryf i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau ieithyddol a chynhwysiant
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol (Cymraeg/Saesneg) ar lafar ac yn ysgrifenedig
• Sgiliau TG rhagorol
• Trwydded yrru a char i’w ddefnyddio at ddibenion busnes

Dymunol
• Aelod Siartredig CIPD neu wedi ymrwymo i gyrraedd Aelodaeth Siartredig o fewn amserlen y cytunwyd arni
• Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol neu gyfwerth
• Profiad o sicrhau busnes newydd trwy sefydlu partneriaethau ac ymateb i geisiadau am dendrau, cynigion a dyfynbrisiau

GWYBODAETH YCHWANEGOL

Am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â'r rôl hon, cysylltwch ag Alun Jones ar 07779 306816 / alun.jones@menterabusnes.co.uk.

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon trwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk ) a'u dychwelyd i swyddi@menterabusnes.co.uk.

Cyfweliadau

Bydd y broses asesu ar gyfer y rôl hon yn cael ei chynnal ar ddydd Mercher, 4 Awst (o bell), a dydd Iau, 5 Awst (yn y cnawd yn Aberystwyth) 2021. Os yw'r dyddiadau hyn yn anghyfleus, nodwch hynny yn eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10.00yb, dydd Mercher, 28 Gorffennaf 2021.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gweler ein gwefan am ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)