Cyfieithydd Cymraeg

Trosolwg

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous iawn i ymuno â Choleg uchelgeisiol ac uchel ei barch, a hynny ar gampws glan môr yn ninas Abertawe. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol hardd a chosmopolitaidd, gan gynnig...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £30,046 i £33,797 +

Dyddiad Cau: 12/12/2019 (169 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Campws Singleton, Faraday, Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA28PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd Cymraeg

Rhif Swydd: SD01974


Cyflog: £30,046 i £33,797 y flwyddyn, yn ogystal â buddion pensiwn USS.
Y disgwyliad arferol yw y penodir yr ymgeiswyr llwyddiannus ar waelod y raddfa gyda chynyddran ar 1 Hydref bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau chwe mis o wasanaeth).

Oriau Gwaith: Llawn amser – 35 awr yr wythnos

Contract: Swydd barhaol

Lleoliad: Lleolir y swydd hon ar Gampws Singleton

Prif ddyletswyddau

Cyfrannu at ddatblygu a chyflawni polisïau a strategaethau

- Gwneud cyfraniadau cadarnhaol at gyflawni, gweithredu a monitro systemau er mwyn ein galluogi i ddarparu Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg o safon yn effeithiol.
- Cefnogi’r gwaith o gynnal a datblygu gweithdrefnau a systemau sy'n sicrhau ymagwedd gyfannol tuag at gyfieithu Cymraeg yn y sefydliad.

Rhwydweithio ac Ymgysylltu

- Meithrin cysylltiadau â rhanddeiliaid mewnol ac allanol i gefnogi’r gwaith o gynnal a gwella ymagweddau'r Brifysgol tuag at gyfieithu Cymraeg.
- Gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaethau Proffesiynol, Colegau ac Undeb y Myfyrwyr er mwyn cefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau Cymraeg mewn modd strategol, sy'n gyson â gofynion deddfwriaethol a gofynion eraill.
- Rhannu arfer gorau a datblygiadau allweddol â Cholegau, Academïau a staff Gwasanaethau Proffesiynol.
- Cyfrannu at y gwaith o gynllunio a chyflwyno gweithdai, a digwyddiadau hyfforddi sy'n ymwneud â chyfieithu Cymraeg.

Gwybodaeth Reoli

- Cefnogi'r gwaith o ddarparu adroddiadau gwybodaeth reoli mewn perthynas â thargedau a gofynion a bennir gan Lywodraeth Cymru, CCAUC a chyrff eraill.
- Cefnogi'r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau a systemau sy'n addas i ddiwallu anghenion staff a myfyrwyr, a bodloni gofynion monitro blynyddol.

Dyletswyddau Penodol

- Gweithio gyda chydweithwyr yn y Colegau a'r Gwasanaethau Proffesiynol er mwyn darparu gwasanaeth cyfieithu o'r ansawdd uchaf.
- Cynorthwyo’r Pennaeth a’r Cyfieithwyr wrth gyfieithu deunydd ysgrifenedig ar draws y Brifysgol, o Saesneg i Gymraeg ac o Gymraeg i Saesneg.
- Darparu Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd y Brifysgol, a fydd yn cynnwys gweithio gyda’r hwyr ac ar benwythnosau o bryd i’w gilydd.
- Prawf-ddarllen a golygu gwaith cyfieithu.
- Gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng y tîm cyfieithu a'r colegau academaidd a'r adrannau Gwasanaethau Proffesiynol.
- Gwneud gwaith gweinyddol cyffredinol sy'n berthnasol i'r Gwasanaeth Cyfieithu, gan gynnwys cynnal a chadw cronfeydd data e.e. Systemau

Ymholiadau anffurfiol: Cysylltwch â Mrs Sarah Gray, Pennaeth Cyfieithu trwy e-bostio s.a.gray@abertawe.ac.uk

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a’i holl weithgareddau. Ein nod yw creu amgylchedd cynhwysol a chroesawu ceisiadau amrywiol gan y nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, ethnigrwydd, hunaniaeth o ran rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd a chred, rhyw (rhywedd), cyfeiriadedd rhywiol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*