Cyfieithydd (rhan amser)

Trosolwg

Cyfle gwych i ymuno â Mabis Iaith fel Cyfieithydd i gynnig gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen i fusnesau a sefydliadau o bob maint mewn amrywiaeth o sectorau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £23,639 pro rata

Dyddiad Cau: 21/10/2019 (121 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy, neu Meifod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Manon Williams

Ffôn: 01970 631417

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl y Swydd: Cyfieithydd (rhan amser)
Prosiect: Mabis
Adran: Corfforaethol
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy, neu Meifod
Rheolwr Llinell: Uwch Gyfieithydd Mabis Iaith
Graddfa: 4
Contract: Rhan-amser @ 60%. Hyd at Ragfyr 2020 i gychwyn
Cyflog: £23,639 pro rata
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Mabis Iaith

Mae Mabis Iaith yn cynnig gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen o safon uchel i fusnesau a sefydliadau o bob maint mewn amrywiaeth o sectorau. Mae Mabis wedi bod yn darparu gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen yn fasnachol ers deng mlynedd bellach, ac rydym ni’n awyddus i ehangu ein portffolio o wasanaethau.

Nod y Rôl

I ddarparu a chydlynu gwasanaeth cyfieithu a phrawf ddarllen i Menter a Busnes ac i gleientiaid Mabis.

Prif Gyfrifoldebau

• Derbyn, dosrannu a dychwelyd gwaith cyfieithu at gwsmeriaid Mabis Iaith
• Cyfieithu papurau, adroddiadau, taflenni, manylebau, erthyglau, ac unrhyw ddogfennau amrywiol eraill ar gyfer holl adrannau Menter a Busnes yn ôl y galw
• Prawf ddarllen deunydd ysgrifenedig gan gyfieithwyr allanol yn ddiwyd, gan sicrhau cywirdeb ac ansawdd
• Gwirio proflenni o gyhoeddiadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi/argraffu
• Cydlynu a phrosesu ceisiadau am waith cyfieithu, gan sicrhau eu bod yn cael eu cofnodi a’u rheoli’n effeithiol ar y system fewnol o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt
• Defnyddio meddalwedd cof cyfieithu a chynorthwyo’r uwch gyfieithydd i sicrhau ansawdd drwy ddiweddaru’r cof yn ôl yr angen
• Cynghori staff Menter a Busnes ar faterion yn ymwneud â chyfieithu ac ysgrifennu copi, gan gynnwys ymholiadau ynglŷn â gramadeg a thermau arbenigol
• Cynnal gwybodaeth gyfredol ar faterion yn ymwneud â chyfieithu a mynychu unrhyw hyfforddiant perthnasol
• Cynnal cronfa ddata o waith cyfieithu mewnol ac allanol, a bod yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth i’r uwch gyfieithydd fel y gall lunio’r adroddiad chwarterol dadansoddol o’r holl waith a gyflawnwyd

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd at lefel gradd
• Profiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol
• Aelodaeth sylfaenol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg) neu barodrwydd i weithio tuag at ennill y safon honno o fewn cyfnod penodol
• Profiad ymarferol o gyfieithu o Gymraeg i Saesneg ac fel arall
• Gwybodaeth arbenigol o Gymraeg a Saesneg er mwyn sicrhau cyfieithu’n fanwl gywir, gydag ymwybyddiaeth o ofynion/geirfa’r maes sydd ynghlwm â’r deunydd
• Sgiliau ysgrifennu rhagorol gyda’r gallu i gyfleu’r wybodaeth mewn ffordd glir
• Sgiliau prawf ddarllen eithriadol
• Sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i gydweithio gyda staff, cyfieithwyr eraill a chwsmeriaid Mabis Iaith
• Gallu cwblhau cyfieithiadau cywir yn y ddwy iaith, a chynnal ansawdd a safon uchel ym mhob agwedd o’r broses
• Sgiliau cydlynu a gweinyddol rhagorol
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol
• Sgiliau technoleg gwybodaeth yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, meddalwedd cof cyfieithu, E-bost a’r Rhyngrwyd
• Gallu ysgogi ei hun i reoli rhaglen waith gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethu gwaith yn effeithiol o fewn amserlen dynn, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gallu gweithio’n annibynnol yn ogystal â bod yn rhan o dîm
• Gallu cadw data mewn cydymffurfiaeth â deddfau diogelu data perthnasol

Dymunol
• Aelodaeth Gyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (Cymraeg i Saesneg ac o Saesneg i Gymraeg)
• Dealltwriaeth o hanfodion llunio copi dwyieithog o’r briff cychwynnol hyd at gyflwyno’r deunydd gorffenedig gan gydlynu bob agwedd o’r broses
• Profiad o lunio a gweithredu ymgyrchoedd marchnata
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal (ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk. Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Manon Williams ar 01970 631417.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 21 Hydref 2019.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn ein swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar y 23 neu 24 Hydref 2019. Os nad yw’r dyddiad hwn yn gyfleus, nodwch hyn ar eich ffurflen gais.

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth ar ein gwefan

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)