Cyfieithydd

Trosolwg

Rydym am recriwtio cyfieithydd i ymuno â’n tîm cyfieithu Cymraeg presennol, sy’n unigryw o fewn CThEM, ac sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm...

Cyflogwr: CThEM

Cyflog: £24,320 - £27,080

Dyddiad Cau: 01/08/2019 (16 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Spur C, Adeiladau Tŷ Glas Llanisien, Caerdydd, Cymru CF14 5TS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rhif Swydd: 1636690

Rydym am recriwtio cyfieithydd i ymuno â’n tîm cyfieithu Cymraeg presennol, sy’n unigryw o fewn CThEM, ac sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio eich sgiliau a’ch profiad presennol er mwyn cynhyrchu cyfieithiadau o’r radd flaenaf o ddeunydd CThEM. Bydd angen i chi fod yn drefnus ac yn flaengar, gydag agwedd bositif, gan ddangos parodrwydd i ddysgu.

Mae ein tîm yn rhan o’r adran Ddigidol ehangach sy’n gweithio, ar hyn o bryd, tuag at y gweddnewid digidol mwyaf yn hanes y Llywodraeth. Dyna pam y mae hi’n amser gwych i ymuno â CThEM.

Yr hyn sy’n ein gwneud yn wahanol i bawb arall yw ein hymroddiad i roi gwasanaeth o’r radd flaenaf, yn ogystal ag ymgysylltu â’n gweithlu a’i wella ar hyd y ffordd. Byddwch yn cael hyfforddiant llawn, a byddwn yn eich cefnogi ar hyd llwybr eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil.

Cyfrifoldebau allweddol

• Cynhyrchu cyfieithiadau Saesneg/Cymraeg o’r radd flaenaf o holl ddeunydd CThEM gan gynnwys gohebiaeth, ffurflenni, taflenni, cynnwys ar y we a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â gwybodaeth i weinidogion.
• Sicrhau bod cyfieithiadau Saesneg/Cymraeg o safon yn cael eu cwblhau i fodloni’r safonau ansawdd a’r dyddiadau cau y cytunir arnynt.
• Prawf-ddarllen cyfieithiadau cydweithwyr, a rhai eich hun, yn brydlon.
• Cadw gwybodaeth yn ddyddiol am eich perfformiad eich hun i ategu sut yr ydych yn adrodd amdano.
• Cynorthwyo wrth ymchwilio i derminoleg a ddefnyddir mewn ystod eang o bynciau a’i hamgyffred, gan ddiweddaru a gwella gwybodaeth ieithyddol a thechnegol.
• Gwneud defnydd llawn a phriodol o’r feddalwedd cof cyfieithu, gan sicrhau ei bod yn cael ei llenwi â chyfieithiadau o safon. Byddwch yn cael hyfforddiant.
• Bod yn hyblyg wrth ymdrin â blaenoriaethau gwaith newydd a newidiol, er mwyn diwallu anghenion ein cwsmeriaid.
• Chwilio am gyfleoedd i sicrhau’r gwerth gorau posibl am arian ar gyfer ein cwsmeriaid, a’r Adran, drwy gynhyrchu cyfieithiadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol.
• Bod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu’ch medrau eich hun a medrau’r tîm, gan ddilyn y weledigaeth o ystyried y cwsmer yn gyntaf ar bob achlysur ac ychwanegu gwerth at wasanaethau CThEM.
• Ymdrechu i wella safon ein gwasanaethau, gan bwysleisio pwysigrwydd profiad y cwsmer wrth ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg CThEM.
• Dangos agweddau, ymddygiadau a safonau sy’n cyflawni neu’n rhagori ar ddisgwyliadau’r Adran.
• Rheoli’ch cofnodion cadw amser, presenoldeb, lles, a’r system gwerthuso yn gywir drwy ddilyn arweiniad CThEM.

Gofynion o ran Gwybodaeth a Medrusrwydd Arbenigol

Hanfodol

• Sgiliau iaith rhagorol (Cymraeg a Saesneg).
• Gradd yn y Gymraeg neu gymhwyster Cymraeg cyfatebol neu brofiad o gyfieithu i’r Gymraeg a’r Saesneg.
• Tystiolaeth o sgiliau cyfieithu i’r Gymraeg a’r Saesneg.
• Hyderus wrth ddefnyddio amrywiol fformatau ac offer digidol.
• Hyderus wrth ddefnyddio offer cywiriadur a geiriadur Cymraeg.
• Sgiliau dadansoddi o’r radd flaenaf.
• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu o’r radd flaenaf er mwyn delio â chwsmeriaid a phrosiectau’n ymwneud â gwaith cyfieithu.
• Y gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith a rheoli’ch hun.
• Dealltwriaeth gadarn o ofynion cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith.

Dymunol

• Bod yn aelod (cyfieithu i’r Gymraeg) o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu sefydliad cyfatebol.
• Profiad o weithio gyda gwahanol fformatau y mae angen cyfieithiadau Cymraeg (e.e. i-Ffurflen, PDF, Word, Excel, Adobe, ar-lein, ar bapur ac ati).
• Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfieithu.
• Profiad o addysgu Cymraeg neu ddarparu hyfforddiant Cymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*