Cyfieithydd

Trosolwg

Fel Cyfieithydd byddwch yn gweithio fel rhan o dîm yn cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau gan gynnwys deunyddiau corfforaethol, adnoddau addysgu ac yn prawfddarllen yn ôl yr angen. Byddwch hefyd...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £26,347 - £28,732

Dyddiad Cau: 07/10/2020 (13 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg Cambria, Hyblyg

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Cyfieithydd

Lleoliad: Coleg Cambria, Hyblyg

Math o Gontract: Llawn Amser, Contract Tymor Penodol tan 30/09/2021 (Byddwn hefyd yn ystyried rhannu swydd)

Graddfa Gyflog: £26,347 - £28,732 Sylwch y bydd y cyflog hwn yn pro rata ac yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Gyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfathrebiadau a’r Gymraeg. Mae hyblygrwydd o ran pa un o'n 5 safle fydd eich prif safle.

Trosolwg o'r Swydd

Nod ein Huned Gyfieithu yn y coleg yw cynnig cyfieithiadau cywir o ansawdd uchel yn effeithlon. Mae'r gwasanaeth yn hwyluso gweithredu Safonau’r Gymraeg ac yn hyrwyddo addysgu, astudio a gweinyddu yn ddwyieithog i bob adran academaidd a chymorth busnes yn y coleg.

Fel Cyfieithydd byddwch yn gweithio fel rhan o dîm yn cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau gan gynnwys deunyddiau corfforaethol, adnoddau addysgu ac yn prawfddarllen yn ôl yr angen. Byddwch hefyd yn cynghori ac yn cynorthwyo staff â gramadeg, terminoleg a materion sy'n ymwneud â rhwymedigaethau'r coleg i safonau'r Gymraeg. Mae hon yn swydd ddiddorol ac amrywiol yn gweithio mewn adran brysur. Rydym yn chwilio am aelod cadarn o dîm sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol sy'n gallu blaenoriaethu eu gwaith a chwrdd â therfynau amser.

Gofynion

Gradd berthnasol neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol mewn pwnc priodol

Gweithio yn y Sector Addysg / profiad arbenigol perthnasol arall

Profiad blaenorol o waith cyfieithu

Sgiliau llafar ac ysgrifenedig rhagorol mewn Cymraeg a Saesneg

Medrus wrth ddefnyddio MS Office neu Google Drive a rhaglenni Google, a defnyddio'r rhyngrwyd a'r fewnrwyd

Brwdfrydig am yr agenda addysg ddwyieithog ac annog defnyddio’r Gymraeg

Trwydded yrru lawn ddilys y DU

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'r gwaith a wnawn ac fel rhan o hyn, mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau: 07/10/2020

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau ein swyddi gwag yn gynharach na'r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen pythefnos o’r dyddiad cau, yna’n anffodus ni lwyddoch i gael cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Buddion

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*