Cyfieithydd

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn aelod o'r Tîm Cyfieithu, a leolir yn Uned Gymraeg y Brifysgol. Mae'r Uned Iaith Gymraeg yn arwain datblygiad a thwf darpariaeth a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar gyfer...

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyflog: £25,217 - £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/11/2020 (13 diwrnod)

Amser Cau: 16:30:00

Lleoliad

Campws Cyncoed/Gweithio Gartref

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Cyfieithydd

Lleoliad: Campws Cyncoed/Gweithio Gartref

Ysgol/Uned: Yr Uned Gymraeg

Cyflog: £25,217 - £30,046 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Deiliadaeth: Tymor penodol o 2 flynedd

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide.

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol. Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr.

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle
Bydd deiliad y swydd yn aelod o'r Tîm Cyfieithu, a leolir yn Uned Gymraeg y Brifysgol. Mae'r Uned Iaith Gymraeg yn arwain datblygiad a thwf darpariaeth a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr, staff a'r cyhoedd ledled y Brifysgol. Rydym yn sicrhau hyn trwy weithio'n agos gyda Choleg Cymraeg Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, a chymunedau Cymraeg eu hiaith yng Nghymru ac mewn cydweithrediad â'n hysgolion academaidd a'n gwasanaethau proffesiynol ledled y Brifysgol.

Mae'r Uned yn rhan o Ysgrifenyddiaeth y Brifysgol sydd newydd ei ffurfio ac a ddatblygwyd i ddarparu arweiniad clir ac arfer da ar draws pob rhan o'r Brifysgol ar y meysydd sydd o fewn ei gylch gwaith, ac i ysgogi newid cadarnhaol yn y sefydliad. Mae'r Ysgrifenyddiaeth yn cynnwys ein Swyddfa Weithredol , Llywodraethu, Cydymffurfiaeth, Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad a Darpariaeth a Gwasanaethau Cyfrwng Cymraeg.

Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm Cyfieithu Met Caerdydd i ddarparu gwasanaeth cyfieithu o ansawdd uchel ar draws y Brifysgol gyfan yn ogystal â chefnogaeth weinyddol achlysurol i'r Uned Gymraeg. Oherwydd y pandemig presennol, byddwch yn gweithio gartref i ddechrau, a bydd angen cyfathrebu a chydweithredu effeithiol er mwyn cwblhau gwaith ar amser ac i safon uchel. Byddwch yn sicrhau bod eich gwaith cyfieithu yn gywir, yn briodol ac yn cydymffurfio bob amser ag arddull a therminoleg gwasanaeth cyfieithu safonol y Brifysgol.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Byddem yn ystyried ceisiadau am gyfer rhannu'r swydd hon.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol
• Cyfieithu amrywiaeth o ddeunyddiau i safon heb ei hail ar gyfer Met Caerdydd a fydd yn cynnwys deunyddiau cymhleth, hynod fanwl a/neu arbenigol yn aml.
• Golygu a phrawfddarllen fersiynau Cymraeg o gyhoeddiadau a gwefan y Brifysgol
• Gwneud gwaith rheoli prosiect wrth drefnu i gyfieithu’r holl ddogfennau sy’n ofynnol drwy weithio gyda chronfa o gyfieithwyr allanol
• Gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol er mwyn sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu'r Brifysgol o’r radd flaenaf ac yn ymateb i anghenion y Brifysgol
• Deall y gofynion o ran yr iaith Gymraeg ar gyrff cyhoeddus yn unol â deddfwriaeth berthnasol (Mesur yr Iaith Gymraeg 2011)
• Darparu canllawiau cyson i bob aelod o staff ynghylch y ddyletswydd sydd ar y Brifysgol o dan y cyfryw ddeddfwriaeth drwy lunio a diweddaru Canllawiau ar Gyfieithu a thrwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb rheolaidd
• Monitro effeithiolrwydd y gronfa o gwmnïau cyfieithu allanol ar sail ansawdd, amser a chost y cyfieithiadau gan sicrhau bod Met Caerdydd yn defnyddio’r cyfieithwyr gorau yn unig
• Rhoi mecanweithiau ar waith i sicrhau bod yr holl gyfieithiadau a gynhyrchir o safon uchel
• Llunio adroddiadau ar effeithiolrwydd y gwasanaeth cyfieithu gyda’r nod o wella’r gwasanaeth yn barhaus
• Creu cronfa ddata o derminoleg i Met Caerdydd

Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol
• Gwybodaeth am ofynion arbenigol cyfieithu deunyddiau
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion yn ymwneud ag ansawdd a safon cyfieithiadau
• Gwybodaeth am y dyletswyddau sydd gan gyrff cyhoeddus o dan ddeddfwriaeth iaith Gymraeg gyfredol
• Y gallu i gynhyrchu canllawiau i bob aelod o staff ar sail y ddeddfwriaeth iaith Gymraeg gyfredol
• Y gallu i greu cyfieithiadau ysgrifenedig, cymhleth ac arbenigol i safon uchel a phrawfddarllen a golygu dogfennau
• Sgiliau iaith Gymraeg a Saesneg rhagorol, yn llafar ac yn ysgrifenedig
• Sgiliau bysellfwrdd a’r gallu i ddefnyddio pob math o becynnau TG yn cynnwys Word ac Excel
• Sgiliau rhyngbersonol gwych
• Cynghori amrywiaeth o unigolion ar ofynion cyfieithu’r sector cyhoeddus yng Nghymru

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol
Addysg i lefel gradd neu gymhwyster cyfieithu priodol.

Ein pecyn gwobrwyo cyfan
Mae gennym amrywiaeth o fanteision mawr i weithwyr gan gynnwys:
Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, gan godi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, yn ogystal â 12 gŵyl banc / diwrnod consesiynol
Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael
Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell
Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi â chymhorthdal/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon
Mynediad i holl gyfleusterau’r llyfrgell
Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Dafydd Hughes-Williams, Rheolwr Gwasanaeth Cyfieithu, yn y cyfeiriad e-bost dhughes-williams@cardiffmet.ac.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ein Pecyn Ymgeiswyr - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Full Job Description and Person Specification - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Our Candidate Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)