Cyfieithydd

Trosolwg

Cyfle cyffrous i ymuno â'r tîm o 24 cyfieithydd yng Ngwasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy wrth i ni ddatblygu unwaith yn rhagor i gynnig gwasanaeth i sefydliadau eraill, swydd lawn amser neu ran-amser.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577

Dyddiad Cau: 05/11/2020 (14 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Conwy, Conwy, Cymru LL32 8DU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Llwyd

Ffôn: 01492 576079

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’n gyfnod cyffrous iawn i Wasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy wrth i ni ddatblygu unwaith yn rhagor i gynnig gwasanaeth cyfieithu i sefydliadau eraill.

O’r herwydd, rydym yn dymuno penodi cyfieithydd yn ychwanegol at y tîm o 24 cyfieithydd sydd eisoes yn gweithio yn y Gwasanaeth Cyfieithu, a hynny fel arfer naill ai ym Modlondeb, Conwy, neu o gartref rai diwrnodau’r wythnos.

Am y tro fodd bynnag, oherwydd y cyfyngiadau yn sgil y coronafeirws, bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio’n gyfan gwbl o gartref. Bydd gliniadur yn cael ei ddarparu, ynghyd â chymorth gydag unrhyw raglen newydd fel bo angen. Rydym fel tîm yn cysylltu’n aml gyda’n gilydd dros alwad fideo ar y we, dros y ffôn a dros e-bost a byddwn yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd un-i-un gyda’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd. Felly, er ein bod ar wahân, mae digon o gefnogaeth a chymorth ar gael i chi bob amser.

Mae’r tîm yn gyfrifol am gyfieithu pob math o ddogfennau i bob gwasanaeth yng Nghyngor Conwy yn ogystal â thri chyngor arall yng Ngogledd Cymru a dau sefydliad allanol. Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith yn golygu cyfieithu dogfennau o Saesneg i Gymraeg.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n gallu gweithio’n gyflym ac yn gywir dan bwysau ac a fydd yn aelod effeithiol o’r tîm.

Er bod cyfle i gyfieithu ar y pryd fel rhan o’r swydd, nid yw’r gallu na’r gofyn am gyfieithu ar y pryd yn hanfodol, ond wedi dweud hynny, mae digon o gyfleoedd i chi ddysgu ac arfer y grefft petaech yn dymuno hynny. Am y tro o leiaf, rydym yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd dros Zoom.

Swydd lawn amser (37 awr yr wythnos) yw’r swydd hon, fodd bynnag byddem yn ystyried ceisiadau gan gyfieithwyr sy’n dymuno gweithio llai o oriau hefyd. Sylwch hefyd ein bod yn hysbysebu swydd Cyfieithydd arall, 24 awr yr wythnos hefyd.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais i gael eu hystyried. Ni dderbynnir CVs ar eu pen eu hunain. Os nad ydych wedi cael gwahoddiad i gyfweliad o fewn tair wythnos o'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

Os hoffech sgwrs anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y swydd, mae croeso i chi gysylltu â Nia Llwyd, Rheolwr y Gwasanaethau Iaith Gymraeg a Chyfieithu dros y ffôn 01492 576079 neu nia.llwyd@conwy.gov.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd-ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)