Cymerwr Cofnodion – Achosion Myfyrwyr

Trosolwg

Bydd y deiliaid swyddi’n gweithredu fel cymerwyr cofnodion naill ai ar gyfer cyfarfodydd paneli ffurfiol, neu gyfarfodydd a gynhelir gyda staff / myfyrwyr yn ystod y broses ymchwilio o fewn...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £11.62 - £13.45 yr awr

Dyddiad Cau: 26/02/2021 (7 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Lleoliad Hyblyg

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 481277

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 50023

Cymerwr Cofnodion – Achosion Myfyrwyr

Telir fesul Awr

Cyflog: £11.62 - £13.45 yr awr

- Y RÔL -
Mae’r Drindod Dewi Sant yn creu cronfa o Swyddogion Achosion Myfyrwyr a Chymerwyr Cofnodion a delir fesul awr i gryfhau a gwella gwaith ar achosion myfyrwyr o fewn y Swyddfa Academaidd. Pwrpas swydd Cymerwr Cofnodion yw cefnogi’r Swyddog Achosion Myfyrwyr trwy gymryd cofnodion cyfarfodydd wrth weithredu polisïau a gweithdrefnau’r Brifysgol fel y maent yn ymwneud ag addasrwydd i ymarfer, gweithdrefnau cymorth i astudio, a disgyblaeth myfyrwyr (gan gynnwys bwlio, aflonyddu a chamymddwyn rhywiol), gan fod yn ymwybodol o ofynion priodol yn ymwneud â gweithdrefnau Diogelu, Prevent, ac Adnoddau Dynol (lle bo hynny’n briodol).

Bydd y deiliaid swyddi’n gweithredu fel cymerwyr cofnodion naill ai ar gyfer cyfarfodydd paneli ffurfiol, neu gyfarfodydd a gynhelir gyda staff / myfyrwyr yn ystod y broses ymchwilio o fewn y fframwaith polisïau sy’n effeithio ar fyfyrwyr. Bydd deiliaid y swyddi’n ymwybodol o ofynion diogelu data priodol a byddant yn meddu ar sgiliau TG ardderchog.

Dylai’r deiliaid swyddi fod wedi ymrwymo’n gryf i egwyddorion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a sicrhau bod y fframwaith polisïau’n cael ei gynnal o fewn diwylliant cefnogol trosfwaol i fyfyrwyr a staff.

Byddwch yn gweithio o bell tra bydd y sefyllfa ynghylch COVID-19 yn golygu bod angen gweithio gartref, ond bydd eich prif leoliad naill ai yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Llundain neu Birmingham (prif leoliad i’w drafod).

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod â:
• Profiad cydnabyddedig o gymryd cofnodion / nodiadau’n effeithiol ac yn fanwl gywir
• Sgiliau ysgrifennu rhagorol, gyda’r gallu i ysgrifennu’n glir a chofnodi trafodaethau cyfrinachol cymhleth yn fanwl gywir
• Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol trefnus, o ansawdd uchel, gan gwblhau gwaith o fewn terfynau amser tynn
• Y gallu i gymhwyso a dilyn gweithdrefnau’n briodol a gweithio o fewn fframwaith cyfreithiol cadarn
• Sgiliau TG ardderchog

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GWYBODAETH BELLACH -
Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 26 Chwefror 2021, 11:59 yp

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*