Cynghorwyr Gyrfa / Cynghorwyr Gyrfa o dan hyfforddiant X30+

Trosolwg

Hoffech chi weithio i sefydliad Cenedlaethol proffesiynol, modern ac arloesol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl? Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig ac o dan hyfforddiant i...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Cyflog: £22,371 - £30,175

Dyddiad Cau: 19/09/2018 (307 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Swyddi ar hyd a lled Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 1233833

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynghorwyr Gyrfa – cyflog cystadleuol – telerau ac amodau ardderchog – swyddi gwag ledled Cymru.

Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau cadarnhaol tuag at wireddu eu huchelgais?

Hoffech chi gyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

Hoffech chi weithio i sefydliad Cenedlaethol proffesiynol, modern ac arloesol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl?

Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth sy’n rhoi cyfarwyddyd i bobl o bob oed ac yn cefnogi pobl ifanc mewn addysg a chleientiaid yn y farchnad lafur. Ni yw’r unig sefydliad cenedlaethol yng Nghymru sy’n cynnig gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfa diduedd. Mae ein cynghorwyr yn frwd dros gynorthwyo pobl i gyflawni eu potensial.

Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig ac o dan hyfforddiant i weithio gydag ystod eang o bobl ledled Cymru. Cyflog Cynghorwyr Gyrfa £24-972 - £30,175 a chyflog Cynghorwyr Gyrfa Dan Hyfforddiant £22,371-£23,931.

Mae gennym swyddi gwag yn y meysydd canlynol:-

1. Gweithio ym myd Addysg:
Mae ein cynghorwyr sy’n gweithio ym myd addysg yn allweddol i sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael eu paratoi ar gyfer cyfnodau pontio allweddol yn eu bywydau ac yn ymwybodol o’r sgiliau angenrheidiol er mwyn llwyddo mewn marchnad lafur sy’n newid yn gyson. Maen nhw’n gweithio gyda phobl ifanc yn yr ysgolion prif ffrwd, ysgolion arbennig; a’r rhai sy’n derbyn addysg y tu allan i ysgolion neu golegau Addysg Bellach.

Mae’r cynghorwyr yn defnyddio ystod eang o offer a dulliau i gefnogi’u gwaith gyda phobl ifanc. Mae hyn yn amrywio o gymorth un i un, trefnu sesiynau grŵp rhyngweithiol a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o dechnoleg ddigidol.

Os hoffech yr her o weithio gyda phobl ifanc o bob gallu a chefndir, gan eu hysgogi a’u hysbrydoli i gyrraedd eu nodau, a bod gennych y gallu i sefydlu perthnasau effeithlon gydag athrawon, rhieni a darparwyr dysgu eraill, hoffem glywed oddi wrthych.

Mae swyddi gwag ar gyfer cynghorwyr addysg ar gael yn:- Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Y Fenni, Penfro, Gogledd Powys a Gwynedd/Conwy. Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer un o’r swyddi hyn yng Nghasnewydd ac yng Ngwynedd/Conwy.

2. Gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y Farchnad Lafur:
Mae ein cynghorwyr yn gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y farchnad lafur i gynnig cymorth asesu a chyfarwyddyd er mwyn helpu i’w cyflwyno, neu eu hailgyflwyno i’r farchnad lafur. Maen nhw’n gweithio gydag ystod o grwpiau cleientiaid, gan gynnwys y rhai sy’n ddi-waith yn y tymor byr neu’r hirdymor, y rhai sy’n economaidd anweithgar, pobl â rhwystrau iechyd ac anabledd a’r rhai sydd eisiau newid gyrfa. Maen nhw hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol a chenedlaethol gan gynnwys darparwyr hyfforddiant, Canolfannau Byd Gwaith, carchardai, timau troseddau ieuenctid, cyflogwyr a sefydliadau proffesiynol eraill i gefnogi eu cleientiaid i ddychwelyd i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth barhaol.

Mae’r cynghorwyr yn defnyddio ystod o offer a dulliau i gefnogi’u gwaith ac mae hyn yn amrywio o gymorth un i un, sesiynau grŵp sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd i gyflwyno gwybodaeth drwy gyfrwng ystod o dechnolegau digidol.

Os hoffech yr her o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion o bob gallu a chefndir, gan eu hysgogi a’u hysbrydoli i gyrraedd eu nodau, a bod gennych y gallu i sefydlu perthnasau effeithlon gydag ystod o sefydliadau partner, hoffem glywed gennych.

Byddem yn croesawu’n arbennig geisiadau oddi wrth bobl sydd â chefndir o weithio ym myd addysg neu hyfforddiant, yn y sectorau gofal cymdeithasol neu gymorth anabledd, gydag oedolion sy’n dychwelyd i’r farchnad lafur, neu gydag oedolion neu bobl ifanc o grwpiau lleiafrifoedd ethnig amrywiol, ceiswyr lloches neu ffoaduriaid.

Mae gennym nifer o swyddi gwag ym mhob rhan o Gymru, gan gynnwys rhai ble mae’r Gymraeg yn hanfodol.

Rhaid i Gynghorwyr Gyrfa Cymwysedig feddu ar gymhwyster Diploma mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa FfCCh Lefel 6 (neu gymhwyster cyfatebol) a bod yn gymwys i ymuno â Chofrestr Ymarferwyr y Sefydliad Datblygu Gyrfa.

Os nad ydych eisoes wedi ennill y cymhwyster FfCCh, byddwn yn rhoi’r hyfforddiant a’r cymorth sydd ei angen arnoch i wneud hynny.

Dylai Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant fod wedi’u haddysgu i lefel gradd neu safon gyfatebol a byddant yn cwblhau Diploma Lefel 6 mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa. Cymhwyster galwedigaethol ar lefel gradd yw hwn, a fe’i cwblheir yn y gweithle, ond bydd gofyn i’r dysgwr ddysgu’n annibynnol yn ei amser ei hun.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus gael Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd-ddisgrifiad llawn, ffurflen gais a ffurflen Asesiad Cymraeg (os ydych yn siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni eich dyletswyddau drwy gyfrwng y Gymraeg) ar gael drwy ddilyn y ddolen wefan uchod.

Dylid dychwelyd y ceisiadau i ad@gyrfacymru.com erbyn 4pm ar 19/09/18. Bydd y broses ddethol ar gyfer Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant yn cynnwys sesiwn mewn canolfan asesu, gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd ymlaen i’r cam cyfweliad terfynol. Ni fydd angen i Gynghorwyr Gyrfa Cymwysedig fynd i ganolfan asesu.

Sylwer nad ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.
Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fyddwn yn trin cais am swydd yn y Gymraeg yn llai ffafriol na chais yn Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*