Cynhyrchydd Cynnwys Digidol Heno / Prynhawn Da

Trosolwg

Ry’n ni’n chwilio am berson creadigol a brwdfrydig i ymuno a thimoedd cynhyrchu Tinopolis I fod yn gyfrifol am ein cynnwys digidol. Mae’n gyfle cyffrous i greu cynnwys gwreiddiol, blaengar a...

Cyflogwr: Tinopolis

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 17/10/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Tinopolis Stryd y Parc, Llanelli Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Disgrifiad

Cynhyrchydd Cynnwys Digidol Heno / Prynhawn Da

Tinopolis - Llanelli

Ry’n ni’n chwilio am berson creadigol a brwdfrydig i ymuno a thimoedd cynhyrchu Tinopolis I fod yn gyfrifol am ein cynnwys digidol. Mae’n gyfle cyffrous i greu cynnwys gwreiddiol, blaengar a chynnwys sy’n cyd-fynd a rhaglenni a chyfresi teledu llinos S4C, yn benodol Heno a Prynhawn Da.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am greu a datblygu cynnwys digidol yn unol â gweledigaeth strategaeth S4C.

Sgiliau: Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos gwybodaeth a phrofiad o gynhyrchu cynnwys digidol ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a’r we.

Byddai’r gallu i saethu (sgiliau ‘self-shooting’) a phecynnu deunydd yn fantais. Bydd hefyd gennych sgiliau cynllunio a threfnu da a byddwch yn gallu cyd weithio’n effeithiol fel rhan o dîm.

Yn bwysig, bydd gennych wybodaeth eang ac amrywiol o’r llwyfannau a’r tueddiadau diweddaraf ym myd y cyfryngau cymdeithasol a’r ddawn greadigol er mwyn sicrhau ein bod yn cael y cynnwys digidol gorau posib.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn angenrheidiol.

Rydym yn gwmni sydd yn credu mewn amrywiaeth a chyfleon cyfartal, ac rydym bob amser yn croesawu ceisiadau wrth unigolion o unrhyw oedran, cefndir ethnig, anabledd, rhywioldeb, a chefndir cymdeithasol yn unol â Deddf Gydraddoldeb 2010.

Lleoliad: Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 17ef o Hydref 2021

Manylion Pellach

Oriau Gwaith: Cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.
Gwyliau: Yn ychwanegol i’r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata I 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno a Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir I chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau: Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Sul 17eg o Hydref 2021 at swyddi@tinopolis.com swyddi@tinopolis.com> neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio.

Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch yn ymgeisio am swydd yn Tinopolis:
Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*