Cynorthwy-ydd Ariannu

Trosolwg

Byddwch yn gyfrifol am gefnogi gwneud grantiau'n effeithiol a helpu sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael profiad rhagorol o'r Gronfa. Hefyd, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i lawer o'n...

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Cyflog: £17,000 - £21,000 yf + buddiannau

Dyddiad Cau: 30/09/2018 (294 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Caerdydd a’r Drenewydd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Derek Preston Hughes

Ffôn: 01686 611 714

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd Barhaol - amser llawn (Cymraeg yn hanfodol) wedi ei lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd

Y Rôl

Byddwch yn gyfrifol am gefnogi gwneud grantiau'n effeithiol a helpu sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael profiad rhagorol o'r Gronfa. Hefyd, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i lawer o'n cwsmeriaid trwy gwrdd a chyfarch ymwelwyr a chyflawni dyletswyddau derbynfa. Yn ogystal â hynny byddwch yn darparu cefnogaeth cyfleusterau a gweinyddol gyffredinol, gan weithio ar y cyd ag eraill i sicrhau y cyflawnir pob gweithdrefn ac y glynir wrth bolisïau allweddol.

Byddwch yn cefnogi ein gweithgareddau gwneud grantiau trwy gymryd cyfrifoldeb dros ystod o weithgareddau gan gynnwys:

• Cofnodi gwybodaeth gan ein hymgeiswyr a deiliaid grant gan ddefnyddio ein system ariannu benodedig.
• Sicrhau bod cwsmeriaid yn derbyn lefel ragorol o gefnogaeth.
• Cysylltu â staff yn ein dwy swyddfa yng Nghymru i gyflwyno cefnogaeth weinyddol ragorol.
• Cefnogi ein prosesau sicrhau ansawdd a dilysu data.
• Cefnogaeth weinyddol a chyfleusterau cyffredinol.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn dathlu amrywiaeth ein staff. Rydym yn annog ceisiadau'n weithredol gan ymgeiswyr beth bynnag yw eu rhyw, hil, anabledd, oedran, tueddfryd rhywiol, hunaniaeth rhyw, crefydd neu gred, statws priodasol neu feichiogrwydd a mamolaeth. Rydym yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth ran-amser hefyd.

Rydym yn ymroddedig i gynyddu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl sydd ag anableddau a byddwn yn ymateb yn gadarnhaol i ddiwallu anghenion unigol trwy gydol y broses recriwtio. Unwaith yn y swydd, byddwn yn sicrhau y gwneir unrhyw addasiadau rhesymol i’n gweithle er mwyn cefnogi cydweithiwr sydd ag unrhyw fath o anabledd.

Cwblhewch adran datganiad Cefnogi’r ffurflen gais (uchafswm 500 gair) yn esbonio sut rydych yn bodloni’r meini prawf isod:

• Mae profiad blaenorol o weithio mewn rôl sy’n wynebu’r cwsmer ac o weithio mewn amgylchedd aml-dasg yn hanfodol
• Sgiliau cynllunio a threfnu i ddarparu cefnogaeth weinyddol i bob tîm a chydweithiwr

Dyddiad y cyfweliad: wythnos yn dechrau 15 Hydref 2018 yng Nghaerdydd neu’r Drenewydd)

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*