Cynorthwy-ydd Casglu

Trosolwg

Mae swydd lawn amser ar gael ar hyn o bryd yn Adran y Dreth Gyngor yn Neuadd y Ddinas, sy'n rhan o'r tîm sy'n gyfrifol am weinyddu a chasglu'r Dreth Gyngor.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 21/01/2019 (182 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd Bae Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Casglu - Cymraeg Hanfodol

CS50005601

Categori Swydd: Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Graddfa:Gradd 4

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau:21/01/2019

Mae swydd lawn amser ar gael ar hyn o bryd yn Adran y Dreth Gyngor yn Neuadd y Ddinas, sy'n rhan o'r tîm sy'n gyfrifol am weinyddu a chasglu'r Dreth Gyngor.

Caiff y cyfrifon eu cynnal gan ddefnyddio system gyfrifiadurol ar-lein ynghyd â system ffeilio electronig. Mae’n hanfodol y gall ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu defnyddio systemau o’r fath yn gyflym ac yn gywir.

Fel rhan o’r swydd bydd angen cyfathrebu â’r cyhoedd yn gyson drwy ohebiaeth, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb felly mae sgiliau cyfathrebu da yn hanfodol.

Mae gwybodaeth ymarferol am drefniadau trethu lleol hefyd yn hanfodol.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Mike Taylor ar (029) 20871520.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae'n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yn well. Felly, er nad yw'n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys yn benodol unigolion o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*