Cynorthwy-ydd Cysylltiadau Cyhoeddus Dwyieithog

Trosolwg

Mae prif ddyletswyddau’r swydd yn cynnwys delio â’r wasg, ysgrifennu copi, cyfieithu, a sicrhau sylw yn y wasg i’r Brifysgol yn y cyfryngau Cymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: Gradd 6 £24,983 - £28,098

Dyddiad Cau: 16/09/2018 (310 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Campws y Bae, Ffordd Fabian Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 8EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Cysylltiadau Cyhoeddus Dwyieithog

Rhif Swydd: SD01595

Hysbysebu Adran: Ymgysylltu Byd-eang

Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig

Cyflog: Gradd 6 £24,983 - £28,098

Prif ddiben y swydd

Mae prif ddyletswyddau’r swydd yn cynnwys delio â’r wasg, ysgrifennu copi, cyfieithu, a sicrhau sylw yn y wasg i’r Brifysgol yn y cyfryngau Cymraeg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae’r rôl yn galw am sgiliau rhyngbersonol gwych, ynghyd â chymhwysedd TG.

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno cais ar gyfer y swydd hon yn Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Bydd gofyn i ymgeiswyr a wahoddir i gyfweliad gwblhau prawf ysgrifenedig dwyieithog fel rhan o'r broses ddethol.

Prif ddyletswyddau

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

1. Ymdrin yn brydlon ac yn broffesiynol â phob ymholiadau ymatebol gan y cyfryngau, a chynorthwyo i gydlynu grid newyddion y swyddfa er mwyn sicrhau bod cysylltiadau cyhoeddus rhagweithiol wedi’i gynllunio a’i dargedu.
2. Cynorthwyo’r swyddogion Cysylltiadau Cyhoeddus i fanteisio ar gyfleoedd am gyhoeddusrwydd cadarnhaol i gryfhau enw da’r brifysgol yn rhyngwladol.
3. Ysgrifennu copi i’w gyhoeddi - copi caled ac ar-lein - yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cyfieithu gwaith cydweithwyr lle’n briodol.
4. Chwilio am gyfleoedd i'r Brifysgol hyrwyddo'i hun yn y cyfryngau Cymraeg a datblygu cysylltiadau â newyddiadurwyr allweddol.
5. Cynorthwyo gyda gweithgareddau pob dydd y tîm Cysylltiadau Cyhoeddus, e.e. llunio crynodeb dyddiol o'r newyddion, coladu a chofnodi ymholiadau cwsmeriaid a llunio rhestrau dosbarthu.
6. Cynorthwyo wrth gynnal a chadw a datblygu platfformau cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol.
7. Cynorthwyo’r tîm cysylltiadau cyhoeddus i gyflwyno ystod o ddigwyddiadau proffil uchel, gan gynnwys ymweliadau gweinidogion ac Eisteddfodau Cenedlaethol; a chynorthwyo â threfnu a chynnal sesiynau tynnu lluniau a gwneud ffilmiau a digwyddiadau eraill, gan gynnwys ymweliadau pobl bwysig iawn, seremonïau graddio etc.
8. Cynorthwyo i sicrhau bod y tîm yn cydymffurfio â Pholisi Iaith Gymraeg y Brifysgol, a’r Safonau Iaith a osodir gan Gomisiynydd y Gymraeg.
9. Monitro, gan ddefnyddio offer priodol, i fesur cyrhaeddiad a llwyddiant sylw i’r Brifysgol yn y wasg.
10. Cynorthwyo gyda’r gwaith gweinyddol y tîm, gan gynnwys materion ariannol a rheoli stoc.
11. Cynorthwyo i gydlynu a rholi sut mae deunyddiau marchnata (lluniau, fideos, dogfennau) yn cael eu storio.
12. Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith a chynnal perthnasoedd gweithio cadarnhaol.
13. Unrhyw ddyletswyddau eraill y gellir eu disgwyl o fewn diffiniad y radd yn unol â chyfarwyddyd Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu.

Manyleb person

Cymhwysterau:
Addysg hyd at lefel gradd ynghyd â phrofiad gwaith perthnasol.

Profiad:
1. Profiad helaeth o ysgrifennu, cyfieithu a phrawfddarllen yn Gymraeg ac yn Saesneg ar gyfer platfformau a chynulleidfaoedd gwahanol.
2. Profiad o gynorthwyo wrth drefnu digwyddiadau.
3. Profiad o ddiweddaru cynnwys gwefan gan ddefnyddio system rheoli cynnwys (CMS) neu systemau cyffelyb.

Sgiliau a Gwybodaeth:
1. Sgiliau ysgrifennu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, a’r gallu i gyfieithu o naill iaith i’r llall.
2. Sgiliau prawfddarllen.
3. Dealltwriaeth amlwg o faes cysylltiadau cyhoeddus a thirwedd y cyfryngau yma yng Nghymru.
4. Y gallu i ddefnyddio cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol.
5. Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog.
6. Gallu i reoli ei l/ llwyth gwaith ei hun, i flaenoriaethu gwaith a gweithio dan bwysau, a chyflawni tasgau o fewn terfynau amser.
7. Gallu wedi’i brofi o weithio fel aelod effeithiol o dîm neu yn annibynnol.
8. Hyder a chymhwysedd wrth ddefnyddio TG, gan gynnwys yr amrediad llawn o gymwysiadau Microsoft Office gan gynnwys Word, Powerpoint ac Excel.
9. Gallu a pharodrwydd i weithio mewn digwyddiadau megis Eisteddfodau.

Meini prawf dymunol:
1. Cymhwyster cysylltiadau cyhoeddus, cyfieithu neu brofiad gwaith perthnasol.
2. Profiad o weithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus/ newyddion.
3. Profiad o weithio yn y sector addysg uwch.
4. Dealltwriaeth dda am dirwedd addysg uwch yn y Deyrnas Gyfunol.

Am ymholiadau anffurfiol: c.a.newman@abertawe.ac.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*