Cynorthwydd Cyllid

Trosolwg

Mae Cyswllt Ffermio yn dymuno penodi Cynorthwydd Cyllid i gynorthwyo'r Rheolwr Gweithrediadau gyda dyletswyddau rheoli'r prosiect yn ariannol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 24/09/2018 (302 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Uned 3 Parc Gwyddoniaeth Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Jones

Ffôn: 01970 600181

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

I gynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau gyda dyletswyddau rheoli’r prosiect yn ariannol o ddydd i ddydd.

Prif Gyfrifoldebau

• Cynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau i hwyluso rheolaeth ariannol y prosiect gyda chefnogaeth glerigol a gweinyddol
• Prosesu’r holl anfonebau prynu gan gontractwyr
• Sicrhau bod anfonebau’n cael eu derbyn yn brydlon i’w cynnwys yn y broses hawlio gan roi sylw i ofynion taliadau Llywodraeth Cymru
• Cynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau a’r Adran Gyllid i baratoi’r hawliadau Cyswllt Ffermio i Lywodraeth Cymru
• Coladu’r holl dystiolaeth gefnogol sy’n ofynnol ar gyfer yr hawliadau gan dalu sylw dyledus i ofynion Llywodraeth Cymru a’r hawliadau
• Creu a chynnal taenlenni Excel i hwyluso rheolaeth ariannol y prosiect
• Cynnal system rhif archeb
• Gweithio i ddyddiadau tynn
• Prosesu anfonebau Cyswllt Ffermio, gan gynnwys rhai’r Gwasanaeth Cynghori, ar system ariannol Sage Line50 yn ôl y galw

Gwasanaeth Cynghori:
• Cefnogi Cydlynydd Prosiect ac Uwch Gynorthwydd y Ganolfan Wasnaeth gyda’r hawliau ar y gwasanaeth cynghori
• Sicrhau bod yr holl anfonebau a thystiolaeth allweddol ar gyfer taliadau’n cael eu cyflwyno’n brydlon gan isgontractwyr
• Sicrhau bod y dystiolaeth angenrheidiol i bob cwsmer wedi’i nodi ar y System mewn cydymffurfiaeth â gofynion monitro prosiectau a Llywodraeth Cymru
• Cofrestru neu ddilysu manylion y cwsmer i sicrhau eu bod yn gymwys i dderbyn gwasanaethau drwy’r System Cyfrifon Busnes a/neu’r System Rheolaeth Cleientiaid
• Prosesu anfonebau prynu a gwerthu y Gwasanaeth Cynghori ar system ariannol Sage Line50 yn ôl y galw (ag o bosib gwneud y taliadau)
• Mewnbynnu data yn gywir
• Cydymffurfio â rheoliadau Llywodraeth Cymru a Diogelu Data

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Cynorthwyo’r Ganolfan Wasanaeth i ddelio ag unrhyw ymholiadau a phrosesu data
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch, a/neu profiad dangosadwy mewn maes perthnasol
• Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
• Profiad o waith ariannol
• Gallu coladu a phrosesu dogfennau ac anfonebau perthnasol yn gywir
• Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data i gydymffurfio gyda deddfau diogelu data perthnasol
• Sgiliau clerigol a gweinyddol rhagorol
• Sgiliau rhyngbersonol da
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
• Gallu gweithio i ddyddiadau tynn
• Gallu gweithio ar ei ben/ei phen ei hun yn ogystal ag o fewn tîm
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol (llafar ac ysgrifenedig)

Manteisiol
• Gwybodaeth am y rhaglen Cyswllt Ffermio
• Profiad o becyn meddalwedd ariannol

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Rhian Jones ar 01970 600181


Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 27 Medi 2018. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, dydd Llun, 24 Medi 2018 .

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)